Zoznam publikácií ÚSvL SAV

Publikácie za rok 2018

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:
 • BÁTOROVÁ, Mária. Auto-image in the Writings of Dominik Tatarka. In Porównania : czasopismo poświęcone zagadnieniom komparatystyki literackiej oraz studiom interdyscyplinarnym, 2017, roč. 20, č. 1, s. 53-62. ISSN 1733-165X. Typ: ADCB
 • BÁTOROVÁ, Mária. Socialistický realizmus a jeho podoby v slovenskej literatúre (Tvorba Dominika Tatarku a Františka Hečka v päťdesiatych rokoch 20. storočia). In Slovenské pohľady, 2018, roč. IV+134, č. 3, s. 77-95. ISSN 1335-7786. Typ: ADFB
 • BÁTOROVÁ, Mária. Socialistický realizmus a jeho podoby v slovenskej literatúre (Tvorba Dominika Tatarku a Františka Hečka v 50-tych rokoch 20. storočia). In Historik a dejiny : v česko-slovenskom storočí osudových dátumov. Jubileum Ivana Kamenca. – Bratislava : Historický ústav SAV vo Vede, vydavateľstve SAV, 2018, s. 149-164. ISBN 978-80-224-1653-5.(APVV – 15 – 0349 : Indivíduum a spoločnosť – ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vega 2/0071/15 : Slovensko za medzivojnovej ČSR a za vojnovej Slovenskej republiky – otázky diskontinuity a kontinuity v politike, hospodárstve, spoločnosti a kultúre). Typ: AEDA
 • BÁTOROVÁ, Mária. Pavol Strauss predstaviteľ slovenskej moderny. In Pavol Strauss, prorok novej evanjelizácie. – Gelnica : Spolok priateľov MUDr. Pavla Straussa : Vydavateľstvo G-Ateliér, 2018, s. 205-213. ISBN 978-80-808973-914-1. Typ: AEDA
 • BÁTOROVÁ, Mária. Auto-Image in the Writings of Dominik Tatarka. In Snímanie závojov z priestorov, miest a faktov : zborník k jubileu a personálna bibliografia Libuše Vajdovej. Zostavili Judit Görözdi, Dobrota Pucherová ; vedeckí recenzenti Jana Cviková, Milan Žitný. – Bratislava : Ústav svetovej literatúry SAV, 2018, s. 126-137. ISBN 978-80-88815-23-5.(Transdisciplinárne presahy literárnej vedy : Kolokvium k životnému jubileu rumunistky Libuše Vajdovej). Typ: AFD
 • BÁTOROVÁ, Mária. Pohreb ako návšteva : (Reflexia rozlúčky s Jozefom Marušiakom). In Literárny týždenník, 2018, roč. XXXI, č. 3-4, s. 14. ISSN 0862-5999. Typ: BDF
 • BÁTOROVÁ, Mária. Náboženstvo a viera v 21. storočí. In Literárny týždenník, 2018, roč. XXXI, č. 3-4, s. 14. ISSN 0862-5999. Typ: BDF
 • BÁTOROVÁ, Mária. Nové metódy a možnosti výskumu v humanitných a spoločenských vedách. In Správy Slovenskej akadémie vied, 2018, roč. 54, č. 5, s. 20-21. ISSN 0139-6307. Typ: BDF
 • BÁTOROVÁ, Mária – KRÜGER, Peter (prekl.). Mitte. Strasshof an der Nordbahn : Pilum Literatur Verlag, 2018. 325 s. ISBN 978-3-902960-73-3. Typ: CAA
 • BÁTOROVÁ, Mária. Už. Bratislava : Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2018. 93 s. ISBN 978-80-8202-059-8. Typ: CAB
 • BÁTOROVÁ, Mária. Leopold Hnídek. In Slovenské pohľady, 2018, roč. IV+134, č. 7-8, s. 244. ISSN 1335-7786. Typ: CDFB
 • BÁTOROVÁ, Mária – MINAHANE, John (prekl.). Oblina úplnosti. Time has vanished. God clung. Starci a vtáci. Tíš. Mušľa. Čas. In ??? – Bratislava : Slovak PEN Centre, 2018. ISBN 978-80-973707-1-4. ISSN V prísnom ateliéri života. Typ: CED
 • BÁTOROVÁ, Mária. Erwin Matl. In Slovenské pohľady, 2018, roč. IV+134, č. 7-8, s. 242. ISSN 1335-7786. Typ: GII
 • BEDNÁROVÁ, Katarína. Anton Vantuch – prekladateľ. In Anton Vantuch (1921-2001) : romanista, literárny vedec, kultúrny historik a prekladateľ. – Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018, s. 139-232. ISBN 978-80-223-4478-4.(VEGA č. 2/0200/15 : Preklad ako súčasť dejín kultúrneho priestoru II. Fakty, javy a osobnosti prekladových aktivít v slovenskom kultúrnom priestore a podoby ich fungovania v ňom). Typ: ABB
 • BEDNÁROVÁ, Katarína. Francúzske knižné preklady Heleny Turcerovej-Devečkovej (1886-1964) v kontexte medzivojnových rokov 20. storočia. In Literárny archív 41. – Martin : Slovenská národná knižnica, 2018, s. 11-28. ISBN 978-80-8149-100-9. Typ: AEDA
 • BEDNÁROVÁ, Katarína. (Nielen) zdravica, bude reč najmä o preklade. In Snímanie závojov z priestorov, miest a faktov : zborník k jubileu a personálna bibliografia Libuše Vajdovej. Zostavili Judit Görözdi, Dobrota Pucherová ; vedeckí recenzenti Jana Cviková, Milan Žitný. – Bratislava : Ústav svetovej literatúry SAV, 2018, s. 70-82. ISBN 978-80-88815-23-5.(Transdisciplinárne presahy literárnej vedy : Kolokvium k životnému jubileu rumunistky Libuše Vajdovej). Typ: AFD
 • BEDNÁROVÁ, Katarína. On the Lefikography and Historiography of Literary Translation. In Translation, Interpreting and Culture : Old Dogmas, New Approaches (?) : Book of Abstracts. Editori Igor Tyšš, Anita Huťková, Eva Höhn. – Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2018, s. 27-28. ISBN 978-80-557-1435-6.(VEGA č. 2/0200/15 : Preklad ako súčasť dejín kultúrneho priestoru II. Fakty, javy a osobnosti prekladových aktivít v slovenskom kultúrnom priestore a podoby ich fungovania v ňom). Typ: AFF
 • BEDNÁROVÁ, Katarína. Editoriál = Editorial. In Romanistica Comeniana, 2018, roč. 1, č. 2, s. 5-6, 7-9. ISSN 2585-8483. Typ: GII
 • BELYJ, Andrej – MALITI, Eva (prekl.). Strieborný holub. In Romboid, 2018, roč. LIII, č. 1-2, s. 64-70. ISSN 0231-6714. Typ: CDFB
 • BREŽNÁ, Irena – CVIKOVÁ, Jana (prekl.) – RAČKOVÁ, Nikoleta (prekl.). Postrehy emigrantky : Eseje. Prózy. Reportáže. Bratislava : Aspekt, 2017. 240 s. Aspekt. ISBN 978-80-81510-61-8. Typ: CAB

  Citácie:
  [6] HALAŠKOVÁ, Mária. O vytrvalom hľadaní vlastnej integrity. In Knižná revue, 2018, roč. XVIII., č. 6, s. 14. ISSN 1336-247X.

 • BRUGGEN, Carry van – BŽOCH, Adam (prekl.). Eva. Bratislava : Vydavateľstvo Európa, 2018. 200 s. Tulipán, Zv. 16. ISBN 978-80-89666-68-3. Typ: CAB
 • BUBNÁŠOVÁ, Eva. Spletitosť ľudského osudu. In Knižná revue, 2018, roč. 28, č. 4, s. 24. ISSN 1210-1982. Recenzia na: Vysťahovalci / Winfried Georg Sebald. – Bratislava : OZ Brak, 2017. – ISBN 978-80-89921-08-9. Typ: EDI
 • BURCINOVÁ, Nataša. Antológia v dejinách prekladu kubánskej literatúry do slovenčiny. In Tradícia a inovácia v translatologickom výskume VI. – Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2018, s. 63-73. ISBN 978-80-558-1290-8. Typ: AEDA
 • BURCINOVÁ, Nataša. Začiatky prekladu kubánskej literatúry do slovenčiny so zameraním na prózu. In Filologické štúdie 3. – Nümbrecht : Kirsch-Verlag, 2017, s. 186-193. ISBN 978-3-943906-37-0. Typ: AEDA

  Citácie:
  [2.1] FÁBOVÁ, Anna. Filologické štúdie 3. In Philologia, 2018, roč. XXVIII, č. 1, s. 145. ISSN 1339-2026.

 • BURCINOVÁ, Nataša. Eduardo F. Coutinho (ed.): Brazilian Literature as World Literature. In World Literature Studies : časopis pre výskum svetovej literatúry, 2018, vol. 10, no. 3, p. 192-194. (2018 – Current Contents, SCOPUS, Art & Humanities Citation Index, Current Contents /Art & Humanities/, Central European Journal of Social Sciences and Humanities, CEEOL, EBSCO European Reference Index for the Humanities). ISSN 1337-9690. Recenzia na: Brazilian Literature as World Literature / Ed. Eduardo F. Coutinho. – New York : Bloomsbury Academic, 2018. – ISBN 978-1-5013-2326-3. Typ: EDI
 • BURCINOVÁ, Nataša. La vía espiritual y sus manifestaciones en la literatura. Magda Kučerková (ed.). In El Genio Maligno, revista de humanidades y ciencias sociales, 2018, no. 22, p. non. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <https://elgeniomaligno.eu/magda-kucerkova-ed-la-via-espiritual-y-sus-manifestaciones-en-la-literatura/>. Typ: GHG
 • BŽOCH, Adam. Človek v dejinách : Johan Huizinga a humanitné vedy. Bratislava : Vydavateľstvo Európa, 2018. 256 s. Auris, 11 zv. ISBN 978-80-89666-52-2(VEGA č. 2/0085/15 : Johan Huizinga ako priekopník vied o kultúre / Johan Huizinga as a Pioneer of Culture Studies). Typ: AAB
 • BŽOCH, Adam. Konverzacija kao predmet interdisciplinarnog proučavanja. In Modeli i diskursi nauke o književnosti : izbor iz novije slovačke nauke o književnosti. – Beograd : Službeni glasnik, 2018, s. 388-414. ISBN 978-86-519-2160-8. Typ: ABC
 • BŽOCH, Adam. Stručné dějiny nizozemské literatury. Oponenti Eva Brázdová Toufarová, Marta Kostelecká. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2018. 194 s. Učebnice. ISBN 978-80-244-5358-3. Typ: ACA
 • BŽOCH, Adam. Eine Geschichte von Widerstand und Enthusiasmus : die tschechoslowakische psychoanalytische Tradition bis 1939 im sociokulturellen Kontext. In Zwischen Hoffnung und Verzweiflung. Psychoanalyse in Polen im polnisch-deutsch-jüdischen Kulturkontext 1900-1939. – Gieβen : Psychosocial-Verlag, 2018, s. 271-277. ISBN 978-3-8379-2778-8. Typ: AECA
 • BŽOCH, Adam. Pojem konverzácie u Huga Grotia. In Jazyk a jazykoveda v pohybe II. – Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV, 2017, s. 48-55. ISBN 978-80-224-1605-4. Dostupné na internete: <http://www.juls.savba.sk/attachments/knizne_novinky/jvp2_2017.pdf>. Typ: AEDA
 • BŽOCH, Adam. Libuša Vajdová ako inšpirátorka vedeckého života. In Snímanie závojov z priestorov, miest a faktov : zborník k jubileu a personálna bibliografia Libuše Vajdovej. Zostavili Judit Görözdi, Dobrota Pucherová ; vedeckí recenzenti Jana Cviková, Milan Žitný. – Bratislava : Ústav svetovej literatúry SAV, 2018, s. 17-28. ISBN 978-80-88815-23-5.(Transdisciplinárne presahy literárnej vedy : Kolokvium k životnému jubileu rumunistky Libuše Vajdovej). Typ: AFD
 • BŽOCH, Adam. Tekuté srdce všetkých vecí : (doslov). In BRUGGEN, Carry van – BŽOCH, Adam (prekl.). Eva. – Bratislava : Vydavateľstvo Európa, 2018, s. 193-199. ISBN 978-80-89666-68-3. Typ: BBB
 • CVIKOVÁ, Jana. Patrím ku generácii, ktorá sa s menom Karla Marxa… In Kapitál, 2018, roč. 2, č. 5, s. 30. ISSN 2585-7851. Typ: BDF
 • CVIKOVÁ, Jana. Poetologické súradnice literárnych fikcií filozofov a filozofiek. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=services-news&source_no=20&news_no=7968>. Typ: GHG
 • ČAPUTOVÁ, Barbora. Teória vykúpenia: Mircea Eliade a Hermann Hesse. In Filologické štúdie 3. – Nümbrecht : Kirsch-Verlag, 2017, s. 163-176. ISBN 978-3-943906-37-0. Typ: AEDA

  Citácie:
  [2.1] FÁBOVÁ, Anna. Filologické štúdie 3. In Philologia, 2018, roč. XXVIII, č. 1, s. 145. ISSN 1339-2026.

 • ČAPUTOVÁ, Barbora. Ako sa píšu dejiny svetovej literatúry? Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=services-news&source_no=20&news_no=7977>. Typ: GHG
 • ČAPUTOVÁ, Barbora. Dejiny rumunskej literatúry prvýkrát na Slovensku. In Aktuality, 2018, nestr. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <http://www.sav.sk/index.php?doc=services-news&source_no=20&news_no=7480>. Typ: GHG
 • ČEJKOVÁ, Veronika. Personálna bibliografia Libuše Vajdovej. In Snímanie závojov z priestorov, miest a faktov : zborník k jubileu a personálna bibliografia Libuše Vajdovej. – Bratislava : Ústav svetovej literatúry SAV, 2018, s. 187-239. ISBN 978-80-88815-23-5.(Transdisciplinárne presahy literárnej vedy : Kolokvium k životnému jubileu rumunistky Libuše Vajdovej). Typ: FAI
 • DEBNÁROVÁ, Alexandra. Severská kultúra je vybudovaná na pevných základoch filozofie, románu a drámy. Milan Žitný. In Knižná revue, 2018, roč. 28, č. 4, s. 8-9. ISSN 1210-1982. Typ: BDF
 • DEBNÁROVÁ, Alexandra. Morom a (pra)lesom až k hviezdnemu nebu. In Knižná revue, 2018, roč. XVIII., č. 10, s. 20-21. ISSN 1210-1982. Typ: BDF
 • DOBRÁ, Judit. Fragmentárne svety : maďarská recepcia tvorby Veroniky Šikulovej. In Tradícia a inovácia v translatologickom výskume VI. – Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2018, s. 51-62. ISBN 978-80-558-1290-8. Typ: AEDA
 • DOBRÁ, Judit. Slovenská prekladová recepcia maďarského diela Samuel Borkopf : mojim priateľom z predtrianonskej krčmy. In Tradícia a inovácia v translatologickom výskume V. Zostavovatelia Martin Kažimír, Andrej Záhorák. – Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2017, s. 45-56. ISBN 978-80-558-1198-7. Typ: AFB
 • DOBRÁ, Judit. Oslava prekladu. In Aktuality, 2018, nestr. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <http://www.sav.sk/index.php?doc=services-news&source_no=20&news_no=7493>. Typ: GHG
 • ELIÁŠ, Anton – KUSÁ, Mária – LUKÁČOVÁ, Alexandra. A. S. Puškin na Slovensku (1988-2015). Recenzenti Oľga Kovačičová, Valerij Kupka. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Katedra rusistiky a východoeurópskych štúdií, neuvedený [2018]. 190 s. ISBN 978-80-223-4465-4(VEGA č. 1/0618/15 : Slovenská prekladová a literárnovedná recepcia tvorby A. S. Puškina). Typ: AAB
 • FOSSE, Jon – FOSSE, Anna (prekl.). Básne 1986-2013. Bratislava : Modrý Peter, 2018. 91 s. ISBN 978-80-89545-65-0. Typ: CAB
 • FRANEK, Jaroslav. Verzologické výskumy v Čechách a na Slovensku : (Pocta Jiřímu Levému). In Bohemica litteraria, 2017, roč. 9, č. 2, s. 7-20. ISSN 1213-2144 [print]. Dostupné na internete: <https://digilib.phil.muni.cz/handle/11222.digilib/138058>. Typ: ADMB
 • FRANEK, Ladislav. Živé miesto komparatistiky v kultúrnom dialógu. In Romanoslavica, 2018, vol. LIV., no. 2, p. 11-26. ISSN 0557-272X. Typ: ADMB
 • FRANEK, Ladislav. Živé miesto komparatistiky v kultúrnom dialógu (estónsky prínos). In Romboid, 2018, roč. LIII, č. 1-2, s. 48-59. ISSN 0231-6714. Typ: AFA
 • GÁFRIK, Róbert. Zobrazovanie Indie v slovenskej literatúre. Vedeckí recenzenti Anna Rácová, Radoslav Passia. Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV, 2018. 140 s. ISBN 978-80-224-1635-1(VEGA č. 2/0082/15 : Zobrazovanie Indie v slovenskej literatúre). Typ: AAB
 • GÁFRIK, Róbert. Sanskrtska književna teorija i kognitivna nauka o književnosti. In Modeli i diskursi nauke o književnosti : izbor iz novije slovačke nauke o književnosti. – Beograd : Službeni glasnik, 2018, s. 469-482. ISBN 978-86-519-2160-8. Typ: AECA
 • World Literature Studies, Vol. 10, 2018, no. 1 : časopis pre výskum svetovej literatúry = Frontier Orientalism in Central and East European Literatures. Hraničný orientalizmus v literatúrach strednej a východnej Európy. Zost. Charles Sabatos, Robert Gáfrik. Bratislava : Ústav svetovej literatúry SAV, 2018. ISSN 1337-9275. Typ: FAI

  Citácie:
  [4.1] PUCHEROVÁ, Dobrota. Hraničný orientalizmus v literatúrach strednej a východnej Európy. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <http://www.sav.sk/index.php?doc=services-news&source_no=20&news_no=7645>.

 • GARCÍA LORCA, Federico – ZAMBOR, Ján (prekl.). Balada o španielskom žandárstve. In Pravda, príloha Víkend, 2018, roč. XXVIII, č. 132, s. 33. ISSN 1335-4051. Typ: CDFB
 • GÖRÖZDI, Judit. Pavel Vilikovský magyarul. In Kalligram : művészét és gondolat, 2018, roč. 27, č. 3, s. 65-72. ISSN 1335-1826. Typ: ADFB
 • GÖRÖZDI, Judit. The Body of History on Parallel Stories, the Novel by Péter Nádas. In Hungarian Studies : a Journal of the International Association for Hungarian Studies and Balassi Institute, 2018, vol. 32, no. 1, p. 91-100. ISSN 0236-6568. Typ: ADMB
 • GÖRÖZDI, Judit. Pavel Vilikovský magyarul. In Szomszédok tükörben. A szlovák irodalom recepciója Magyarországon 1990 után. – Budapest : Reciti, 2018, s. Typ: AFC
 • GÖRÖZDI, Judit. V dvoch kultúrach – vice versa (P. Závada: Jadvigin vankúšik, V. Šikulová: Miesta v sieti). In Snímanie závojov z priestorov, miest a faktov : zborník k jubileu a personálna bibliografia Libuše Vajdovej. Zostavili Judit Görözdi, Dobrota Pucherová ; vedeckí recenzenti Jana Cviková, Milan Žitný. – Bratislava : Ústav svetovej literatúry SAV, 2018, s. 169-184. ISBN 978-80-88815-23-5.(Transdisciplinárne presahy literárnej vedy : Kolokvium k životnému jubileu rumunistky Libuše Vajdovej). Typ: AFD
 • GÖRÖZDI, Judit. Hledání menšinové literatury. In Literární kronika první republiky : události, díla, souvislosti. – Praha : Nakladatelství Academia : Památník národního písemnictví : Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2018, s. 266-271. ISBN 978-80-200-2909-6. Typ: BBA
 • GÖRÖZDI, Judit. A KÖZÉP-EURÓPAISÁGról mint kulturális kommunikációról. In Kalligram : művészét és gondolat, 2018, roč. 27, č. 2, s. 91-92. ISSN 1335-1826. Recenzia na: Rabul ejtett értelmek / Balogh Magdolna. – Budapest : Balassi, 2017. Typ: EDI
 • GÖRÖZDI, Judit. Kornélia Faragó: Idők, terek, intenzitások = Times, Spaces, Intensity. In World Literature Studies : časopis pre výskum svetovej literatúry, 2018, vol. 10, no. 2, p. 129-130. (2018 – Current Contents, SCOPUS, Art & Humanities Citation Index, Current Contents /Art & Humanities/, Central European Journal of Social Sciences and Humanities, CEEOL, EBSCO European Reference Index for the Humanities). ISSN 1337-9690. Recenzia na: Idők, terek, intenzitások / Kornélia Faragó. – Újvidék : Forum Könyvkiadó, 2016. – ISBN 978-86-323-0963-0. Typ: EDI
 • Snímanie závojov z priestorov, miest a faktov : zborník k jubileu a personálna bibliografia Libuše Vajdovej. Zostavili Judit Görözdi, Dobrota Pucherová ; vedeckí recenzenti Jana Cviková, Milan Žitný. Bratislava : Ústav svetovej literatúry SAV, 2018. 241 s. Knižnica časopisu World Literature Studies. ISBN 978-80-88815-23-5(Transdisciplinárne presahy literárnej vedy : Kolokvium k životnému jubileu rumunistky Libuše Vajdovej). Typ: FAI
 • GÖRÖZDI, Judit. Žart v dejinách kultúrnej politiky. In Plav : Platforma pre literatúru a výskum. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <https://www.plav.sk/node/118>. Typ: GHG
 • GÖRÖZDI, Judit. A Tréfa nyomában. Beck András Raktárkészlet című szerkesztett kötetéről és kiállításáról. In Revizor [online]. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <http://revizoronline.com/hu/cikk/7443/beck-andras-raktarkeszlet-cimu-szerkesztett-koteterol-es-kiallitasarol/ >. Typ: GHG
 • GÖRÖZDI, Judit. Asymetria kultúrneho transferu. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=servicesnews&source_no=20&news_no=7969 >. Typ: GHG
 • GÖRÖZDI, Judit. Bojtár Endre szlovák kapcsolatai. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <https://mtabtk.videotorium.hu/hu/recordings/25761/bojtar-endre-szlovak-kapcsolatai>. Typ: GHG
 • HAASSE, Hella S. – BŽOCH, Adam. Záhrady v Bomarze. Preložil Adam Bžoch. Bratislava : Vydavateľstvo Európa, 2018. 120 s. Tulipán, 15 zv. ISBN 978-80-89666-57-7. Typ: CAB
 • HERIBANOVÁ, Tamara. Pendleri. Bratislava : Ikar, 2018. 372 s. ISBN 978-80-55160-29-0. Typ: CAB
 • HNIDEK, Leopold. Arboris mutantur. Preložila Mária Bátorová. In Slovenské pohľady, 2018, roč. IV+134, č. 7-8, s. 244-248. ISSN 1335-7786. Typ: CDFB
 • CHRENKOVÁ, Zuzana. František Všetička: Slovesné sondy. O kompoziční poetice slovenské prózy a jejích českých souvislostech. In World Literature Studies : časopis pre výskum svetovej literatúry, 2018, vol. 10, no. 2, p. 132-133. (2018 – Current Contents, SCOPUS, Art & Humanities Citation Index, Current Contents /Art & Humanities/, Central European Journal of Social Sciences and Humanities, CEEOL, EBSCO European Reference Index for the Humanities). ISSN 1337-9690. Recenzia na: Slovesné sondy. O kompoziční poetice slovenské prózy a jejích českých souvislostech / František Všetička. – Jinočany : H&H, 2017. – ISBN 978-80-7319-126-9. Typ: EDI
 • KÁLLAY, Kristína. The Brave Rabbit In Africa : Fashioning Colonial Subjectivity in Slovak Inter-War Children’s Literature. In New Perspectives on Imagology. Section 4, Stereotypes, Nation Building, Landscape Depiction – How Different Genres Interact with Imagology. Imagining National Steriotypes in Educational Contexts. – Wien, 2018, p. non. Názov z internetu. Dostupné na internete: <http://imagology2018.univie.ac.at/abstracts/#c243062>. Typ: AFE
 • KÁLLAY, Kristína – HARDOŠ, Pavol. Feminizmus a politiky identít nemôžu za vaše posrané životy. In Kapitál, 7.1.2018, roč. 2, č. 1, s. 28-29. ISSN 2585-7851. Dostupné na internete: <www.kapital-noviny.sk>. Typ: BDF
 • KÁLLAY, Kristína – HARDOŠ, Pavol. Verejný intelektuál, ktorý nebol. In Kapitál, 2018, nestr. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <https://kapital-noviny.sk/verejny-intelektual-ktory-nebol/>. Typ: BDF
 • KÁLLAY, Kristína – VALKOVIČOVÁ, Veronika. Ak ma chcete počuť, načúvajte môjmu tichu. In Kapitál. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <https://kapital-noviny.sk/ak-ma-chcete-pocut-nacuvajte-mojmu-tichu/>. Typ: BDF
 • KÁLLAY, Kristína. Liberáli a tie druhé. In Kapitál, 2018, roč. 2, č. 3, s. 16-17. ISSN 2585-7851. Recenzia na: Liberáli a tí druhí / Matej Cíbik. – Bratislava : AKAmedia, 2017. – ISBN 978-80-9727-690-4. Typ: EDI
 • KÁLLAY, Kristína. V mene otca. In Kapitál, 2018, roč. 2, č. 4, s. 8. ISSN 2585-7851. Recenzia na: V tmavej komore / Susan Faludi. – Bratislava : Inaque, 2018. Typ: EDI
 • KÁLLAY, Kristína. Rosie Warren (ed.): The Debate on Postcolonial Theory and the Specter of Capital = The Debate on Postcolonial Theory and the Specter of Capital. In World Literature Studies : časopis pre výskum svetovej literatúry, 2018, vol. 10, no. 1, p. 104-105. (2018 – Current Contents, SCOPUS, Art & Humanities Citation Index, Current Contents /Art & Humanities/, Central European Journal of Social Sciences and Humanities, CEEOL, EBSCO European Reference Index for the Humanities). ISSN 1337-9690. Recenzia na: The Debate on Postcolonial Theory and the Specter of Capital / Ed. Rosie Warren. – London ; New York : Verso Books, 2016. – ISBN 978-1-7847-8695-3. Typ: EDI
 • KOVÁTS, Eszter – KÁLLAY, Kristína (prekl.). (Feministická) budúcnosť Európskej únie = Eszter Kováts. In Kapitál, 2018, nestr. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <https://kapital-noviny.sk/feministicka-buducnost-europskej-unie/>. Typ: EDJ
 • KUČERKOVÁ, Magda – KNAPÍK, Ján. Cesta do Compostely : legendy, história, skúsenosti. Recenzenti Marta Černotová, Fabiano Gritti. Košice : Zachej.sk, 2018. 304 s. ISBN 978-80-89866-27-4. Typ: AAB

  Citácie:
  [2.1] KOSTURKOVÁ, Martina. Dominika Hlavinová Tekeliová (ed.): Svätojakubská cesta v umení a cestovnom ruchu Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2017. 189 s. ISBN 978-80-558-1263-2. In World Literature Studies, 2018, Vol. 10, no. 3, p. 195. ISSN 1337-9275.

  [6] ENGEL, Slavo. Cesta do Compostely: Legendy, história, skúsenosti. In https://blog.zachej.sk/cesta-do-compostely-legendy-historia-skusenosti-recenzia-2/

  [6] GALLIK, Ján. Cesta do Compostely: Legendy, história, skúsenost. In https://www.zachej.sk/recenzie/autor/130434394d18b1cf25e557f83017869afc509a0a/

  [6] VEREŠOVÁ, Zuzana. Magda Kučerková, Ján Knapík: Cesta do Compostely. In Slovo +, 27.5.2018. https://www.slovoplus.sk/clanok/recenzia_magda_kucerkova_jan_knapik_cesta_do_compostely

 • KUČERKOVÁ, Magda. Camino de Santiago – cesta do Stredu : k fenomenológii putovania. In Svätojakubská cesta v umení a cestovnom ruchu : zborník z medzinárodnej konferencie v Nitre konanej v dňoch 9. a 10. novembra 2016 ; recenzenti Zoltán Németh, Marta Germušková. – Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2017, s. 89-96. ISBN 978-80-558-1263-2. Typ: AFB

  Citácie:
  [2.1] KOSTURKOVÁ, Martina. Dominika Hlavinová Tekeliová (ed.): Svätojakubská cesta v umení a cestovnom ruchu Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2017. 189 s. ISBN 978-80-558-1263-2. In World Literature Studies, 2018, Vol. 10, no. 3, p. 195. 1337-9275.

  [4.1] GERMUŠKOVÁ, Marta. Hlavinová Tekeliová, Dominika (Ed.): Svätojakubská cesta v umení a cestovnom ruchu. Nitra: UKF FSŠ, 2017. 189 s. ISBN 978-80-558-1263-2. In Konštantínove listy, 2018, roč. 11, č. 1, s. 162.

 • KUČERKOVÁ, Magda. La recepción de la literatura y cultura mexicana en Eslovaquia. In Memoria de la Identidad : una mirada panorámica a la diversidad Cultural Mexicana. – Guadalajara : Universidad Guadalajara, 2018, s. 181-190. ISBN 978-607-547-084-9. Typ: BEE
 • KUSÁ, Mária. Funkčnosť prekladov A. S. Puškina v slovenskej kultúre. In ELIÁŠ, Anton – KUSÁ, Mária – LUKÁČOVÁ, Alexandra. A. S. Puškin na Slovensku (1988-2015). – Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Katedra rusistiky a východoeurópskych štúdií, neuvedený [2018], s. 17-32. ISBN 978-80-223-4465-4.(VEGA č. 1/0618/15 : Slovenská prekladová a literárnovedná recepcia tvorby A. S. Puškina). Typ: ABD
 • KUSÁ, Mária. Metelica/Chumelica/Noční sňatok/Fujavica/Chujava/Búra ako príspevky k premenám obrazu A. S. Puškina v slovenskom kultúrnom priestore. In ELIÁŠ, Anton – KUSÁ, Mária – LUKÁČOVÁ, Alexandra. A. S. Puškin na Slovensku (1988-2015). – Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Katedra rusistiky a východoeurópskych štúdií, neuvedený [2018], s. 72-82. ISBN 978-80-223-4465-4.(VEGA č. 1/0618/15 : Slovenská prekladová a literárnovedná recepcia tvorby A. S. Puškina). Typ: AEDA
 • KUSÁ, Mária. Transcisciplinárne presahy literárnej vedy alebo "… soustřeďuje se na souvislosti doposud většinou opomíjené…". In Snímanie závojov z priestorov, miest a faktov : zborník k jubileu a personálna bibliografia Libuše Vajdovej. Zostavili Judit Görözdi, Dobrota Pucherová ; vedeckí recenzenti Jana Cviková, Milan Žitný. – Bratislava : Ústav svetovej literatúry SAV, 2018, s. 9-16. ISBN 978-80-88815-23-5.(Transdisciplinárne presahy literárnej vedy : Kolokvium k životnému jubileu rumunistky Libuše Vajdovej). Typ: AFD
 • KUSÁ, Mária – MIKULÁŠ, Michal. On the Issue of Documentary Films Translation and Its Place Within the Reflection of AV Translation. Intratextual and Extratextual Aspects (On the Example of Russian Documentary Films Translation in the Slovak Cultural Space after 1989). In Translation, Interpreting and Culture : Old Dogmas, New Approaches (?) : Book of Abstracts. Editori Igor Tyšš, Anita Huťková, Eva Höhn. – Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2018, s. 73. ISBN 978-80-557-1435-6.(VEGA č. 2/0200/15 : Preklad ako súčasť dejín kultúrneho priestoru II. Fakty, javy a osobnosti prekladových aktivít v slovenskom kultúrnom priestore a podoby ich fungovania v ňom). Typ: AFF
 • MACHADO, Antonio – ZAMBOR, Ján (prekl.). Samoty, galérie a iné básne. In Revue svetovej literatúry, 2017, roč. LIII, č. 4, s. 204-207. ISSN 0231-6269. Typ: CDFB
 • MALITI, Eva. Andrej Belyj na cestách za Steinerovou antropozofiou: medzi chrámami ducha západnej Európy = Andrei Bely´s journey after Steiner´s anthroposophy: Between the temples of the spirit of Western Europe. In World Literature Studies : časopis pre výskum svetovej literatúry, 2018, vol. 10, no. 2, p. 113-121. (2018 – Current Contents, SCOPUS, Art & Humanities Citation Index, Current Contents /Art & Humanities/, Central European Journal of Social Sciences and Humanities, CEEOL, EBSCO European Reference Index for the Humanities). ISSN 1337-9690. Typ: ADDB
 • MALITI, Eva. Eksperiment i tradicija v piesach Ivana Vyrypaeva : opyt slovackogo perevodčika. In Miry literaturnogo perevoda. IV Meždunarodnyj kongress perevodčikov chudožestvennoj literatury. Tom vtoroj Perevodčik: Tonkosti remecla (na materialy tematičeskich seminarov). – Moskva : ANO Institut perevoda, 2018, s. 257-261. ISBN 978-5-91922-060-2. Typ: AECA
 • MALITI, Eva. Za vernou priateľkou slovenskej literatúry Ninou Šuľginovou. In Revue svetovej literatúry, 2017, roč. LIII, č. 4, s. 212-214. ISSN 0231-6269. Typ: BDF
 • MALITI, Eva. „Vyžívam sa v možnostiach, ktoré mi dáva moja fantázia“ : rozhovor so spisovateľkou, prekladateľkou a literárnou historičkou Evou Maliti Fraňovou. Otázky Jarmila Wankeová. In Listy : Slovákov a Čechov, ktorí chcú o sebe vedieť viac, 2018, roč. 25, č. 9, s. 4-7. ISSN 1213-0249. Typ: BDF
 • MALITI, Eva – BINGER, Sylvia (prekl.). Das Kamelrennen. In Anthologie österreichischer Literatur. – Strasshof an der Nordbahn : Pilum Verlag, 2018, s. 111-116. ISBN 978-3-902960-79-5. Typ: CEC
 • MALITI, Eva. Eva Maliti Fraňová: Nevyužili sme šancu zmúdrieť. Otázky Mariana Jaremková. In Pravda, 2018, roč. XXVIII, č. 138, s. 16-18. ISSN 1335-4051. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <https://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/474068-eva-maliti-franova-nevyuzili-sme-sancu-zmudriet/>. Typ: GHG
 • MATL, Erwin – BÁTOROVÁ, Mária (prekl.). Obraz. In Slovenské pohľady, 2018, roč. IV+134, č. 7-8, s. 242-243. ISSN 1335-7786. Typ: CDFB
 • MIKULÁŠOVÁ, Andrea – MIKULÁŠ, Roman. Wirklichkeitskonstruktion durch Metaphern bei Ingeborg Bachmann = The Construction of Reality through Metaphor in Ingeborg Bachmann´s Work. In World Literature Studies : časopis pre výskum svetovej literatúry, 2018, vol. 10, no. 3, p. 47-67. (2018 – Current Contents, SCOPUS, Art & Humanities Citation Index, Current Contents /Art & Humanities/, Central European Journal of Social Sciences and Humanities, CEEOL, EBSCO European Reference Index for the Humanities). ISSN 1337-9690.(VEGA č. 2/0063/16 : Hyperlexikón literárnovedných pojmov a kategórií II.). Typ: ADNB
 • MIKULÁŠ, Roman. Poznámky k teóriám metafory. In Philologia, 2018, vol. XXVIII, no. 1, p. 61-75. ISSN 1339-2026.(VEGA č. 2/0063/16 : Hyperlexikón literárnovedných pojmov a kategórií II.). Typ: ADNB
 • MIKULÁŠ, Roman. Tragovima kognitivne estetike percepcije. In Modeli i diskursi nauke o književnosti : izbor iz novije slovačke nauke o književnosti. – Beograd : Službeni glasnik, 2018, s. 455-468. ISBN 978-86-519-2160-8. Typ: AECA
 • MIKULÁŠ, Roman. Tragovima kognitivne estetike percepcije. In Modeli i diskursi nauke o književnosti : izbor iz novije slovačke nauke o književnosti. – Beograd : Službeni glasnik, 2018, s. 455-468. ISBN 978-86-519-2160-8. Typ: AECA
 • MIKULÁŠ, Roman. Konštrukcia skutočnosti v metafore (s odkazmi na listy a záznamy snov Ingeborg Bachmann v Male oscuro. Aus der Zeit der Krankheit). In Snímanie závojov z priestorov, miest a faktov : zborník k jubileu a personálna bibliografia Libuše Vajdovej. Zostavili Judit Görözdi, Dobrota Pucherová ; vedeckí recenzenti Jana Cviková, Milan Žitný. – Bratislava : Ústav svetovej literatúry SAV, 2018, s. 143-168. ISBN 978-80-88815-23-5.(Transdisciplinárne presahy literárnej vedy : Kolokvium k životnému jubileu rumunistky Libuše Vajdovej). Typ: AFD
 • MIKULÁŠ, Roman. Perspektívy výskumu metafory. In World Literature Studies : časopis pre výskum svetovej literatúry, 2018, vol. 10, no. 3, p. 3-4. (2018 – Current Contents, SCOPUS, Art & Humanities Citation Index, Current Contents /Art & Humanities/, Central European Journal of Social Sciences and Humanities, CEEOL, EBSCO European Reference Index for the Humanities). ISSN 1337-9690. Typ: BDNB
 • MIKULÁŠ, Roman. Juraj Dvorský: Od naratívnej gramatiky k interdisciplinarite naratívu. In World Literature Studies : časopis pre výskum svetovej literatúry, 2018, vol. 10, no. 1, p. 113-115. (2018 – Current Contents, SCOPUS, Art & Humanities Citation Index, Current Contents /Art & Humanities/, Central European Journal of Social Sciences and Humanities, CEEOL, EBSCO European Reference Index for the Humanities). ISSN 1337-9690. Recenzia na: Od naratívnej gramatiky k interdisciplinarite naratívu / Juraj Dvorský. – Ružomberok : Verbum, 2017. – ISBN 978-80-561-0428-6. Typ: EDI
 • World Literature Studies, Vol. 10, 2018, no. 3 : časopis pre výskum svetovej literatúry = Perspectives on Metaphor Research. Perspektívy výskumu metafory. Editor Roman Mikuláš. Bratislava : Ústav svetovej literatúry SAV, 2018. ISSN 1337-9275(VEGA č. 2/0063/16 : Hyperlexikón literárnovedných pojmov a kategórií II.). Typ: FAI
 • PAŠTEKOVÁ, Soňa. Mýtus a metafora v koncepciách vied o kultúre a umení = Myth and Metaphor in Concepts of Cultural and Literary Studies. In World Literature Studies : časopis pre výskum svetovej literatúry, 2018, vol. 10, no. 3, p. 176-182. (2018 – Current Contents, SCOPUS, Art & Humanities Citation Index, Current Contents /Art & Humanities/, Central European Journal of Social Sciences and Humanities, CEEOL, EBSCO European Reference Index for the Humanities). ISSN 1337-9690. Typ: ADNB
 • PAŠTEKOVÁ, Soňa. Kosáková, Hana (ed.). Formalismus v polemice s marxismem. In Litikon, 2018, roč. 3, č. 1, s. 261-264. ISSN 2453-8507. Recenzia na: Formalismus v polemice s marxismem / Ed. Hana Kosáková. – Praha : Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2017. – ISBN 978-80-880-6952-2. Typ: EDI
 • PUCHEROVÁ, Dobrota. Wizard of the Crow (2006) by Ngũgĩ wa Thiong’o as a postcommunist novel. In Journal of Postcolonial Writing, vol. 54, Issue 4, 2018, p. ISSN 1744-9863 Online. Dostupné na internete: <https://doi.org/10.1080/17449855.2018.1526819 >. Typ: ADCA
 • PUCHEROVÁ, Dobrota. The Colors of Resistance : Black Consciusness Poetry and the Racial Elusiveness of Wopko Jensma. In Archív orientální, 2018, vol. 86, no. 3, p. ISSN 0044-8699. Typ: ADCA
 • PUCHEROVÁ, Dobrota. Afropolitan Narratives and Empathy : Migrant Identities in Chimamanda Ngozi Adichie’s Americanah and Sefi Atta’s A Bit of Difference. In Human Affairs : Postdisciplinary Humanities and Social Sciences Quarterly, 2018, vol. 28, no. 4, p. 406-416. ISSN 1337-401X. Typ: ADDA
 • PUCHEROVÁ, Dobrota. Chimamanda Ngozi Adichie: Amerikánka. In A2 kultúrní čtrnáctideník, 2018, roč. XIV., č. 18, s. 18. Typ: BDE
 • PUCHEROVÁ, Dobrota. Malo by Slovákov zaujímať, o čom píšu Afričania? In Pravda, príloha Víkend, 20.10.2018, roč. XXVIII, s. 50-51. ISSN 1335-4051. Typ: BDF
 • PUCHEROVÁ, Dobrota. Hraničný orientalizmus v literatúrach strednej a východnej Európy. In Aktuality, 2018, nestr. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <http://www.sav.sk/index.php?doc=services-news&source_no=20&news_no=7645>. Typ: GHG
 • PUCHEROVÁ, DobrotaBEDNÁROVÁ, Katarína. Ján Zambor: Stavebnosť básne. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <https://www.sav.sk/index.php?doc=services-news&source_no=20&news_no=7990>. Typ: GHG
 • SABATOS, Charles – GÁFRIK, Róbert. Frontier Orientalism in Central and East European Literatures. In World Literature Studies : časopis pre výskum svetovej literatúry, 2018, vol. 10, no. 1, p. 2. (2018 – Current Contents, SCOPUS, Art & Humanities Citation Index, Current Contents /Art & Humanities/, Central European Journal of Social Sciences and Humanities, CEEOL, EBSCO European Reference Index for the Humanities). ISSN 1337-9690. Typ: GII
 • SEBALD, Winfried G., 1944-2001 – ŽITNÝ, Milan (prekl.). Vysťahovalci. Bratislava : OZ Brak, 2017. 206 s. ISBN 978-80-89921-08-9. Typ: CAB

  Citácie:
  [6] BUBNÁŠOVÁ, Eva. Spletitosť ľudského osudu. In Knižná revue, 2018, roč. 28, č. 4, s. 24. ISSN 1210-1982. Recenzia na: Vysťahovalci / Winfried Georg Sebald. – Bratislava : OZ Brak, 2017. – ISBN 978-80-89921-08-9.

 • Anton Vantuch (1921-2001) : romanista, literárny vedec, kultúrny historik a prekladateľ. Ed. Jana Truhlářová. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. ISBN 978-80-223-4478-4. Typ: FAI
 • Translation, Interpreting and Culture : Old Dogmas, New Approaches (?) : Book of Abstracts. Editori Igor Tyšš, Anita Huťková, Eva Höhn. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2018. 120 s. ISBN 978-80-557-1435-6(VEGA č. 2/0200/15 : Preklad ako súčasť dejín kultúrneho priestoru II. Fakty, javy a osobnosti prekladových aktivít v slovenskom kultúrnom priestore a podoby ich fungovania v ňom). Typ: FAI
 • VAJDOVÁ, Libuša – PÁLENÍKOVÁ, Jana – KENDERESSY, Eva. Dejiny rumunskej literatúry : (literárne dianie v kultúrnom priestore). Vedeckí recenzenti Libuše Valentová, Jarmila Horáková. Bratislava : AnaPress, 2017. 492 s. ISBN 978-80-89137-96-1. Typ: AAB

  Citácie:
  [4.1] ČAPUTOVÁ, Barbora. Dejiny rumunskej literatúry prvýkrát na Slovensku. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <http://www.sav.sk/index.php?doc=services-news&source_no=20&news_no=7480>.

 • VAJDOVÁ, Libuša. Radoslav Passia – Gabriela Magová (eds.): Deväť životov. Rozhovory o preklade a literárnom živote. In World Literature Studies : časopis pre výskum svetovej literatúry, 2018, vol. 10, no. 1, p. 108-111. (2018 – Current Contents, SCOPUS, Art & Humanities Citation Index, Current Contents /Art & Humanities/, Central European Journal of Social Sciences and Humanities, CEEOL, EBSCO European Reference Index for the Humanities). ISSN 1337-9690. Recenzia na: Deväť životov. Rozhovory o preklade a literárnom živote / Eds. Radoslav Passia, Gabriela Magová. – Bratislava : Kalligram, 2015. – ISBN 978-80-8101-918-0. Typ: EDI
 • VAJDOVÁ, Libuša. Úvod. In VAJDOVÁ, Libuša – PÁLENÍKOVÁ, Jana – KENDERESSY, Eva. Dejiny rumunskej literatúry : (literárne dianie v kultúrnom priestore). – Bratislava : AnaPress, 2017, s. 11-12. ISBN 978-80-89137-96-1. Typ: EDJ
 • World Literature Studies : časopis pre výskum svetovej literatúry. 4 x ročne. Bratislava : Ústav svetovej literatúry SAV, 2009-. V rokoch 1992-1993 vychádzal pod názvom Slovak Review. ISSN 1337-9690. Typ: FAI
 • VALERO, Julieta – BIZNÁROVÁ, Lucia (prekl.). Plynutie. Bratislava : Ars Poetica, 2017. 72 s. ISBN 978-80-89283-87-3. Typ: CAB

  Citácie:
  [6] GLUŠTÍKOVÁ, Oľga. Balans medzi telom a smrťou. In Knižná revue, 2018, roč. XVIII., č. 4, s. 24-25. ISSN 1336-247X.

 • ZAMBOR, Ján. Interpretácia básne Jána Stacha Kováč. In Knižná revue, 2018, roč. XXVIII., č. 10, s. 13-15. ISSN 1210-1982. Typ: ADFB
 • ZAMBOR, Ján. Moskovské prezentácie: almanach Devín a poézia Miroslava Válka. In Devin : Aľmanach Obščestva Ľudovita Štura v Moskve, 2018, roč. 6, č. 1, s. 214-216. Typ: BDE
 • ZAMBOR, Ján. Prezentácia tvorby Jána Zambora, Miroslava Válka a almanachu Devín v Moskve. In Devin : Aľmanach Obščestva Ľudovita Štura v Moskve, 2018, roč. 6, č. 1, s. 217-219. Typ: BDE
 • ZAMBOR, Ján. Antonio Machado: Krajina a človek, striedmosť a hutnosť poézie. In Revue svetovej literatúry, 2017, roč. LIII, č. 4, s. 208-210. ISSN 0231-6269. Typ: BDF
 • ZAMBOR, Ján. Poetika poézie a jej prekladu : Konferencia k životnému jubileu profesora Zambora. Potrebuje poéziu každý? In Kulturárium : časopis študentov Katedry slovenského jazyka Filozofickej fakulty UK v Bratislave a OZ Slovenčina, 2018, č. 1, s. 10-13. Typ: BDF
 • ZAMBOR, Ján. Oleg, Oleg. In Tvorba : revue pre literatúru a kultúru, 2018, roč. XXVIII=XXXVII, č. 1, s. 68-69. ISSN 1336-2526. Dostupné na internete: <http://www.kns.sk/pastier.html>. Typ: BDF
 • ZAMBOR, Ján. Od básne očakávam umeleckú stavebnosť. Otázky Matúš Mikšík. In Knižná revue, 2018, roč. XXVIII., č. 10, s. 11-12. ISSN 1210-1982. Typ: BDF
 • ZAMBOR, Ján. "Snažím sa čeliť chvíli robotou…". In Poste restante. – Ivanka pri Dunaji : Vydavateľ F. R. & G. spol. s.r.o., 2018, s. 224-231. ISBN 978-80-89499-48-9. Typ: BEF

  Citácie:
  [4.1] RAKÚSOVÁ, Gabriela. Kniha týždňa: Otvorený „rozhovor“ v neslobodnej spoločnosti. In Pravda, 25.4.2018. https://www.Pravda.sk/trendove-temy/poste-restante/

 • ZAMBOR, Ján – ŠVEDOVA, N. V. (prekl.). Sovremennaja slovackaja poezija : Grabiteli. Robkij zov v bezgraničnuju temnotu. Dve tanki s pticami. In Devin : Aľmanach Obščestva Ľudovita Štura v Moskve, 2018, roč. 6, č. 1, s. 83-85. Typ: CDEB
 • ZAMBOR, Ján. Ladislav Šimon "80". In Klub nezávislých spisovateľov, 2018, nestr. Dostupné na internete: <http://www.kns.sk/simon80.html>. Typ: GHG
 • ZAMBOR, Ján. Zhruba od polovice 60. rokov minulého storočia… In Fraktál : literatúra horizontálne a vertikálne, 2018, roč. 1, č. 4, s. 85. ISSN 2585-8912. Typ: GII
 • ZAMBOR, Ján. Stavebnosť básne. Bratislava : Literárne informačné centrum, 2018. 368 s. ISBN 978-80-8119-115-2(VEGA č. 2/0200/15 : Preklad ako súčasť dejín kultúrneho priestoru II. Fakty, javy a osobnosti prekladových aktivít v slovenskom kultúrnom priestore a podoby ich fungovania v ňom). Typ:

  Citácie:
  [4.1] PUCHEROVÁ, Dobrota – BEDNÁROVÁ, Katarína. Ján Zambor: Stavebnosť básne. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <https://www.sav.sk/index.php?doc=services-news&source_no=20&news_no=7990>

  [4.1] ZAMBOR, Ján – MIKŠÍK, Matúš. Od básne očakávam umeleckú stavebnosť. In Knižná revue, 2018, roč. XXVIII., č. 10, s. 11-12. ISSN 1336-247X.

 • ŽITNÝ, Milan. Ladislav Šimon oslávil okrúhle jubileum. In Revue svetovej literatúry, 2018, roč. LIV, č. 2, s. prvá a posledná obálka. ISSN 0231-6269. Typ: BDF