Zoznam publikácií ÚSvL SAV

Publikácie za rok 2017

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:
 • BÁTOROVÁ, Mária. Eine Kette aus Blutstropfen : Šperk von Laco Novomeský. In Ketten. Band 19.Philosophisch-literarische Reflexionen. – Essen : Die Blaue Eule, 2017, s. 73-80. ISBN 978-3-89924-458-8. Typ: AECA
 • BÁTOROVÁ, Mária. Die Politik des Ereignisses : Dissidentisches Schreiben bei Dominik Tatarka. In Text als Ereignis : Programme – Praktiken – Wirkungen. – Berlin ; Boston : Walter de Gruyter, 2017, s. 467-480. ISBN 978-3-11-053931-8. ISSN 1960-210X. Typ: AECA
 • BÁTOROVÁ, Mária. Slovenské pohľady – naša hrdosť a naša hanba. In Slovenské pohľady, 2017, roč. IV.+133, č. 1, s. 52-56. ISSN 1335-7786. Typ: BDF
 • BÁTOROVÁ, Mária. Česká a slovenská rezistencia proti konsolidačnému procesu (aj podľa archívu Libri prohibiti). In Romboid : literatúra, život, literárna a umelecká reflexia, 2017, roč. LII, č. 1-2, s. 44-50. ISSN 0231-6714. Typ: BDF
 • BÁTOROVÁ, Mária. Nová hra v novom Radošinskom divadle. In Romboid, 2017, roč. LII, č. 3-4, s. 180-181. ISSN 0231-6714. Typ: BDFB
 • BÁTOROVÁ, Mária. Napätie z bezmocnosti. In Romboid : literatúra, život, literárna a umelecká reflexia, 2017, roč. LII, č. 1-2, s. 164-165. ISSN 0231-6714. Recenzia na: Deň za dňom samota / Marian Váross. – Bratislava : Marenčin PT, 2016. Typ: EDI
 • BÁTOROVÁ, Mária. Extrémizmus a zásadovosť. In Romboid, 2017, roč. LII, č. 3-4, s. 4-7. ISSN 0231-6714. Typ: EDJ
 • BÁTOROVÁ, Mária. Každý večer si natiahnuť budík : rozhovor Márie Bátorovej s Antonom Hykischom pri príležitosti jeho životného jubilea. Anton Hykisch. In Romboid, 2017, roč. LII, č. 3-4, s. 51-60. ISSN 0231-6714. Typ: EDJ
 • BÉCQUER, Gustavo Adolfo – ZAMBOR, Ján (prekl.). Znova sa vrátili tmavé lastovičky. In Tvorba : revue pre literatúru a kultúru, XXXVI., roč. XXVII., č. 1 (2017. ISSN 1336-2526. Typ: CDFB
 • BEDNÁROVÁ, Katarína. Anton Popovič: between comparative literature and semiotics. In World Literature Studies : časopis pre výskum svetovej literatúry, 2017, vol. 9, no. 2, p. 21-37. ISSN 1337-9690. Typ: ADNB
 • BEDNÁROVÁ, Katarína. Za Tzvetanom Todorovom. In World Literature Studies : časopis pre výskum svetovej literatúry, 20176, vol. 9, no. 1, p. 110. ISSN 1337-9690. Typ: EDJ
 • BEDNÁROVÁ, Katarína. Ruská literatúra v slovenskej kultúre v rokoch 1825-2015. In Ruská literatúra v slovenskej kultúre v rokoch 1825-2015. – Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV : Ústav svetovej literatúry SAV, 2017, s. 7-8. ISBN 978-80-224-1556-9.(VEGA 2/0200/15 : Preklad ako súčasť dejín kultúrneho priestoru II. Fakty, javy a osobnosti prekladových aktivít v slovenskom kultúrnom priestore a podoby ich fungovania v ňom). Typ: EDJ
 • BIZNÁROVÁ, Lucia. Konštrukcia lyrického subjektu v súčasnej poézii. In Filologické štúdie 2. – Nümbrecht : Kirsch Verlag, 2016, s. 217-226. ISBN 978-3-943906-31-8. Typ: AEDA
 • BROUWERS, Jeroen – BŽOCH, Adam (prekl.). Drevo. Bratislava : Slovart, 2017. 256 s. ISBN 978-80-556-2193-7. Typ: CAB
 • BURCINOVÁ, Nataša. Alejo Carpentier v slovenskom preklade. In Filologické štúdie 2. – Nümbrecht : Kirsch Verlag, 2016, s. 168-176. ISBN 978-3-943906-31-8. Typ: AEDA
 • BURCINOVÁ, Nataša. Kučerková, Magda, ED., 2015. Duchovná cesta a jej podoby v literatúre. In Art Communication & Popculture : časopis pre umeleckú komunikáciu a popkultúru, 2016, roč. 2, č. 2, s. 149-153. ISSN 1339-9284. Recenzia na: Duchovná cesta a jej podoby v literatúre / The Spiritual Way and Its Forms in Literature / La vía espiritual y sus manifestaciones en la literatura / Ed. Zuzana Kormaňáková. – Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2015. – ISBN 978-80-558-0780-5. Typ: EDI
 • BŽOCH, Adam. Johan Huizinga in der Slowakei: Lektüren und kritische Auseinandertzungen in der Ziet von 1946 bis 1990 = Johan Huizinga in der Slovakia: Readings and Critical Discussions in the Period 1946-1990. In World Literature Studies : časopis pre výskum svetovej literatúry, 2017, vol. 9, no. 1, p. 86-100. ISSN 1337-9690. Typ: ADNB
 • BŽOCH, Adam. Formy družnosti slovenskej romantickej generácie. In Štúr, štúrovci, romantici, obrodenci. – Bratislava : Ústav slovenskej literatúry SAV, 2016, s. 81-96. ISBN 978-80-88746-32-4.(GA ČR P406/12/0347 : Diskurzivita literatury 19. století v česko-slovenském kontextu). Typ: AEDA
 • BŽOCH, Adam. Tri slovenské preklady Štúrovho "Slovanstva a sveta budúcnosti". In Jazykovedné dielo Ľudovíta Štúra v historických a súčasných interpretáciách : zborník príspevkov z vedeckej konferencie k 200. výročiu narodenia Ľudovíta Štúra. – Bratislava : Veda, 2017, s. 103-116. ISBN 978-80-224-1565-1. Typ: AEDA
 • BŽOCH, Adam. Doslov. In BROUWERS, Jeroen – BŽOCH, Adam (prekl.). Drevo. – Bratislava : Slovart, 2017, s. 251-254. ISBN 978-80-556-2193-7. Typ: BBB
 • BŽOCH, Adam. Johan Huizinga and Central/East-Central Europe. In World Literature Studies : časopis pre výskum svetovej literatúry, 2017, vol. 9, no. 1, p. 2-6. ISSN 1337-9690.(VEGA 2/0085/15 : Johan Huizinga, vedy o kultúre, humanitné vedy, kultúrna história). Typ: BDNB
 • BŽOCH, Adam. Johan Huizinga: Mijn weg tot de historie / Gebeden. In World Literature Studies : časopis pre výskum svetovej literatúry, 2017, vol. 9, no. 1, p. 111-113. ISSN 1337-9690. Recenzia na: Mijn weg tot de historie / Gebeden / Johan Huizinga. – Uitgeverij Vantilt : Nijmegen, 2016. – ISBN 978-94-6004-2782. Typ: EDI
 • World Literature Studies, Vol. 9, 2017, no. 1 : časopis pre výskum svetovej literatúry = Johan Huizinga and Central/East-Central Europe. Johan Huizinga a stredná/stredovýchodná Európa / Johan Huizinga and Central/East-Central Europe. Zostavil Adam Bžoch. Bratislava : Ústav svetovej literatúry, 2017. 126 s. ISBN 1337-9275(VEGA 2/0085/15 : Johan Huizinga, vedy o kultúre, humanitné vedy, kultúrna história). Typ: FAI
 • Mladá rusistika – nové tendencie a trendy IV : zborník príspevkov účastníkov 4. bratislavskej konferencie mladých rusistov. Editori Nina Cingerová, Miroslava Danišková, Michal Mikuláš ; recenzenti Mária Kusá, Anton Eliáš, Ľubor Matejko, Irina Dulebová, Nina Cingerová, Zuzana Močková Lorková, Ivan Posokhin. Bratislava : STIMUL, 2017. ISBN 978-80-8127-184-7. Typ: FAI
 • CVIKOVÁ, Jana. Nelámte si jazyk ani svedomie. In Denník N, roč. 3, 9.1.2017. ISSN 1339-844X. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <https://dennikn.sk/652159/nelamte-si-jazyk-ani-svedomie/. 9.1.2017>. Typ: BDF
 • CVIKOVÁ, Jana. Migrácia ako (umelecký) proces = Migration as (an Artistic) Process. In Strach z neznámeho / Fear of the Unknown. – Bratislava : Goethe Institut, 2016, s. 113-115. ISBN 978-80-972591-2-9. Typ: EDJ
 • CVIKOVÁ, Jana. V živote človek potrebuje optimizmus, ak ho má prežiť : za Jaroslavou Blažkovou. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <http://zurnal.pravda.sk/portret/clanok/421438-v-zivote-clovek-potrebuje-optimizmus-ak-ho-ma-prezit-za-jaroslavou-blazkovou/>. Typ: GHG
 • ČAPUTOVÁ, Barbora. Prienik rôznych kultúr v diele Mirceu Eliadeho. In Filologické štúdie 2. – Nümbrecht : Kirsch Verlag, 2016, s. 158-167. ISBN 978-3-943906-31-8. Typ: AEDA
 • ČAPUTOVÁ, Barbora. Literárnovedné kolokvium na počesť rumunistky Libuše Vajdovej. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <http://www.sav.sk/index.php?doc=services-news&source_no=20&news_no=6880>. Typ: GHG
 • DEÁK, Dušan – GÁFRIK, Róbert. Krajina budúcnosti. In Farebná India. – Bratislava : Perfekt, 2017, s. 195-201. ISBN 978-80-8046-827-9. Typ: BBB
 • DEÁK, Dušan – GÁFRIK, Róbert – RÁCOVÁ, Anna. Slovo na úvod. Dušan Deák, Róbert Gáfrik, Anna Rácová. In Farebná India. – Bratislava : Perfekt, 2017, s. 6-7. ISBN 978-80-8046-827-9. Typ: EDJ
 • Farebná India. Eds. Dušan Deák, Róbert Gáfrik, Anna Rácová. Bratislava : Perfekt, 2017. 207 s. ISBN 978-80-8046-827-9. Typ: FAI

  Citácie:
  [4.1] (rg). Nová kniha o Indii pre širokú verejnosť. In http://www.sav.sk/index.php?doc=services-news&source_no=20&news_no=7077. Vložené dňa 22.8.2017.

 • DEBNÁROVÁ, Alexandra. Slovenská recepcia švédskej literatúry pre deti a mládež a jej medziliterárny kontext = Slovak Reception of Swedish children´s Literature and its Interliteraly Context. Školiteľ Milan Žitný. Bratislava : Filozofická fakulta Univerzity Komenského : Ústav svetovej literatúry SAV, 2017. 147 s. Štúdijný odbor: 2. 1. 23 Teória literatúry a dejiny konkrétnych národných literatúr. Typ: DAI
 • DJOVČOŠ, Martin – ŠVEDA, Pavol. Mýty a fakty o preklade a tlmočení na Slovensku ; recenzenti Mária Kusá, Markéta Štefková, Zuzana Jettmarová. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2017. 206 s. ISBN 978-80-244-1566-8. Typ: FAI
 • DUKÁTOVÁ, Natália. Perevody russkoj literatury dľa detej i molodeži v kuľturno-istoričeskom kontekste 50-ch godov XX veka. In Slavjanskie jazyki i kuľtury v sovremennom mire. Medžunarodnyj naučnyj simpozium. Moskva, MGU imeni M.V. Lomonosova, Filologičeskij fakultet 23-26 maja 2016 goda. Trudy i materialy. – Moskva : Mars Press, 2016, s. 479-481. ISBN 978-5-317-05278-2. Typ: AFE
 • DUKÁTOVÁ, Natália. Šťastná kniha. In Knižná revue, 2017, roč. XXVII, č. 4, s. 12-13. ISSN 1336-247X. Recenzia na: Šťastenko a Zlomor / Peter Glocko. – Bratislava : Daxe, 2016. Typ: EDI
 • FOSSE, Anna. Aby scénou mohol prejsť anjel : dramatik Jon Fosse. In FOSSE, Jon – FOSSE, Anna (prekl.). Hry. – Bratislava : Divadelný ústav, 2017, s. 447-467. ISBN 978-80-8190-014-3. Typ: BBB
 • FOSSE, AnnaFOSSE, Anna (prekl.). Dramatikom som sa stal náhodou : rozhovor s Jonom Fossem. In FOSSE, Jon – FOSSE, Anna (prekl.). Hry ; vybrala a preložila Anna Fosse. – Bratislava : Divadelný ústav, 2017, s. 469-477. ISBN 978-80-8190-014-3. Typ: CED
 • FOSSE, Anna. Halina Mielicka-Pawłowska (ed.): Contemporary Homo Ludens. In World Literature Studies : časopis pre výskum svetovej literatúry, 2017, vol. 9, no. 1, p. 115-116. ISSN 1337-9690. Recenzia na: Contemporary Homo Ludens / Ed. Halina Mielicka-Pawłowska. – Cambridge : Cambridge Scholar Publishing, 2016. – ISBN 978-1-4438-9698-6. Typ: EDI
 • FOSSE, Jon – FOSSE, Anna (prekl.). Hry. Bratislava : Divadelný ústav, 2017. 496 s. Svetová dráma – antológie. ISBN 978-80-8190-014-3. Typ: CAB

  Citácie:
  [4.1] Divadelný ústav. Jon Fosse: Hry. Prvý knižný výber divadelných hier najhranejšieho súčasného európskeho dramatika v slovenskom jazyku. In Pravda, 18.05.2017. https://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/429794-jon-fosse-hry/

 • FRANEK, Ladislav. Analogíaz y diferencias en los estudios comparativos (Claudio Guillén y Dionýz Ďurišin) = Analogies and Differences in Comparative Studies (Claudio Guillén and Dionýz Ďirišin). In Lingua et vita : vedecký časopis pre výskum jazykov a interkultúrnej komunikácie, 2016, roč. V, č. 10, s. 21-27. ISSN 1338-6743. Typ: ADNB
 • FRANEK, Ladislav. O jazyku bez jazyka? In Romboid : literatúra, život, literárna a umelecká reflexia, 2017, roč. LII, č. 1-2, s. 169-170. ISSN 0231-6714. Typ: BDF
 • GÁFRIK, Róbert. Obraz Indie v diele Ľudovíta Štúra. In Štúr, štúrovci, romantici, obrodenci. – Bratislava : Ústav slovenskej literatúry SAV, 2016, s. 189-201. ISBN 978-80-88746-32-4.(VEGA 2/0082/15 : Zobrazovanie Indie v slovenskej literatúre. GA ČR P406/12/0347 : Diskurzivita literatury 19. století v česko-slovenském kontextu). Typ: AEDA
 • GÁFRIK, Róbert. Maharadžovia v Piešťanoch, Piešťanci u maharadžu : (K obrazu Indie v slovenskej literatúre 20. storočia). In Literárna komparatistika v súvislostiach : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Literárne akcenty III. Zostavil Dušan Teplan ; vedeckí recenzenti Silvia Lauková, Marián Kamenčík. – Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2016, s. 30-43. ISBN 978-80-558-1130-7.(VEGA 2/0082/15 : Zobrazovanie Indie v slovenskej literatúre). Typ: AFB
 • GÁFRIK, Róbert. Matematik a astronóm Árjabhata. In Farebná India. – Bratislava : Perfekt, 2017, s. 134-135. ISBN 978-80-8046-827-9. Typ: BBB
 • GÁFRIK, Róbert. Indický sylogizmus. In Farebná India. – Bratislava : Perfekt, 2017, s. 138-139. ISBN 978-80-8046-827-9. Typ: BBB
 • GÁFRIK, Róbert. India v slovenskej kultúre. In Farebná India. – Bratislava : Perfekt, 2017, s. 185-189. ISBN 978-80-8046-827-9. Typ: BBB
 • GÁFRIK, Róbert. Krajina príbehov. In Farebná India. – Bratislava : Perfekt, 2017, s. 93-99. ISBN 978-80-8046-827-9. Typ: BBB
 • GÁFRIK, Róbert. Krajina myslenia a vedy. In Farebná India. – Bratislava : Perfekt, 2017, s. 127-130. ISBN 978-80-8046-827-9. Typ: BBB
 • GÁFRIK, Róbert (prekl.). Nachytaný manžel. In Farebná India. – Bratislava : Perfekt, 2017, s. 114. ISBN 978-80-8046-827-9. Typ: CAB
 • GÁFRIK, Róbert (prekl.). Čarakasanhitá o kašli. In Farebná India. – Bratislava : Perfekt, 2017, s. 131-133. ISBN 978-80-8046-827-9. Typ: CAB
 • GÁFRIK, Róbert (prekl.). Kráľ Véna : (Višnupurána 1. 13. 1-42). In Farebná India. – Bratislava : Perfekt, 2017, s. 45-46. ISBN 978-80-8046-827-9. Typ: CAB
 • GÁFRIK, Róbert (prekl.). Koľko je bohov? : (Brhadáranjakópanišad 3. 9. 1-9). In Farebná India. – Bratislava : Perfekt, 2017, s. 73-74. ISBN 978-80-8046-827-9. Typ: CAB
 • GÁFRIK, Róbert (prekl.). Poznanie prázdnoty : (Bódhičarjávatára 9.146-155). In Farebná India. – Bratislava : Perfekt, 2017, s. 77. ISBN 978-80-8046-827-9. Typ: CAB
 • GÁFRIK, Róbert (prekl.). Oslava krásy Božskej Matky : (Saundarjalaharí 1-8,12). In Farebná India. – Bratislava : Perfekt, 2017, s. 78-79. ISBN 978-80-8046-827-9. Typ: CAB
 • GÁFRIK, Róbert (prekl.). Najtajnejšie poznanie : (Bhagauadgítá 9. 4-31). In Farebná India. – Bratislava : Perfekt, 2017, s. 75-76. ISBN 978-80-8046-827-9. Typ: CAB
 • GAZDANOV, Gajto – MALITI, Eva (prekl.). Večer u Claire. Bratislava : Vydavateľstvo Európa, 2017. 112 s. Premena, zv. 45. ISBN 978-80-89666-36-2. Typ: CAB
 • GÖRÖZDI, Judit. Po nemeckom aj maďarské vydanie knihy Adama Bžocha. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <http://www.sav.sk/index.php?doc=services-news&source_no=20&news_no=6861>. Typ: GHG
 • KUSÁ, Mária. Hĺbka a šírka záberu (1918-1938). In Ruská literatúra v slovenskej kultúre v rokoch 1825-2015. – Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV : Ústav svetovej literatúry SAV, 2017, s. 47-69. ISBN 978-80-224-1556-9.(VEGA 2/0200/15 : Preklad ako súčasť dejín kultúrneho priestoru II. Fakty, javy a osobnosti prekladových aktivít v slovenskom kultúrnom priestore a podoby ich fungovania v ňom). Typ: ABD
 • KUSÁ, Mária – MATTOVÁ, Lucia – MOČKOVÁ LORKOVÁ, Zuzana. Situácia znovu neprirodzená (1990-1999). In Ruská literatúra v slovenskej kultúre v rokoch 1825-2015. – Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV : Ústav svetovej literatúry SAV, 2017, s. 139-154. ISBN 978-80-224-1556-9.(VEGA 2/0200/15 : Preklad ako súčasť dejín kultúrneho priestoru II. Fakty, javy a osobnosti prekladových aktivít v slovenskom kultúrnom priestore a podoby ich fungovania v ňom). Typ: ABD
 • KUSÁ, Mária. Miroslav Dudok – kolega, vedec, človek. In Philologica 71. – Bratislava : Univerzita Komenského, 2013, s. 9-12. ISBN 978-80-223-3559-1. Typ: EDJ
 • Ruská literatúra v slovenskej kultúre v rokoch 1825-2015 = Russian Literature in Slovak Culture (1825-2015). Editorka Mária Kusá ; vedeckí recenzenti Anton Eliáš, Oldřich Richterek. Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV : Ústav svetovej literatúry SAV, 2017. 264 s. ISBN 978-80-224-1556-9(VEGA 2/0200/15 : Preklad ako súčasť dejín kultúrneho priestoru II. Fakty, javy a osobnosti prekladových aktivít v slovenskom kultúrnom priestore a podoby ich fungovania v ňom). Typ: FAI
 • LESŇÁKOVÁ, Soňa. Na počiatku bolo slovo… (1825-1918). In Ruská literatúra v slovenskej kultúre v rokoch 1825-2015. – Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV : Ústav svetovej literatúry SAV, 2017, s. 9-46. ISBN 978-80-224-1556-9.(VEGA 2/0200/15 : Preklad ako súčasť dejín kultúrneho priestoru II. Fakty, javy a osobnosti prekladových aktivít v slovenskom kultúrnom priestore a podoby ich fungovania v ňom). Typ: ABD
 • MALITI, Eva. Zrkadlenie v priestore a čase – sovietsky mnoholiterárny fenomén (1971-1990). In Ruská literatúra v slovenskej kultúre v rokoch 1825-2015. – Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV : Ústav svetovej literatúry SAV, 2017, s. 108-138. ISBN 978-80-224-1556-9.(VEGA 2/0200/15 : Preklad ako súčasť dejín kultúrneho priestoru II. Fakty, javy a osobnosti prekladových aktivít v slovenskom kultúrnom priestore a podoby ich fungovania v ňom). Typ: ABD
 • MALITI, Eva. Michail Bulgakov v slovackoj kuľture: voprosy recepcii i perevoda. In Michail Bulgakov i slavjanskaja kuľtura. – Moskva : Sovpadenie, 2017, s. 31-39. ISBN 978-5-9909157-8-7. Typ: AECA
 • MALITI, Eva. Ot avtora. In MALITI, Eva. Providec i drugie. Pjesy. – Sankt-Peterburg : Baltijskije sezony, 2016, s. 279-283. ISBN 978-5-9909005-0-9. Typ: BEE
 • MALITI, Eva. Gajto Gazdanov a jeho Večer u Claire. In GAZDANOV, Gajto – MALITI, Eva (prekl.). Večer u Claire ; preložila Eva Maliti Fraňová. – Bratislava : Vydavateľstvo Európa, 2017, s. 107-111. ISBN 978-80-89666-36-2. Typ: BEF
 • MALITI, Eva. Providec i drugie. Pjesy. Preložila Nina Šuľgina. Sankt-Peterburg : Baltijskije sezony, 2016. 288 s. ISBN 978-5-9909005-0-9. Typ: CAA
 • MALITI, Eva. Naše osvietené storočie alebo "Cherchez la femme" : komédia zo sveta myšlienok. In Vlna, 2016, roč. XVIII., č. 69, s. 54-77. ISSN 1335-5341. Typ: CED
 • MANDEĽŠTAM, Osip – ČECHOVÁ, Soňa (prekl.) – JURÁŇOVÁ, Jana (prekl.) – KVAPIL, Ján (prekl.) – MIHALKOVIČ, Jozef (prekl.) – ŠTRASSER, Ján (prekl.) – ZAMBOR, Ján (prekl.). Zázrakmi chránená tíš : básne, eseje, spomienky. Ivanka pri Dunaji : F. R. & G., 2017. ISBN 978-80-89499-45-8. Typ: CAB

  Citácie:
  [6] MOJŽIŠ, Juraj. Proti srsti sveta spievame. In Pravda, príloha Víkend, roč. XXVII/93, 22.4.2017, s. 34. ISSN 1336-4051.

 • MIKULÁŠ, Roman. Lucas Marco Gisi (Hrsg.): Robert Walser. Handbuch. Leben – Werk – Wirkung. In World Literature Studies : časopis pre výskum svetovej literatúry, 2017, vol. 9, no. 1, p. 116-119. ISSN 1337-9690. Recenzia na: Robert Walser. Handbuch. Leben – Werk – Wirkung / Hrsg. Lucas Marco Gisi. – Stuttgart : J. B. Metzler, 2015. – ISBN 978-3-476-02418-3. Typ: EDI
 • MIKULÁŠ, Roman. Tomáš Jirsa: Tváří v tvář beztvarosti. Afektivní a vizuální figury v moderní literatuře. In World Literature Studies : časopis pre výskum svetovej literatúry, 2017, vol. 9, no. 2, p. 136-138. ISSN 1337-9690. Recenzia na: Tváří v tvář beztvarosti. Afektivní a vizuální figury v moderní literatuře / Tomáš Jirsa. – Brno : Host, 2016. – ISBN 978-80-7491-793-6. Typ: EDI
 • OLSSONOVÁ, Hagar – ŽITNÝ, Milan (prekl.). Motocykel. In Revue svetovej literatúry, 2017, roč. LIII, č. 1, s. 4-9. ISSN 0231-6269. Typ: CDFB
 • PASZMÁROVÁ, Lívia. K intertextualite Pétera Esterházyho na základe rozboru textov Pomocné slovesá srdca, Harmonia caelestis a Jednoduchý príbeh čiarka sto strán – šermovacia verzia = Intertextuality of Péter Esterházy Based on Analyses of Texts Helping Verbs of the Heart, Celestial Harmonies: a Novel and Simple Story Comma One Hundred Pages – the Sword-brandishing Version. Školiteľ Judit Görözdi. Bratislava : Filozofická fakulta Univerzity Komenského : Ústav svetovej literatúry SAV, 2017. 102 s. Štúdijný odbor: 2. 1. 23 Teória literatúry a dejiny konkrétnych národných literatúr. Typ: DAI
 • PASZMÁROVÁ, Lívia. Komparatistická konferencia vo Viedni. In Slovenské pohľady, 2017, roč. IV.+133, č. 1, s. 154-155. ISSN 1335-7786.(XXI. medzinárodný kongres ICLA/AILC : Old and New Concepts of Comparative Literature in the Globalized World [skupinová sekcia]). Typ: EDJ
 • PAŠTEKOVÁ, Soňa. Transformácie obrazu ruskej literatúry (1945-1970). In Ruská literatúra v slovenskej kultúre v rokoch 1825-2015. – Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV : Ústav svetovej literatúry SAV, 2017, s. 87-107. ISBN 978-80-224-1556-9.(VEGA 2/0200/15 : Preklad ako súčasť dejín kultúrneho priestoru II. Fakty, javy a osobnosti prekladových aktivít v slovenskom kultúrnom priestore a podoby ich fungovania v ňom). Typ: ABD

  Citácie:
  [2.1] TYŠŠ, Igor. Discourse camouflage in the representation of American literature in the litterary magazine "Mladá tvorba". In World Literature Studies : časopis pre výskum svetovej literatúry, 20176, vol. 9, no. 2, p. 74, 84. ISSN 1337-9690.

 • PAŠTEKOVÁ, Soňa. Znovuobjavenie kanónu v literárnohistorických dimenziách = Rediscovering the Canon in Literary-historical Dimensions. In Opera Slavica : Slavistické rozhledy, 2017, vol. XXVII, no. 1, p. 5-13. ISSN 1211-7676. Dostupné na internete: <https://digilib.phil.muni.cz/handle/11222.digilib/136602>. Typ: ADMB
 • PAŠTEKOVÁ, Soňa. Niekoľko poznámok k Bakošovým prekladom prác ruských formalistiv (B. Ejchenbaum: Ako je napísaný Gogoľov Plášť?). In Preklad a tlmočenie XII : hybridita a kreolizácia v preklade a translatológii. Eds. Anita Huťková, Martin Dvojčoš ; recenzenti Jana Rakšányiová, Vladimír Biloveský. – Banská Bystrica : Belanium, 2016, s. 85-94. ISBN 978-80-557-1204-8. Typ: AFB
 • PAZ, Octavio – ZAMBOR, Ján (prekl.). Každodenný oheň. Kordíky : Skalná ruža, 2017. 128 s. Poézia, 10 zv. ISBN 978-80-8916-05-7. Typ: CAB

  Citácie:
  [6] BALÁŽ, Anton. Octavio Paz: Každodenný oheň. In www.kns.sk

  [6] PAVLIGOVÁ, Mária. Ulita, v ktorej rezonuje hudba sveta. In Tvorba, 2017, roč. XXVIII. (XXXVI.), č. 2, s. 92-93. ISSN 1336-2526.

  [6] RAKÚSOVÁ, Gabriela. Keď vesmír vstupuje na zem. In Pravda, príloha sobota 27.5.2017, s. 34.

 • PAZ, Octavio – AJGI, Gennadij – VOZNESENSKIJ, V.A. Parabola pohybu. Anotácie / rotácie. Strany priateľstva. Spokojnosť samohlásky. Na dýchanie. Osipove osy. Bodka guľky. Jesenin a Isadora. Nabokov. Vybral a preložil Ján Zambor. In Vertigo : časopis o poézii a básnikoch, 2016, roč. 4, č. december, s. 13-20. Typ: CDFB
 • World Literature Studies, Vol. 9, 2017, no. 2 = Legacy of Popovič and Holmes Beyond their Century. Popovičovo a Holmesovo dedičstvo v súčasnosti. Emília Perez, Martin Djovčoš, Mária Kusá. Bratislava : Ústav svetovej literatúry SAV, 2017. 138 s. ISSN 1337-9275(VEGA 2/0200/15 : Preklad ako súčasť dejín kultúrneho priestoru II. Fakty, javy a osobnosti prekladových aktivít v slovenskom kultúrnom priestore a podoby ich fungovania v ňom). Typ: FAI
 • PEREZ, Emília – DJOVČOŠ, Martin – KUSÁ, Mária. Legacy of Popovič and Holmes beyond their century. Emília Perez, Martin Djovčoš, Mária Kusá. In World Literature Studies : časopis pre výskum svetovej literatúry, 2017, vol. 9, no. 2, p. 2. ISSN 1337-9690. Typ: GII
 • PUCHEROVÁ, Dobrota. Performatívnosť a medialita afektu v literárnej vede. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <http://www.sav.sk/index.php?doc=services-news&source_no=20&news_no=6820>. Typ: GHG
 • SCHILDT, Runar – ŽITNÝ, Milan (prekl.). Pod kameňom. In Revue svetovej literatúry, 2017, roč. LIII, č. 1, s. 78-82. ISSN 0231-6269. Typ: CDFB
 • TESAŘOVÁ, Jana. Emancipácia slovenského prekladu z ruskej literatúry (1939-1945). In Ruská literatúra v slovenskej kultúre v rokoch 1825-2015. – Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV : Ústav svetovej literatúry SAV, 2017, s. 70-86. ISBN 978-80-224-1556-9.(VEGA 2/0200/15 : Preklad ako súčasť dejín kultúrneho priestoru II. Fakty, javy a osobnosti prekladových aktivít v slovenskom kultúrnom priestore a podoby ich fungovania v ňom). Typ: ABD
 • VAJDOVÁ, Libuša. Are there some small "Chinas" or "Indias" in Europe? In Going East: Discovering New and Alternative Traditions in Translation Studies. – Berlin : Frank & Timme, 2017, s. 487-511. ISBN 978-3-7329-0335-1. ISSN 2196-2405. Typ: AECA

  Citácie:
  [3.1] SCHIPPEL, Larisa – ZWISCHENBERGER, Cornelia. Going East: Discovering New and Alternative Traditions in Translation Studies. Eds. Larisa Schippel, Cornelia Zwischenberger. Berlin : Frank & Timme, 2017, 16. ISBN 978-3-7329-0335-1. ISSN 2196-2405.

 • VAJDOVÁ, Libuša. O vplyve prekladov literárnych diel na spoločenské procesy. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <http://www.sav.sk/index.php?doc=services-news&source_no=20&news_no=6931>. Typ: GHG
 • ZAMBOR, Ján. Nevšedná romantická intímna lyrika ako stále živá výzva. In Tvorba : revue pre literatúru a kultúru, XXXVI., roč. XXVII., č. 1 (2017. ISSN 1336-2526. Typ: BDF
 • ZAMBOR, Ján. Pazovo hľadanie básnickej modernosti. In PAZ, Octavio – ZAMBOR, Ján (prekl.). Každodenný oheň ; výber zostavil, preložil, poznámky a doslov napísal Ján Zambor. – Kordíky : Skalná ruža, 2017, s. 113-125. ISBN 978-80-8916-05-7. Typ: BEF
 • ZAMBOR, Ján. Zbierka Rudolfa Dobiáša Medzi trávou a vetrom sa… In Noci a dni. – Bratislava : Vydali Hlbiny s.r.o., 2017, s. 166-167. ISBN 978-80-89743-23-0. Typ: BEF
 • ZAMBOR, Ján. Sidžo o posmrtnom bytí. Sidžo o zaneprázdnenosti. In Slovenské pohľady, 2017, roč. IV.+133, č. 3, s. 8. ISSN 1335-7786. Typ: CDFB
 • ZAMBOR, Ján. Ešte o Povstaní : z rozhovoru dedinských žien. In Postoj : konzervatívny denník, http://www.postoj.sk/autor/jan-zambor 22.2.2017. Typ: CDFB
 • ZAMBOR, Ján. Advent. In Postoj : konzervatívny denník, http://www.postoj.sk/19585/advent-jan-zambor 11.12.2016. Typ: CDFB
 • ZAMBOR, Ján. Rozkolíš, rozšum sa, pole. Budmerice. In Slovenské pohľady, 2017, roč. IV.+133, č. 6, s. 19-23. ISSN 1335-7786. Typ: CDFB
 • ZAMBOR, Ján. Pôsobivé básne bytostného lyrika. In Pravda, príloha Víkend, 29.1.2017, roč. XXVII, č. 23, s. 34. ISSN 1335-4051. Recenzia na: Môj nebeský kôň / Boris Mihalkovič. – Bratislava : F. R. & G., 2016. Typ: EDI
 • ZAMBOR, Ján. Poznámky k básňam. In PAZ, Octavio – ZAMBOR, Ján (prekl.). Každodenný oheň. – Kordíky : Skalná ruža, 2017, s. 108-112. ISBN 978-80-8916-05-7. Typ: EDJ
 • ZAMBOR, Ján. Za Jurajom Andričíkom. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <http://www.kns.sk/andricik.html>. Typ: GHG
 • ZAMBOR, Ján. Vizuálne básne, básnici vizuálne : Octavio Paz, Gennadij Ajgi, Andrej Voznesenskij. In Vertigo, špeciál : časopis o poézii a básnikoch, 2016, roč. 4, č. december, s. 12. Typ: GII
 • ZAMBOR, Ján. Impulzy poézie : báseň prvý raz vyšla v časopise… In Impulz : Revue pre modernú katolícku kultúru, 2016, roč. 12, č. 2, s. 148-149. ISSN 1336-6955. Typ: GII
 • ZAMBOR, Ján. V Tomášových Janovicových aforizmoch a epigramoch… In Fragment : revue pre literatúru, výtvarné umenie, históriu a kritiku, 2017, roč. XXX., č. 2, s. 183. ISSN 1336-4316. Typ: GII
 • ŽITNÝ, Milan. Hagar Olssonová (1893-1978), fínskošvédska kritička, esejistka, dramatička a … In Revue svetovej literatúry, 2017, roč. LIII, č. 1, s. 5-6. ISSN 0231-6269. Typ: EDJ
 • ŽITNÝ, Milan. Runar Schildt (1888-1925), fínskošvédsky prozaik a dramatik, vyrástol… In Revue svetovej literatúry, 2017, roč. LIII, č. 1, s. 79-80. ISSN 0231-6269. Typ: EDJ