Oznámenie o konaní voľby členov správnej rady verejnej výskumnej inštitúcie

Vedecká rada Ústavu svetovej literatúry SAV oznamuje konanie volieb členiek a členov správnej rady verejnej výskumnej inštitúcie (ďalej len v. v. i.).

Názov a sídlo organizácie: Ústav svetovej literatúry SAV,  Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava (ďalej len „organizácia“)

Počet miest, ktoré sa obsadzujú voľbou:  4

Zoznam predkladaných dokladov:

  • Prihláška podpísaná kandidátom
  • Prezentácia predstavy kandidáta o jeho pôsobení v správnej rade v. v. i.
  • Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace

Lehota na predloženie kandidatúry: 15. júla 2018, v prípade zasielania poštou zásielka musí byť do tejto lehoty doručená na sekretariát organizácie.

Spôsob predloženia dokladov: všetky dokumenty doručiť osobne alebo poštou na sekretariát organizácie, Dúbravská 9, ÚSvL SAV, 1. posch. č. dverí 28. Prezentáciu – predstavy kandidátky či kandidáta o pôsobení v správnej rade – je potrebné poslať zároveň aj v pdf forme elektronicky na adresu poverenej členky Vedeckej rady ÚSvL SAV (gorozdijudit@panelnet.sk) pre zverejnenie na webovom sídle organizácie.

Čas a miesto konania pohovoru a voľby: 18. júla 2018 v ÚSvL SAV, pohovor sa začína  od 11:00 hod. Voľba sa koná ihneď po skončení pohovorov s kandidátkami a kandidátmi.

Mgr. Judit Görözdi, PhD.
poverená členka Vedeckej rady ÚSvL SAV

Zákon č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii