Preklad spoločenskovedných textov

PlagátSrdečne vás pozývame na vedecký seminár Preklad spoločenskovedných textov. Podujatie je venované žánrovým a prekladovým špecifikám spoločenskovedných textov (predovšetkým) z diachrónneho hľadiska v rôznych jazykových kombináciách.

KEDY: v stredu 4. decembra 2019 od 10.00 do 15.00
KDE: zasadačka Ústavu svetovej literatúry SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava

V prípade záujmu kontaktujte Natáliu Rondzikovú na mail natalia.rondzikova@gmail.com.

Program