Pracovníčky a pracovníci

Bednárová, Katarína prof. PhDr., CSc.

samostatný vedecký pracovník
Tel.: 02/5443 1995
Hlavné oblasti výskumu :
Dejiny prekladu – historiografia prekladu – metodológia, dejiny slovenského umeleckého prekladu, dejiny slovenského umeleckého prekladu v stredoeurópskych súradniciach, dejiny prekladu slovenskej literatúry do francúzštiny ;
Teória prekladu – problematika autorského prekladu, francúzska teória prekladu, preklad v situácii asymetrie kultúr, kritika prekladu ;
Francúzska literatúra 20. storočia – dejiny francúzskej literatúry druhej polovice 20. storočia ; reflexia autorov A. Ernaux, B. Vian, S. Beckett, L.-F. Céline a i.

Bibliografia najdôležitejších prác:

Bednárová, Katarína: Preklad v situácii asymetrie kultúr : (úvodné poznámky k prekladu slovenskej literatúry do cudzích jazykov) Lit. 20 zázn. In: Slovenská literatúra v preklade [elektronický zdroj]. – Nitra : UKF, 2015. – S. 5-20 [CD-ROM]. – ISBN 978-80-558-0774-4

Bednárová, Katarína: Ján Koška a jeho alternatívna interpretatívna koncepcia literárneho prekladu (teória “chyby”) = Ján Koška and his alternative interpretative conceptualization of literary translation (the theory of “error”) Lit. 18 zázn. In: Myslenie o preklade na Slovensku. – Bratislava : Kalligram, 2014. – S. 111-133. – ISBN 978-80-8101-868-8

Bednárová, Katarína: Dejiny umeleckého prekladu na Slovensku 1 : od sakrálneho k profánnemu. – 1. vyd. – Bratislava : Veda, 2013. – 301 s. [24,26 AH] Lit. 252 zázn. ISBN 978-80-224-1348-0

Bednárová, Katarína: Z teórie a praxe (autorského) prekladu = From the theory and practice of (authorial) translation. Lit. 26 zázn. In: World literature studies. – Roč. 1 (18), č. 3 (2009), s. 12-27.

Bednárová, Katarína: Francúzska literatúra druhej polovice dvadsiateho storočia. In: Dejiny francúzskej literatúry. – Bratislava : Causa, 1995. – S. 251-385. – ISBN 80-85533-14-6

Späť