Pracovníčky a pracovníci

Franek, Ladislav prof. PhDr., CSc.

Samostatný vedecký pracovník
Tel.: 02/5443 1995
Prof. PhDr. Ladislav Franek, CSc. (1947) je literárny vedec, romanista, prekladateľ z francúzsky, španielsky a portugalsky písaných literatúr, kritik prekladu. Po ukončení štúdia na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave roku 1970 nastúpil do Ústavu svetovej literatúry SAV ako ašpirant a dodnes tu pôsobí ako samostatný vedecký pracovník. Od deväťdesiatych rokoch bol pedagogicky činný na viacerých slovenských univerzitách: Univerzita Komenského v Bratislave (1995 – 2000), Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (2000 – 2002), Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (2006 – 2013). Ťažisko jeho pedagogicko-výchovného i výskumného pôsobenia sa však od roku 2001 spája predovšetkým s Filozofickou fakultou Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, kde sa ako garant štúdia spolupodieľal na budovaní súčasnej podoby romanistiky a na formovaní mladých odborníkov z oblasti románskych literatúr a translatológie.

Viac v personálnej bibliografii:
http://usvl.sav.sk/wp/wp-content/uploads/Person%C3%A1lna-bibliografia-Ladislava-Franeka.pdf
Späť