Prednáška M. Forgáča a M. Kendru: Poetologické súradnice literárnych fikcií filozofov a filozofiek

Ústav svetovej literatúry SAV pozýva na prednášku Marcela Forgáča a Milana Kendru z Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity na tému Poetologické súradnice literárnych fikcií filozofov a filozofiek.

KEDY: v stredu 28. novembra 2018 o 14.00 hod.
KDE: zasadačka Ústavu svetovej literatúry SAV, Bratislava, Dúbravská cesta 9 (areál SAV na Patrónke)

obálka2_18Prednáška spojená s prezentáciou čísla 2/2018 časopisu World Literature Studies reflektuje spektrum podnetov a dôsledkov, ktoré vyplývajú z povahy literárnych fikcií vytvorených filozofmi a filozofkami. Medzi tieto podnety patrí napríklad otázka, ako literárne útvary využívajú príznaky filozofického diskurzu vo funkcii jedného z významotvorných princípov. V prednáške sa pokúšame uchopiť estetické koncipovanie realizované v literárnych fikciách filozofov a filozofiek ako postup, ktorý navrhuje priestor na to, aby sa filozofické tézy uvoľnili z referenčno-kognitívneho rámca a boli preverované či valorizované ikonicko-zážitkovým spracovaním. Referencialita týchto téz sa v umeleckom texte nestráca, avšak mení sa ich funkčné zameranie – stávajú sa významom umeleckého tvaru. Jednotlivé príspevky tematického čísla uvádzajú autorské stratégie a textotvorné postupy diel filozofických osobností do centra pozornosti  viacerých literárnovedných metodológií – prednáška si kladie za cieľ reflektovať aj tieto horizonty.  Svojou rozmanitosťou spoločne reprezentujú snahu odpovedať na otázky o schopnosti vybraných textových útvarov niesť príznaky filozofického diskurzu a zároveň nadobúdať, resp. potvrdzovať funkčnú estetickú štruktúru.

Milan Kendra (Filozofická fakulta, Prešovská univerzita) absolvoval štúdium v odbore literárna veda (FF PU v Prešove, 2008).
Z literárnohistorických vývinových období sa orientuje na výskum výrazových charakteristík diel realizmu a moderny v slovenskej a svetovej literatúre, výsledky tohto výskumu boli doteraz publikované v monografiách Kontúry slovenskej prózy obdobia realizmu (2013) a Korelácie témy a jazyka v slovenskom literárnom realizme(2017). Pozornosť tiež venuje poetologickým a axiologickým aspektom slovenskej prózy po roku 1989, pričom sa zameriava na výskum komunikačno-semiotických a štylistických aspektov umeleckých textov. V súčasnosti je riešiteľom grantového projektu VEGA Lexikón slovenskej literatúry a kultúry 1989 – 2015.
Od č. 2/2007 až do zániku časopisu spolupracoval v redakčnom kruhu celoslovenského kultúrneho mesačníka (RAK) Revue aktuálnej kultúry. Aktuálne je členom kolektívu na posudzovanie vedeckých prác na publikovanie v časopise Jazyk a kultúra (Internetový časopis Lingvokulturologického a prekladateľsko-tlmočníckeho centra excelentnosti pri FF PU v Prešove). Recenzie a literárnokritické štúdie uverejnil v časopisoch Revue aktuálnej kultúry, Jazyk a kultúra, Slovenská literatúra, Romboid, Fraktál a pravidelne publikuje v zborníkoch TOP 5 – slovenská literárna a výtvarná scéna v odbornej reflexii.

Marcel Forgáč (Filozofická fakulta, Prešovská univerzita) absolvoval štúdium v odbore Teória literatúry a dejiny konkrétnych národných literatúr (FF PU v Prešove, 2010).
Z literárnohistorických vývinových období sa orientuje predovšetkým na výskum svetovej literatúry 19. a 20. storočia. Je autorom monografie Existencializmus a slovenská literatúra (2014). V súčasnosti je riešiteľom grantového projektu VEGA Lexikón slovenskej literatúry a kultúry 1989 – 2015.
Od roku 2008 bol členom redakčného kruhu časopisu RAK – Revue aktuálnej kultúry (do zániku časopisu). Pôsobil ako člen poroty literárnych súťaží Poviedka 2009, Cena cien a Anasoft Litera 2014. Aktuálne je členom kolektívu na posudzovanie vedeckých prác na publikovanie v časopise Jazyk a kultúra (Internetový časopis Lingvokulturologického a prekladateľsko-tlmočníckeho centra excelentnosti pri FF PU v Prešove). Recenzie a literárnokritické štúdie uverejnil v časopisoch Revue aktuálnej kultúry, Romboid, Jazyk a kultúra či HOST.