Medzinárodná komparatistická konferencia: Národné a postnárodné rámce v európskych literatúrach

Konferencia - plagát - Návrh 2 (JPG)Česko-slovenská asociácia porovnávacej literárnej vedy a Ústav svetovej literatúry SAV srdečne pozývajú na medzinárodnú komparatistickú konferenciu s názvom
Národné a postnárodné rámce v európskych literatúrach.

KEDY: 12. február – 13. február 2020

KDE: zasadačka Ústavu svetovej literatúry SAV
Dúbravská cesta 9, Bratislava

Program konferencie nájdete TU

Vzťah medzi postnárodnými a národnými rámcami v literatúre a vo formovaní identít patrí ku kľúčovým aspektom súčasnosti. Je to vzťah formovaný vo viacdimenzionálnych spoločensko-politických, literárnych a širšie kultúrnych procesoch. V mnohých oblastiach sa tieto dva rámce dostávajú do opozície, hoci v nej nutne nemusia byť. Presunutie dôrazu z národného na postnárodné, či dokonca  globálne v kultúre sa, zdá sa, snaží kopírovať globalizačné trendy v ekonomike, kde sa národné ekonomiky spájajú do väčších celkov a do globálnych sietí. K formovaniu postnárodných identít prispievajú aj politické projekty, v ktorých sa politická moc presúva na nadnárodné celky. Pod vplyvom politického zjednocovania Európy v uplynulých desaťročiach sa niektorí intelektuáli snažia poskytnúť odôvodnenie tohto projektu aj v oblasti kultúry.

Od 70. rokov 20. storočia sa čoraz viac hovorí o európskej identite a zároveň sa priamoúmerne posilňujú jednotlivé národné i regionálne identity. Nedostatok či nemožnosť dosiahnutia úplnosti európskej identity sa často hodnotí ako jedna z hlavných prekážok hlbšej integrácie. No napriek symbolom, akými sú spoločná európska vlajka, hymna atď., mnohí považujú túto koncepciu za spornú či problematickú. Nemecký filozof Jürgen Habermas konceptualizoval Európsku úniu ako priestor transcendujúci etnické identity a charakterizoval ju ako postnárodnú konšteláciu. V štruktúrach Európskej únie však okrem Európskeho parlamentu fungujú aj jednotlivé národné parlamenty a na rovnocennú komunikáciu medzi všetkými sa kladie mimoriadny dôraz. Európska únia je teda konšteláciou umožňujúcou spoluexistenciu nadnárodných a národných integračných princípov. Uvedené spoločensko-politické premeny sú rozlične recipované v umení.

Cieľom konferencie bude preskúmať, ako možno premýšľať o národnom a postnárodnom v literatúre a ako sa reflektujú a konštruujú postnárodné identity v európskych literatúrach.