Prednáška Ladislava Franeka: Tvorca modernej poézie (k 100. výročiu úmrtia G. Apollinaira)

Aj v novom roku pokračujeme v cykle venovanom aktuálnemu výskumu našich pracovníčok a pracovníkov Z literárnovednej dielne. Pozývame na prednášku profesora Ladislava Franeka Tvorca modernej poézie (k 100. výročiu úmrtia G. Apollinaira).

KEDY: v stredu 16. januára 2019  o 14. hod.
KDE: zasadačka Ústavu svetovej literatúry SAV, Bratislava, Dúbravská cesta 9 (areál SAV na Patrónke)

Franek_27_01_09Prof. PhDr. Ladislav Franek, CSc. (1947) je literárny vedec, romanista, prekladateľ z francúzsky, španielsky a portugalsky písaných literatúr, kritik prekladu. Po ukončení štúdia na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave roku 1970 nastúpil do Ústavu svetovej literatúry SAV ako ašpirant a dodnes tu pôsobí ako samostatný vedecký pracovník. Od deväťdesiatych rokoch bol pedagogicky činný na viacerých slovenských univerzitách: Univerzita Komenského v Bratislave (1995 – 2000), Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (2000 – 2002), Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (2006 – 2013). Ťažisko jeho pedagogicko-výchovného i výskumného pôsobenia sa však od roku 2001 spája predovšetkým s Filozofickou fakultou Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, kde sa ako garant štúdia spolupodieľal na budovaní súčasnej podoby romanistiky a na formovaní mladých odborníkov z oblasti románskych literatúr a translatológie. – Uvádza sa v jeho personálnej bibliografii, ktorú vydal Ústav svetovej literatúry SAV v roku 2017 pod názvom Celistvosť zväzku medzi literatúrou a kultúrou.

Hlavné publikácie:
FRANEK, L.: Štýl prekladu. Vývinovo-teoretická a kritická analýza slovenských prekladov Paula Claudela. Bratislava: Veda, 1997.
FRANEK, L.: Hispánsko-americká literatúra. Bratislava: Metodické centrum mesta Bratislavy, 1998.
FRANEK, L.: Modernita románskych literatúr. Bratislava: Veda, 2005.
FRANEK, L.: Método interdisciplinario de enseñanza. In Interlitteraria – 17. Tartu: University of Tartu Press, 2012, s. 300-313.
FRANEK, L.: Interdisciplinárnosť v symbióze literárnej vedy a umenia. Bratislava: Veda, 2012.