Pracovníčky a pracovníci

Cviková, Jana PhDr., PhD.

vedecká tajomníčka
Tel.: 02/5443 1995
Pracovný životopis

V súčasnosti:
- od septembra 2013 vedecká pracovníčka ÚSvL SAV (PhD. v roku 2013), literárna vedkyňa
- prekladateľka umeleckej a odbornej literatúry z nemčiny (napr. E. Jelinek, I. Brežná, A. Veteranyi)
- rodová expertka, vydavateľka, ASPEKT www.aspekt.sk

2016 – 2017 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Inštitút pre výskum práce a rodiny (KMC) – spolupráca na národnej kampani proti sexuálnemu násiliu
2016 – 2019 externá vyučujúca na FiFUK – Katedra germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky, seminár o umeleckom preklade
2013 – vedecká pracovníčka Ústavu svetovej literatúry SAV – od 2014 vedecká tajomníčka, od 2015 šéfredaktorka vedeckého časopisu World Literature Studies, od 2021 členka Komisie SAV pre rovnosť príležitostí
2014 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR – spolupráca na národnej kampani o rodovej rovnosti v odmeňovaní
2013 – 2014 Centrum vzdelávania Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR – Národný projekt Inštitút rodovej rovnosti – pôsobenie v expertnej skupine, vedenie analýzy používania rodovo vyváženého jazyka vo verejnej správe
2009 – 2013 interná doktorandka na Ústave svetovej literatúry SAV
2008 – 2009 lektorka ďalšieho vzdelávania učiteliek a učiteľov občianskej výchovy, náuky o spoločnosti, etickej výchovy a dejepisu ZŠ a SŠ, Metodicko-pedagogické centrum Trenčín
1993 – spoluzakladateľka feministického kultúrneho časopisu ASPEKT zodpovedná redaktorka a vydavateľka Knižnej edície ASPEKT; štatutárna zástupkyňa Záujmového združenia žien ASPEKT, jedna z hlavných aktérok realizácie publikačných a vzdelávacích projektov ZZŽ ASPEKT – množstvo kultúrnych i politických publikačných a vzdelávacích projektov (napr. semináre venované násiliu páchanému na ženách, uplatňovaniu rodového hľadiska, rodovo citlivej pedagogike, feministickej teórii a praxi; interdisciplinárne presahy z literatúry a publicistiky do výtvarného umenia, filozofie, estetiky, architektúry, psychológie, pedagogiky, sociálnej práce a ď. – spolupráca s mnohými odbornými inštitúciami, mimovládnymi organizáciami, organizáciami verejnej správy a pod.; kulturologický projekt „Histórie žien“ a pedagogický projekt „ruzovyamodrysvet.sk“ a ď.) a informačných kampaní, napr. Piata žena, Je len práca, ktorú treba urobiť; www.aspekt.sk
1988 – 1994 ašpirantka Literárnovedného ústavu, resp. Ústavu svetovej literatúry SAV
1993 – 1994 externá vyučujúca na FiFUK (katedra germanistiky)
1988 – prekladateľka (umelecká a odborná literatúra), tlmočníčka, redaktorka
1987 – 1988 učiteľka ZŠ Drieňová Bratislava


Vzdelávanie
2009 – 2013 interná doktorandka na Ústave svetovej literatúry SAV, PhD.
2002 – 2003 Lehrgang universitären Charakters (kurz univerzitného charakteru) „Feministisches Grundstudium“, Rosa Mayreder College, Wien; znenie kvalifikácie na diplome: „akademische Referentin für feministische Bildung und Politik“ (akademická referentka pre feministické vzdelávanie a politiku)
1994 – trojmesačný študijný pobyt na univerzite v Salzburgu, Rakúsko
1988 – 1994 ašpirantka Literárnovedného ústavu, resp. Ústavu svetovej literatúry SAV
1982 – 1987 štúdium FFUK Bratislava učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov: slovenský jazyk a literatúra – nemecký jazyk a literatúra, PhDr.


Späť