Pracovníčky a pracovníci

Vajdová, Libuša PhDr., CSc.

Samostatná vedecká pracovníčka
Tel.: 02/5443 1995
PhDr. Libuša Vajdová, CSc. (1947) je literárna vedkyňa v oblasti rumunskej literatúry, komparatistiky a translatológie. Prekladá z rumunskej literatúry. V roku 1967 – 1971 študovala francúzštinu a rumunčinu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V roku 1977 obhájila dizertačnú prácu v Literárnovednom ústave SAV.
V tejto inštitúcii premenovanej medzitým na Ústav svetovej literatúry
SAV pôsobila ako samostatná vedecká pracovníčka, v súčasnosti ako emeritná pracovníčka. Pedagogicky pôsobila na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského (1978 – 1979) a na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe (2006). Absolvovala viaceré výskumné pobyty v zahraničí (Rumunsko, Luxembursko, Izrael a iné), mesačný prednáškový na École des Hautes Études en Sciences sociales (EHESS) v Paríži, ročný na Collegium Budapest. Bola zakladajúcou šéfredaktorkou literárnovedného časopisu ÚSvL SAV World Literature Studies (2008 – 2011). Je aktívnou
členkou spoločností International Comparative Literature Association (AILC), Fédération Internationale des Languages et Littératures Modernes (FILLM), Slovenskej literárnovednej spoločnosti, Slovensko-rumunskej spoločnosti a Česko-rumunskej spoločnosti.

Viac v personálnej bibliografii:
http://usvl.sav.sk/wp/wp-content/uploads/Person%C3%A1lna-bibliografia-Libu%C5%A1e-Vajdovej.pdf
Späť