Pracovníčky a pracovníci

Bednárová, Katarína prof. PhDr., CSc.

samostatná vedecká pracovníčka
Tel.: 02/5443 1995
Prof. PhDr. Katarína Bednárová, CSc. (3. 9. 1954), literárna vedkyňa, translatologička, romanistka, prekladateľka z francúzsky písaných literatúr, editorka, vysokoškolská pedagogička. Štúdium prekladateľstva a tlmočníctva začala na Univerzite 17. novembra v Bratislave (1972), po jej zrušení v čase normalizácie a pripojení k Filozofickej fakulte Univerzity Komenského absolvovala roku 1977. Po ukončení štúdia pôsobila ako redaktorka vydavateľstva VEDA (1977 – 1986). Od roku 1986 pôsobí v SAV – najskôr v rámci Literárnovedného ústavu, po jeho rozdelení a návrate z lektorátov (2005) v Ústave svetovej literatúry, kde sa venuje výskumu francúzskej literatúry, dejinám a teórii prekladu. V rokoch 2007 – 2010 bola predsedníčkou Vedeckej rady Ústavu svetovej literatúry SAV. V rokoch 1996 – 1999 a 2002 – 2005 pôsobila ako lektorka slovenskej literatúry a jazyka na univerzite v Štrasburgu. Na Univerzite Komenského pracovala najskôr na Pedagogickej fakulte (2001 – 2002), od roku 2005 je členkou Katedry romanistiky Filozofickej fakulty, kde prednáša dejiny francúzskej literatúry 20. storočia, teóriu literatúry a teóriu prekladu, dejiny prekladu, vedie semináre umeleckého prekladu a kritiky prekladu. Zároveň v rokoch 1992 – 2004 viedla vydavateľstvo Causa editio, v ktorom vydávala pôvodnú, prekladovú i literárnovednú spisbu. V rokoch 2005 – 2012 bola zástupkyňou Slovenskej spoločnosti prekladateľov umeleckej literatúry v Európskej rade asociácií umeleckých prekladateľov (CEATL), kde v období rokov 2009 – 2012 pracovala ako tajomníčka výkonnej rady. Koordinovala dva medzinárodné projekty súvisiace s umeleckým prekladom: Formation à la traduction littéraire – CEATL (2009 – 2014) a Platforme européenne pour la traduction littéraire – PETRA – Passa Porta v Bruseli (2009 – 2011). Popri týchto aktivitách absolvovala prednáškové pobyty na Université Michele de Montaigne v Bordeaux (2012) a Università degli Studi di Napoli „L’Orientale“ (2013).

Viac v personálnej bibliografii:
http://usvl.sav.sk/wp/wp-content/uploads/Person%C3%A1lna-bibliografia-Katar%C3%ADny-Bedn%C3%A1rovej.pdf
Späť