Prezentácia kolektívnej monografie venovanej osobnosti a dielu Antona Vantucha

truhlarova IIDňa 17. apríla 2019 sa v priestoroch Ústavu svetovej literatúry SAV konala prezentácia kolektívnej monografie Anton Vantuch (1921 – 2001) romanista, literárny vedec, kultúrny historik a prekladateľ. Publikácia vznikla v rámci grantového projektu Preklad ako súčasť dejín kultúrneho priestoru III. v spolupráci Ústavu svetovej literatúry SAV, Filozofickej fakulty Univerzity Komenského a Historického ústavu SAV. Knihu predstavila jej zostavovateľka doc. PhDr. Jana Truhlářová, CSc., vedecká redaktorka prof. PhDr. Mária Kusá, CSc. a autorky štúdií prof. PhDr. Katarína Bednárová, CSc. a PhDr. Eva Frimmová, DrSc. v prítomnosti doc. RNDr. Juraja Vantucha, CSc., syna A. Vantucha.

Anton Vantuch bol príkladom interdisciplinárneho vedca, predovšetkým však o ňom môžeme hovoriť ako literárnom historikovi. Dlhodobo pôsobil v Historickom ústave SAV. Jeho prácu charakterizovalo komplexné a medziodborové preštudovanie problematiky. Veľakrát začínal s dovtedy neprebádanými témami. Záber jeho vedeckého záujmu bol pomerne široký, od antiky až po osvietenstvo. S Jozefom Felixom, slovenským romanistom, literárnym vedcom, kritikom a prekladateľom, ho spájal veľký záujem o kľúčové diela francúzskej literatúry, čo sa prejavilo v komplementarite ich prekladových prác.

Prezentovaná kniha nazerá na osobnosť A. Vantucha z rôznych aspektov. Autorky a autor Katarína Bednárová, Eva Frimmová, Jana Truhlářová a Daniel Škoviera vo svojich štúdiách približujú Vantucha najmä v jeho editorskej, prekladateľskej a autorskej práci. Odkrývajú osobnosť slovenskej romanistiky celistvo v širokých kontextových súvislostiach, k čomu ich, podľa slov autoriek, priviedli samotné okolnosti Vantuchovho života. Kniha je doplnená o bibliografiu Vantuchových prekladov a pôvodných prác. Takto širokouhlo koncipovaná monografia významne zapĺňa miesto chýbajúcej reflexie tohto osobitého vedca a prekladateľa.

Prezentácia monografie pokračovala diskusiou, do ktorej svojím vstupom prispel aj spomínaný J. Vantuch. Jeho osobné spomienky na otca i poznámky faktografickej povahy v súhre s knihou upozornili na dlhšie prehliadanú, ale dôležitú osobnosť slovenského kultúrneho prostredia.

Z posudkov recenzentiek:

Kolektívnou monografiou venovanou osobnosti a dielu Antona Vantucha (1. 1. 1921 – 12. 9. 2001) štyria renomovaní autori – Jana Truhlářová (ed.), Eva Frimmová, Katarína Bednárová a Daniel Škoviera splácajú ďalší dlh, ktorý romanisti a historici majú voči svojim predchodcom a učiteľom, a tiež voči dejinám vlastnej disciplíny. Nadväzujú na svoje predchádzajúce výskumy na tomto poli, ktoré vyústili do kolektívnej práce venovanej Jozefovi Felixovi.

V monografii vystupuje Jozef Felix ako priateľ Antona Vantucha, s ktorým ho spája množstvo spoločných odborných záujmov. Stretneme sa v nej aj s postavou Miloslava Okála, profesora klasických disciplín na bratislavskej Filozofickej fakulte, čiže s tretím akademikom tejto defavorizovanej generácie spoločenských vedcov. Čitateľ sa v monografii zoznámi jednak s hĺbkovou analýzou Vantuchovho diela, jednak mu porovnanie troch osudov umožňuje vnímať ťažkosti, spôsobené historickými okolnosťami.

Autori pripravili veľmi dobrú a potrebnú prácu, ktorá môže zásadným spôsobom osvetliť osobnosť a dielo Antona Vantucha, a tiež prispieť k lepšiemu poznaniu historického obdobia, v ktorom žil.

                                                   PhDr. Bohumila Ferenčuhová, DrSc.

Romanistika je taká široká disciplína a má na Slovensku dlhú históriu, že stojí za to, aby sa do pohľadu na ňu dostal aj široký kultúrny kontext na Slovensku a v stykoch aj v Čechách. Tu sa autori knihy sústredili na jednu z jej osobností, Antona Vantucha, čo je perfektne plauzibilný zorný uhol, pretože obohacuje kultúrnohistorický obraz o niečo, bez čoho by nijaká disciplína vôbec nevznikla – osobnostný vklad. A súčasne sa cez prizmu osobnosti podarilo autorom otvoriť aj perspektívu kultúrneho a politického diania v širokom rámci. Kniha je súborom štúdií, prinášajúcich poznatky nielen z romanistického výskumu v oblasti literatúry, filozofie, tvorby a recepcie prekladu, vzťahov medzi osobnosťami, ktoré sa na ňom zúčastňovali, ale aj vedeckého a kultúrneho života na Slovensku a na medzinárodnej úrovni v tejto oblasti. Vo všetkých štúdiách odhaľujú autori mimoriadny a nezvykle tvorivý prínos Vantuchových prác, napríklad dovtedy na Slovensku nereflektované oblasti romanistiky, literárnohistorické štúdie, ktorými sa presadil v cudzine, kde boli ocenené, no nie na Slovensku, historiografické diela a pragmatické organizačné aktivity, ktoré posunuli slovenskú literárnu históriu i historiografiu na nové, významné miesto vo svete, prvolezecké preklady, zásluhy pri tvorbe filozofického obzoru slovenskej kultúry a mnohé iné. Ďalším spoločným prvkom, opakujúcim sa ako leitmotív jeho života a diela vo všetkých príspevkoch, je aspekt mimoriadne ťažkej doby, ktorú Vantuch prežíval. Kniha objavila novú osobnosť slovenskej romanistiky, A. Vantucha, ktorý doteraz stál v úzadí. Okrem popisu jeho práce a odvahu, tvorivosť, pracovitosť, ale aj intuíciu.

PhDr. Libuša Vajdová, CSc.

Nataša Hromová Burcinová

Foto Tamara Šimončíková Heribanová