Pracovníčky a pracovníci

Kusá, Mária prof. PhDr., CSc.

samostatná vedecká pracovníčka
Tel.: 02/5443 1995
Prof. PhDr. Mária Kusá, CSc. (1957) je vysokoškolská pedagogička, vedecká pracovníčka a prekladateľka. Pracuje na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde vedie kurzy ruskej literatúry 20. storočia, prekladu umeleckých textov, dejín litovskej literatúry a kultúry a mnohé ďalšie. Zároveň je dlhoročnou pracovníčkou Ústavu svetovej literatúry SAV v Bratislave, kde vedie oddelenie
translatológie a úspešný projekt VEGA v oblasti výskumu teórie a dejín prekladu umeleckej literatúry. Pôsobí ako školiteľka a členka odborných komisií doktorandského štúdia na filozofických fakultách v Bratislave, Nitre a Prahe. Opakovane pôsobila ako predsedníčka grantovej agentúry VEGA. Je autorkou viacerých monografií, množstva štúdií a článkov v domácich i zahraničných časopisoch a vedeckých zborníkoch, spoluautorkou a zostavovateľkou kolektívnych publikácií.

Viac v personálnej bibliografii:
http://usvl.sav.sk/wp/wp-content/uploads/Person%C3%A1lna-bibliografia-M%C3%A1rie-Kusej.pdf
Späť