Zoznam publikácií ÚSvL SAV

Publikácie za rok 2020

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:
 • ARENDS, Heirs Jan – BŽOCH, Adam (prekl.). Keefman. Bratislava : Európa, 2020. 118 s. ISBN 978-80-89666-92-8. Typ: CAB
 • BÁTOROVÁ, Mária. Bulgakov znovu svedčí : divadelný román v činohre Slovenského národného divadla. In Literárny týždenník, 2020, roč. XXXIII., č. 5-6, s. 7. ISSN 0862-5999. Typ: BDF
 • BÁTOROVÁ, Mária. Úspech. In Literárny týždenník, 2020, roč. XXXIII., č. 17-18, s. 14. ISSN 0862-5999. Typ: CDFB
 • BÁTOROVÁ, Mária. Aby tu niečo ostalo… In Slovenské pohľady, 2020, roč. IV.+136, č. 1, s. 33. ISSN 1335-7786. Typ: GII
 • BÁTOROVÁ, Mária. Čo sa nechveje, nie je pevné : rozhovor s prof. PhDr. Máriou Bátorovou, DrSc. In Komplexnosť tvorivosti : zborník príspevkov k jubileu Márie Bátorovej. – Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2020, s.451-516. ISBN 978-80-224-1837-9. Typ: GII
 • BEDNÁROVÁ, Katarína. Histories of translation(s): On reading the "Histoire des traductions en langue française. XXe siècle". In World Literature Studies : časopis pre výskum svetovej literatúry, 2020, vol. 12, no. 1, p. 115-126. (2019: 0.147 – SJR, Q1 – SJR, karentované – CCC). (2020 – Current Contents, SCOPUS, Art & Humanities Citation Index, Central European Journal of Social Sciences and Humanities, Central European Journal of Social Sciences and Humanities, CEEOL, EBSCO, European Reference Index for the Humanities). ISSN 1337-9690. Typ: ADDB
 • BEDNÁROVÁ, Katarína. O autorke Zvonov v kameni a zamyslenie nad knihou. In Komplexnosť tvorivosti : zborník príspevkov k jubileu Márie Bátorovej. – Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2020, s. 94-101. ISBN 978-80-224-1837-9. Typ: AEDA
 • BEDNÁROVÁ, Katarína. "Zlatý herliansky gejzír" : spomienka venovaná Albertovi Marenčinovi. In Fraktál : literatúra horizontálne a vertikálne, 2020, roč. 3, č. 2, s. 55-57. ISSN 2585-8912. Typ: BDF
 • Komplexnosť tvorivosti : zborník príspevkov k jubileu Márie Bátorovej. Editorky: Renáta Bojničanová, Tamara Šimončíková-Heribanová ; recenzentky: Viera Žemberová, Beáta Hockicková. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2020. 544 s. ISBN 978-80-224-1837-9. Typ: FAI
 • BOJNIČANOVÁ, Renáta – ŠIMONČÍKOVÁ HERIBANOVÁ, Tamara. Na úvod. In Komplexnosť tvorivosti : zborník príspevkov k jubileu Márie Bátorovej. – Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2020, s. 11-15. ISBN 978-80-224-1837-9. Typ: GII
 • BŽOCH, Adam. Moderne tschechische Literatur als Versuchsfeld = Modern Czech literature as a test field of conversation studies. In World Literature Studies : časopis pre výskum svetovej literatúry, 2020, vol. 12, no. 2, p. 97-114. (2019: 0.147 – SJR, Q1 – SJR, karentované – CCC). (2020 – Current Contents, SCOPUS, Art & Humanities Citation Index, Central European Journal of Social Sciences and Humanities, Central European Journal of Social Sciences and Humanities, CEEOL, EBSCO, European Reference Index for the Humanities). ISSN 1337-9690. Typ: ADDB
 • BŽOCH, Adam. Doslov. In ARENDS, Heirs Jan – BŽOCH, Adam (prekl.). Keefman ; z nizozemského originálu preložil a doslov napísal Adam Bžoch. – Bratislava : Európa, 2020, s. 116-119. ISBN 978-80-89666-92-8. Typ: BEF
 • BŽOCH, Adam. Judit Görözdi: Dejiny v súčasných maďarských románoch. In Kultúrne dejiny, 2020, roč. 11, č. 1, s. 142-146. ISSN 1338-2009. Recenzia na: Dejiny v súčasných maďarských románoch / Judit Görözdi. – Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV : Ústav svetovej literatúry SAV, 2019. – ISBN 978-80-224-1774-7. Typ: EDI
 • CĂRTĂRESCU, Mircea – KENDERESSY, Eva (prekl.). Solenoid. Bratislava : OZ Brak, 2020. 524 s. ISBN 978-80-8992-120-1. Typ: CAB

  Citácie:
  [6] KASARDA, Martin. Pakt úplnej úprimnosti. In SME, Magazín o knihách, 2020, roč. 5, č. 7, s. 4.

  [6] MAČOR, Denis. Solenoid. In Medzi knihami, 5. júna 2020. Dostupné na: https://medziknihami.dennikn.sk/clanky/solenoid-/?fbclid=IwAR20XCXrNP6t6wzIIB4V-4WqqD8Kq2ap7ZVnkQOnqlhAbGwaFi4jf4ovGv8

  [6] MIKULOVÁ, Tamara. Evanjelium podľa Cărtăresca. In Knižná revue, 2020, roč. 30, č. 6, s. 22-23.

 • ČEJKOVÁ, Veronika. Personálna bibliografia : Prof. PhDr. Mária Bátorová, DrSc. In Komplexnosť tvorivosti : zborník príspevkov k jubileu Márie Bátorovej. – Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2020, s. 18-70. ISBN 978-80-224-1837-9. Typ: FAI
 • FRANEK, Ladislav. Brazílsky modernizmus. In Komplexnosť tvorivosti : zborník príspevkov k jubileu Márie Bátorovej. – Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2020, s. 126-144. ISBN 978-80-224-1837-9. Typ: AEDA
 • GÁFRIK, Róbert. Trampoty so svetovou literatúrou = The Predicament of World Literature. In World Literature Studies : časopis pre výskum svetovej literatúry, 2020, vol. 12, no. 2, p. 115-124. (2019: 0.147 – SJR, Q1 – SJR, karentované – CCC). (2020 – Current Contents, SCOPUS, Art & Humanities Citation Index, Central European Journal of Social Sciences and Humanities, Central European Journal of Social Sciences and Humanities, CEEOL, EBSCO, European Reference Index for the Humanities). ISSN 1337-9690. Typ: ADDB
 • GÁFRIK, Róbert. Hľadanie nových metód a tém v v súčasnej slovenskej komparatistike. In Komplexnosť tvorivosti : zborník príspevkov k jubileu Márie Bátorovej. – Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2020, s. 145-154. ISBN 978-80-224-1837-9. Typ: AEDA
 • GÖRÖZDI, Judit. Postmoderný apokryf Pétera Esterházyho: „Jednoduchý príbeh čiarka sto strán – verzia podľa Marka“ = The postmodern apocrypha of Péter Esterházy: “A Simple Story Comma One Hundred Pages – the Mark Version”. In World Literature Studies : časopis pre výskum svetovej literatúry, 2020, vol. 12, no. 3, p. 29-39. (2019: 0.147 – SJR, Q1 – SJR, karentované – CCC). (2020 – Current Contents, SCOPUS, Art & Humanities Citation Index, Central European Journal of Social Sciences and Humanities, Central European Journal of Social Sciences and Humanities, CEEOL, EBSCO, European Reference Index for the Humanities). ISSN 1337-9690. Typ: ADNB
 • GÖRÖZDI, Judit. Le livre de Hrabal, tentative de récit régional. In Péter Esterházy et le posmodernisme. – Paris : Petra, 2020, p. 35-44. ISBN 978-2-84743-276-3. ISSN 2115-0036. Typ: AECA
 • GÖRÖZDI, Judit. Literárne cestovanie po strednej Európe. In Komplexnosť tvorivosti : zborník príspevkov k jubileu Márie Bátorovej. – Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2020, s. 159-165. ISBN 978-80-224-1837-9. Typ: AEDA
 • GÖRÖZDI, Judit. Hledání menšinové literatury : maďarská literatura v ČSR. In Vesmír : časopis pro šíření vědy přírodní, země- a národopisné, 2020, roč. 99, č. 1, s. 56-58. ISSN 0042-4544. Typ: BDE
 • GÖRÖZDI, Judit. Osobitosť treba skúmať a pestovať. Otázky Martin Podstupka. In Akadémia : správy SAV, 2020, roč. 56, č. 3, s. 10-13. ISSN 0139-6307. Typ: BDF
 • GÖRÖZDI, Judit. Doslov. In Stav vecí ; preložila Renáta Deáková. – Bratislava : Platforma pre literatúru a výskum, 2020, s. 155-158. ISBN 978-80-973125-1-0. Typ: BEF

  Citácie:
  [4.1] DEÁKOVÁ, R. Odvaha poznať stav vecí. IN Knižná revue, 2020, roč. 15, č. 7/8, s. 13. ISSN 1210-1982.

 • GÖRÖZDI, Judit. Az esszéíró Nádas Péter kulcsfogalma a … In Arbor mundi. – Budapest : Jelenkor, 2020, zadná strana obálky. ISBN 978-963-518-001-1. Typ: GII
 • HOSTOVÁ, Ivana – KUSÁ, Mária. Communication, compliance and resistance in inter-contextual encounters. In World Literature Studies : časopis pre výskum svetovej literatúry, 2020, vol. 12, no. 1, p. 2-4. (2019: 0.147 – SJR, Q1 – SJR, karentované – CCC). (2020 – Current Contents, SCOPUS, Art & Humanities Citation Index, Central European Journal of Social Sciences and Humanities, Central European Journal of Social Sciences and Humanities, CEEOL, EBSCO, European Reference Index for the Humanities). ISSN 1337-9690. Typ: BDDB
 • KÁLLAY, KristínaKUBRICZKÁ, Lenka. Národné a postnárodné rámce v európskych literatúrach. 2020. In Slavica litteraria, 2020, roč. 23, č. 1, s. 139-141. ISSN 1212-1509. Typ: BDCB
 • KÁLLAY, Kristína. Nikol Dziub – Frédérique Toudoire-Surlapierre (eds.): Comparative Literature in Europe: Challenges and Perspectives. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 2019, 265 pp. In World Literature Studies : časopis pre výskum svetovej literatúry, 2020, vol. 12, no. 2, p. 132-134. (2019: 0.147 – SJR, Q1 – SJR, karentované – CCC). (2020 – Current Contents, SCOPUS, Art & Humanities Citation Index, Central European Journal of Social Sciences and Humanities, Central European Journal of Social Sciences and Humanities, CEEOL, EBSCO, European Reference Index for the Humanities). ISSN 1337-9690. Recenzia na: Comparative Literature in Europe: Challenges and Perspectives / Eds. Nikol Dziub, Frédérique Toudoire-Surlapierre. – Cambridge : Cambridge Scholars Publishing, 2019. – ISBN 978-1-52-75-2226-1. Typ: EDI
 • KENDERESSY, Eva. Rumunská nádej na Nobelovu cenu. In Knižná revue, 2020, roč. 30, č. 6, s. 23. ISSN 1210-1982. Typ: BDF
 • KUBRICZKÁ, Lenka. Pornografickosť a gýčovosť výrazu v poézii Taťjany Lehenovej : nad básnickou zbierkou „Pre vybranú spoločnosť". In Fraktál : literatúra horizontálne a vertikálne, 2020, roč. 3, č. 1, s. 66-74. ISSN 2585-8912. Typ: BDF
 • KUBRICZKÁ, Lenka. Andrea Bokníková (ed.): Poetika poézie a jej prekladu [Poetics of Poetryand Its Translation] Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. 458 s. In World Literature Studies : časopis pre výskum svetovej literatúry, 2020, vol. 12, no. 2, p. 130-132. (2019: 0.147 – SJR, Q1 – SJR, karentované – CCC). (2020 – Current Contents, SCOPUS, Art & Humanities Citation Index, Central European Journal of Social Sciences and Humanities, Central European Journal of Social Sciences and Humanities, CEEOL, EBSCO, European Reference Index for the Humanities). ISSN 1337-9690. Recenzia na: Poetika poézie a jej prekladu / Ed. Andrea Bokníková. – Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. – ISBN 978-80-223-4638-2. Typ: EDI
 • KUSÁ, MáriaKENDERESSY, Eva. Prezentácia publikácie Rozmanitosť skúmania kultúrnych priestorov. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <https://www.sav.sk/index.php?doc=services-news&source_no=20&news_no=8678>. Typ: GHG
 • MALITI, Eva. Nastal čas hovoriť o jazyku. In Pravda, 23.5.2020, roč. XXX, č. 118, s. 41. ISSN 1335-4051. Dostupné na internete: <https://nazory.pravda.sk/analyzy-a-postrehy/clanok/552329-nastal-cas-hovorit-o-jazyku/>. Typ: BDF
 • MIKULÁŠOVÁ, Andrea – MIKULÁŠ, Roman. Metaphorische Konstruktionen der Lebenswelt in den autobiographischen Werken von Thomas Bernhard : unter besonderer Berücksichtigung der Metaphorisierung von Krankheiten und der Krankheitsmetaphorik. In Metaphernforschung in interdisziplinären und interdiskursiven Perspektiven. – Paderborn : Brill /mentis, 2020, s. 73-97. ISBN 978-395743-747-1.(VEGA č. 2/0063/16 : Hyperlexikón literárnovedných pojmov a kategórií II.). Typ: ABC
 • MIKULÁŠOVÁ, Andrea – MIKULÁŠ, Roman. Zur metaphorisch-diskursiven Wirklichkeit in Josef Haslingers Roman „Opernball" = On metaphorical-discursive reality in Josef Haslinger’s novel “Opernball”. In World Literature Studies : časopis pre výskum svetovej literatúry, 2020, vol. 12, no. 2, p. 26-39. (2019: 0.147 – SJR, Q1 – SJR, karentované – CCC). (2020 – Current Contents, SCOPUS, Art & Humanities Citation Index, Central European Journal of Social Sciences and Humanities, Central European Journal of Social Sciences and Humanities, CEEOL, EBSCO, European Reference Index for the Humanities). ISSN 1337-9690. Typ: ADDB
 • MIKULÁŠ, Roman. Einleitung. In Metaphernforschung in interdisziplinären und interdiskursiven Perspektiven. – Paderborn : Brill /mentis, 2020, s. 1-12. ISBN 978-395743-747-1.(VEGA č. 2/0063/16 : Hyperlexikón literárnovedných pojmov a kategórií II.). Typ: BBA
 • Metaphernforschung in interdisziplinären und interdiskursiven Perspektiven. Hg. Roman Mikuláš. Paderborn : Brill /mentis, 2020. 457 s. ISBN 978-395743-747-1(VEGA č. 2/0063/16 : Hyperlexikón literárnovedných pojmov a kategórií II.). Typ: FAI
 • PAŠTEKOVÁ, Soňa. Ruský formalizmus a jeho nasledovníci – prísny scientizmus, alebo literárna veda ako performance? = Russian Formalism and its Followers – Strict Scientism or Literary Science as a Performance? In Philologia Rossica : časopis pro ruskou filologii a výuku ruského jazyka, 2020, č. 2, s. 55-65. ISSN 2694-8826.(VEGA č. 2/0079/20 : Reflexia ruského formalizmu v slovenských prekladoch a literárnovedných prácach Mikuláša Bakoša (metodológia, terminológia, recepcia)). Typ: ADEB
 • PAŠTEKOVÁ, Soňa. O kánone bez kánonu : Pavel Janoušek: Černá kočka aneb Subjekt znalce v myšlení o literatuře a jeho komunikační strategie. Praha: Academia, 2012. In Fraktál : literatúra horizontálne a vertikálne, 2020, roč. 3, č. 2, s. 80-82. ISSN 2585-8912. Typ: BDF
 • PUCHEROVÁ, Dobrota. Re-centring European Geopolitics: Transnational Identities in the Twenty-first-century Hungarian-language Novel from Slovakia. In The Transnational in Literary Studies : potential and Limitations of a Concept. – Berlin ; Boston : De Gruyter, 2020, p. 189-205. ISBN 978-3-11-068856-6. ISSN 2198-9370. Typ: ABC
 • PUCHEROVÁ, Dobrota. Theorizing Central European Postcoloniality : a Postcommunist Reading of 21st Century Literature from Slovakia. In Taking Stock – Twenty-Five Years of Comparative Literary Research. – Leiden : Brill Rodopi, 2020, s. 307-337. ISBN 978-9004408289. Typ: ABC
 • PUCHEROVÁ, Dobrota. Redefining Female Freedom in Contemporary African Women’s Migrant Writing. In Africa on the Move : Shifting Identities, Histories, Boundaries. – Münster : LIT Verlag, 2020, s. 49-66. ISBN 978-3-6439-1174-2. Typ: AECA
 • RONDZIKOVÁ, Natália. Preklady ruských spoločenskovedných textov na stránkach slovenských pohľadov v 50. rokoch 20. storočia. In Mladá rusistika – nové tendencie a trendy VI. – Bratislava : Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 2020, s. 8-15. ISBN 978-80-8127-271-4. Typ: AFD
 • RONDZIKOVÁ, Natália. Neuchopiteľný román. In Knižná revue, 2020, roč. 30, č. 6, s. 24. ISSN 1210-1982. Recenzia na: Peterburg / Andrej Belyj. – Bratislava : Vydavateľstvo Európa, 2020. – ISBN 978-80-89666-83-6. Typ: EDI
 • RONDZIKOVÁ, Natália. Prekladatelia majú na preklad kníh v priemere „habadej“ času. In DoSlov [online]. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <: https://www.doslov.sk/prekladatelia-maju-na-preklad-knih-v-priemere-habadej-casu/>. Typ: GHG
 • RONDZIKOVÁ, Natália. Výsledky prieskumu literárnych prekladateľov 2019: Úvod. In DoSlov [online]. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <https://www.doslov.sk/vysledky-prieskumu-literarnych-prekladatelov-2019-uvod/>. Typ: GHG
 • RONDZIKOVÁ, Natália. . Výsledky prieskumu literárnych prekladateľov 2019: Honorár. In DoSlov [online]. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <https://www.doslov.sk/vysledky-prieskumu-literarnych-prekladatelov-2019-honorar/ >. Typ: GHG
 • ŠIMONČÍKOVÁ HERIBANOVÁ, Tamara. Pendleri : (úryvok). In Komplexnosť tvorivosti : zborník príspevkov k jubileu Márie Bátorovej. Editorky: Renáta Bojničanová, Tamara Šimončíková-Heribanová ; recenzentky: Viera Žemberová, Beáta Hockicková. – Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2020, s. 390-391. ISBN 978-80-224-1837-9. Typ: CED
 • VAJDOVÁ, Libuša. Antoine Chalvin – Jean-Léon Muller – Katre Talviste – Marie Vrinat-Nikolov (eds): Histoire de la traduction littéraire en Europe médiane. Des origines à 1989 [The History of Literary Translation in Central Europe. From Its Origins to 1989]. In World Literature Studies : časopis pre výskum svetovej literatúry, 2020, vol. 12, no. 1, p. 127-130. (2019: 0.147 – SJR, Q1 – SJR, karentované – CCC). (2020 – Current Contents, SCOPUS, Art & Humanities Citation Index, Central European Journal of Social Sciences and Humanities, Central European Journal of Social Sciences and Humanities, CEEOL, EBSCO, European Reference Index for the Humanities). ISSN 1337-9690. Recenzia na: Histoire de la traduction littéraire en Europe médiane. Des origines à 1989 [The History of Literary Translation in Central Europe. From Its Origins to 1989] / Eds. Antoine Chalvin, Jean-Léon Muller, Katre Talviste, Marie Vrinat-Nikolov. – Rennes : Presses universitaires de Rennes, 2019. – ISBN 978-2-7535-7611-7. Typ: EDI
 • World Literature Studies : časopis pre výskum svetovej literatúry. Šéfredaktorka Libuša Vajdová [2009, 2010, 2011]; šéfredaktorka Gabriela Magová [2012, 2013, 2014,]; šéfredaktorka Jana Cviková [2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020], zostavovateľ Róbert Gáfrik [1/2015], zostavovateľka Libuša Vajdová [2/2015], zostavovatelia Roman Mikuláš, Soňa Pašteková [3/2015], zostavovateľ Roman Mikuláš [4/2015], zostavovateľky Mária Kusá, Libuša Vajdová [1/2016], zostavovateľka Judit Görözdi [2/2016], zostavovateľka Bogumila Suwara [3/2016], zostavovateľ Adam Bžoch [1/2017], zostavovateľka Mária Kusá [2/2017], zostavovateľka Bogumila Suwara [3/2017], zostavovateľka Jana Cviková [4/2017], zostavovateľ Róbert Gáfrik [1/2018], zostavovateľ Roman Mikuláš [3/2018], zostavovateľka Dorota Pucherová [4/2018], zostavovateľka Mária Kusá [1/2019], zostavovatelia Ivana Hostová – Mária Kusá [1/2020]. 4 x ročne. Bratislava : Ústav svetovej literatúry SAV, 2009-. V rokoch 1992-1993 vychádzal pod názvom Slovak Review. ISSN 1337-9690. Typ: FAI