Svetová literatúra a návrat k etike porovnávania

DSC_0994_malyKoncom roka 2017 zavítala na pôdu Ústavu svetovej literatúry SAV profesorka literárnej komparatistiky Dorothy M. Figueira z University of Georgia (Athens, Georgia, USA). Vo svojej výskumnej práci sa zameriava na problematiku recepcie Indie a indickej kultúry v západoeurópskych literatúrach. Je autorkou niekoľkých monografií, ku ktorým patrí Translating the Orient (1991), The Exotic: A Decadent Quest (1994), Aryans, Jews, Brahmins (2002), Otherwise Occupied: Theories and Pedagogies of Alterity (2008) a The Hermeneutics of Suspicion: Cross-Cultural Encounters with India (2015). Hosťovská prednáška Rethinking the Ethics of Comparing (Nové zamyslenie nad etikou porovnávania), ktorú predniesla 22. novembra 2017, sa zamerala na reflexiu súčasného stavu výskumu v oblasti literárnej komparatistiky a svetovej literatúry vzhľadom na ich ďalšie intelektuálne a etické smerovanie.

Figueira argumentuje, že v dôsledku trendu multikulturalizmu, postkolonializmu a identitárnej politiky sa kritičky a kritici v akademickom prostredí tzv. prvého sveta od 90. rokov usilujú ukázať, že majú vzťah alebo skúsenosť s menej privilegovaným svetom. Elity tzv. tretieho sveta zas využívajú viktimačný diskurz, aby získali miesta na západných univerzitách. Tieto inštitucionálne praktiky podľa Figueiry svedčia o nedostatočnej sebareflexii akademických komunít a spochybňujú etiku praxe súčasnej literárnej vedy.

Za problematický považuje Figueira tiež pojem svetovej literatúry, ktorý sa v poslednej dobe presadil na mnohých vedeckých pracoviskách v Severnej Amerike a západnej Európe. Pod maskou odklonu od elitizmu literárnej komparatistiky teoretici a teoretičky svetovej literatúry tvrdia, že vedú seriózny dialóg so svetom. Figueira však poukazuje na skutočnosť, že sa tak deje iba vtedy, ak tento svet hovorí po anglicky alebo je dostupný v anglických prekladoch. Preto sa pýta, či možno túto pozíciu považovať za etickú, či je v takomto pojme svetovej literatúry miesto pre Iné, ktoré trvá na tom, aby hovorilo vlastným jazykom, a do akej miery sa s Iným naozaj dá eticky zaobchádzať.

Vo svojej pútavej prednáške Figueira predstavila niekoľko hermeneutických, historiografických a etických východísk, ktoré môžu poslúžiť ako odrazový mostík k plnohodnotnej a zmysluplnej diskusii o Inom v literárnej vede.