Ľudia – Publikácie

,

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:
Publikácie za rok 2024:
  • GÖRÖZDI, Judit. Inspirációk Az ember tragédiájából Esterházy Péter Mercedes Benz címü drámájában = Inspirations from The Tragedy of Man in Péter Esterházy´s drama Mercedes Benz. In Madách évszázadai. Csanda, Gábor (ed.). - Bratislava : Hagyományok és Értékek PT – SZNM A Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma, 2023, s. 89-96. ISBN 978-80-89712-23-6. (Madách évszázadai – Nemzetközi tudományos konferencia) Typ: AFD
  • GUIMARD, Terézia. Bertrand Westphal a teória geokritiky (úvodné poznámky k téme) = Bertrand Westphal and the theory of geocriticism. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2024, roč. 71, č., s. 169-178. (2023: 0.1 - IF, 0.157 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0037-6973. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/slovlit.2024.71.2.7 Typ: ADNA
  • KELBERT RUDAN, Eugenia. Romain Gary's collaborative self-translations: Translational beyond translation. In Meta Journal des traducteurs, 2023, vol. 68, no. 2, pp. 288-308. (2022: 0.7 - IF, 0.201 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0026-0452. Typ: ADCA
  • KELBERT RUDAN, Eugenia - GOLDSWORTHY, Vesna - REYNOLDS, Matthew - ROBINSON, Douglas. Roundtable discussion : translation in creativity. In Journal of Literary Multilingualism. - Leiden : Brill, 2024, vol. 2, s. 149-160. ISSN 2667-324X. Dostupné na: https://doi.org/10.1163/2667324x-20240111 Typ: GII
  • KENDERESSY, Eva. „Deliberare în acțiune și spontaneitate în reacție“ : Jana Páleníková și românistica slovacă = Jana Páleníková and Romanian Studies in Slovakia: Jana Páleníková and Romanian Studies in Slovakia. In Transcultural Mirrors. Vol. I.Literary and Cultural Perspectives. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2024, s. 525-537. ISBN 978-80-223-5805-7. (APVV-21-0198 : Prekusvet – Preklad a aspekty recepcie spoločenskovedných a humanitných textov ako kultúrny a literárny transfer v 20. storočí) Typ: AEDA
  • KENDERESSY, Eva. Za stratenou minulosťou v komunistickom Rumunsku. In Knižná revue, 2024, roč. 34, č. 3, s. 18-19. ISSN 1210-1982. Typ: BDF
  • RYBÁROVÁ, Silvia. Ako nemlčať. In Knižná revue, 2024, roč. 34, č. 3, s. 16-17. ISSN 1210-1982. Typ: BDF
  • RYBÁROVÁ, Silvia. Zabudnutá feministka Suzanne Noël : Slimani, Leila - Oubrerie, Clement. 2022. Ruční práce. Praha: Argo. Preložila Katarína Horňáčková. In Glosolália : Rodovo orientovaný časopis, 2024, roč. 13, č. 1, s 13-16. ISSN 1338-7146. Recenzia na: Ruční práce / Clément Oubrerie, Leïla Slimani. - Praha : Argo, 2022. - ISBN 978-80-257-3851-1. Typ: EDI
  • World Literature Studies : časopis pre výskum svetovej literatúry. Šéfredaktorka Libuša Vajdová [2009, 2010, 2011]; šéfredaktorka Gabriela Magová [2012, 2013, 2014,]; šéfredaktorka Jana Cviková [2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023], zostavovateľ Róbert Gáfrik [1/2015], zostavovateľka Libuša Vajdová [2/2015], zostavovatelia Roman Mikuláš, Soňa Pašteková [3/2015], zostavovateľ Roman Mikuláš [4/2015], zostavovateľky Mária Kusá, Libuša Vajdová [1/2016], zostavovateľka Judit Görözdi [2/2016], zostavovateľka Bogumila Suwara [3/2016], zostavovatelia Matteo Colombi, Christine Gölz, Beáta Hock, Stephan Krause [4/2016], zostavovateľ Adam Bžoch [1/2017], zostavovateľka Mária Kusá [2/2017], zostavovateľka Bogumila Suwara [3/2017], zostavovateľka Jana Cviková [4/2017], zostavovateľ Róbert Gáfrik [1/2018], zostavovatelia Marcel Forgáč, Milan Kendra [2/2018], zostavovateľ Roman Mikuláš [3/2018], zostavovateľka Dobrota Pucherová [4/2018], zostavovateľka Mária Kusá [1/2019], zostavovatelia Anton Pokrivčák, Miloš Zelenka [2/2019], zostavovateľ Štefan Timko [3/2019], zostavovatelia Tomáš Jirsa, Rebecca Rosenberg [4/2019], zostavovateľky Ivana Hostová, Mária Kusá [1/2020], zostavovatelia Ján Jambor, Zuzana Malinovská [2/2020], zostavovatelia Magda Kučerková, Martin Vašek [3/2020], zostavovatelia Mária Bátorová, Róbert Gáfrik [4/2020], zostavovateľka Bogumiła Suwara [1/2021], zostavovatelia Péter Hajdu, Róbert Gáfrik [2/2021], zostavovatelia Katarína Bednárová, Isabelle Poulin, Igor Tyšš [3/2021], zostavovateľ Roman Mikuláš [4/2021], zostavovateľky Ivana Hostová, Mária Kusá [1/2022], zostavovatelia Róbert Gáfrik, Miloš Zelenka [2/2022], zostavovatelia Judit Görözdi, Zoltán Németh, Magdalena Roguska-Németh [3/2022], zostavovatelia Roman Mikuláš, Ján Jambor [4/2022], zostavovatelia Mária Kusá, Ivan Posokhin [1/2023], zostavovateľka Ana María Fraile-Marcos [2/2023], zostavovateľ Péter Hajdu [3/2023], zostavovatelia Ján Jambor, Zuzana Malinovská [4/2023], zostavovatelia Marcel Forgáč, Milan Kendra, Alžbeta Kuchtová [1/2024]. 4 x ročne. Bratislava : Ústav svetovej literatúry SAV v. v. i., 2009-. SCOPUS, WOS, Art & Humanities Citation Index, CEEOL, Central European Journal of Social Sciences and Humanities, EBSCO. ISSN 1337-9690 Typ: FAI
Späť