Doc. PhDr. Jana Truhlářová, CSc.: Osud francúzskej prózy 19. storočia na Slovensku (Flaubert, Zola, Maupassant očami slovenskej literatúry a kritiky v 19. a 20. storočí)

bFB OSUD FRANCUZSKEJ PROZYSrdečne pozývame na prednášku doc. PhDr. Jany Truhlářovej, CSc., ktorá sa bude venovať analýze komplikovanej slovenskej recepcie niektorých významných francúzskych spisovateľov 19. storočia, konkrétne Émila Zolu a Gustava Flauberta ako reprezentantov par excellence „západnej literatúry 19. storočia“, ktorí boli práve z tohto dôvodu po dlhú dobu (od 70. rokov 19. storočia až po prvú svetovú vojnu, ale prakticky ešte oveľa dlhšie, takmer až po 60. roky 20. storočia) považovaní za „nežiaducich“, „nebezpečných“, „škodlivých“ a pod. pre sebadefiníciu slovenskej literatúry a kultúry, ktorá od literárnych vzorov požadovala národno-výchovné zameranie a mravnú bezúhonnosť. Recepcia týchto autorov sa paradoxne ocitla v opozícii k recepcii iných veľkých francúzskych románopiscov 19. storočia (ako Honoré de Balzac a Guy de Maupassant), ktorí sa posudzovali menej prísne a dokonca oceňovali ako skutoční „kritici buržoáznej spoločnosti“ (pričom tento trend nebol len výsadou recepcie v časoch socializmu po roku 1948, ale vzniká už na prelome 19. a 20. storočia). 

Prednáška sa zaoberá odmietavým postojom slovenskej literárnej kritiky, spisovateľov aj širšej kultúrnej verejnosti voči dielu a ideológii Émila Zolu ako zakladateľa a hlavného predstaviteľa naturalizmu od prelomu 19. a 20. storočia po 60. roky a venuje sa aj rovnako komplikovanému osudu slovenského prekladu Flaubertovho románu Pani Bovaryová (preklad Juraj Slávik 1908, publikovaný 1928) v prvých troch desaťročiach 20. storočia z podobných dôvodov. Výrazne odlišné sú postoje voči románovej a najmä poviedkovej tvorbe Guy de Maupassanta či Honoré de Balzaca. Tieto príklady možno považovať za reprezentatívne vzorky všeobecnejších tendencií kultúrnej, ideologickej a spoločenskej recepcie francúzskej, ale širšie celej „západnej“ literatúry a kultúry na Slovensku v prvej polovici 20. storočia.

KEDY: streda, 24. apríla 2019 o 14:00

KDE: zasadačka Ústavu svetovej literatúry SAV, Bratislava, Dúbravská cesta 9 (areál SAV na Patrónke)

IMG_2144Doc. PhDr. Jana Truhlářová, CSc.

Romanistka, literárna vedkyňa a vysokoškolská pedagogička. Venuje sa výskumu francúzskej literatúry 19. storočia, je autorkou monografie Krátka próza Guy de Maupassanta (1999), štúdií o tvorbe Émila Zolu, Gustava Flauberta. Zároveň pôsobí v Ústave svetovej literarúry SAV, kde sa zaoberá najmä výskumom dejín prekladu, recepcie a dejinami romanistiky, k čomu publikovala viaceré štúdie a monografiu Na cestách k francúzskej literatúre. Kapitoly z dejín prekladu a recepcie na Slovensku (2008), venovanej niektorým kľúčovým osobnostiam romanistiky a prekladu z francúzštiny, najmä Jozefovi Felixovi a Márii Rázusovej-Martákovej. Je editorkou kolektívnej monografie Jozef Felix a cesta k modernej slovenskej romanistike (2014), vydanej pri príležitosti autorovho storočného jubilea a editorkou kolektívnej monografie Anton Vantuch (1921 – 2001) romanista, literárny vedec, kultúrny historik a prekladateľ (2018). Sporadicky prekladá z francúzštiny spoločenskovednú literatúru (Jacques Le Goff: Život v znamení histórie, 2003; Antoine Compagnon: Démon teórie, 2006).

Prednáška je realizovaná v rámci grantového projektu Preklad ako súčasť dejín kultúrneho priestoru III.

Foto: Tamara Šimončíková Heribanová