Prednáška Tatiany Sedovej: K možnostiam a limitom filozofie vo vzťahu k sociálnemu poznaniu a humanistike

Srdečne pozývame na prednášku profesorky Tatiany Sedovej (Filozofický ústav SAV a FF UMB) K možnostiam a limitom filozofie vo vzťahu k sociálnemu poznaniu a humanistike.

KEDY: v stredu 16. januára 2019  o 10. hod.
KDE: zasadačka Ústavu svetovej literatúry SAV, Bratislava, Dúbravská cesta 9 (areál SAV na Patrónke)

sedovaProf. PhDr. Tatiana Sedová, CSc. sa vo svojej vedecko-výskumnej činnosti venuje problematike filozofie a metodológie vedy. Analyzuje a rozvíja metodológiu najmä sociálneho a historického poznania so zreteľom na ontologický status sociálneho faktu, jeho odlišnosti od faktov empirických prírodných vied. Veľkú pozornosť venuje aj otázkam explanácie, jej štruktúry, podmienkam adekvátnosti a formám v sociálnych vedách a vzťahu medzi explanáciou a interpretáciou. Okrem metodologickej problematiky tematizuje vo svojich prácach aj otázky epistemológie (napr. problém objektívnosti poznania, kritériám poznania na rozdiel od presvedčenia) a sociálnej a politickej filozofii (napr. problém sociálneho poriadku, jeho utváranie a udržiavanie, teória konania, problematika demokracie, kolektívnej identity a i.).  V súčasnosti pracuje na dokončení na autorskej monografii o faktoch v sociálnych vedách  a o limitoch a možnostiach interpretativizmu v sociálnych vedách a humanistike. Viac TU.