Pracovníčky a pracovníci

Vajdová, Libuša PhDr., CSc.

Samostatný vedecký pracovník
Tel.: 02/5443 1995
Vedecké zameranie:

Vo svojom výskume sa zaoberám porovnávacím štúdiom dejín rumunskej literatúry a jej postaveniu a funkcii v Európe. Súčasťou sú teórie prekladu vo svete, pragmatika, recepčné procesy, kultúrne funkcie prekladu a dejiny prekladového myslenia na Slovensku. V rámci rumunskej literatúry sa venujem obdobiu na prelome 19. a 20. storočia, moderne a avantgarde s ohľadom na identitárne stratégie balkanizmu, ale aj koncepciám historiografie ako autorské, sociálne alebo kontrafaktuálne dejiny literatúr.

Hlavné publikácie:

VAJDOVÁ, Libuša. Jindra Hušková-Flajšhansová şi corespodenţii săi români. Bucureşti: Minerva, 1991. 250 s.

VAJDOVÁ, Libuša. Recepčná tradícia a preklad. In Chiméra prekladania. Ed. D. Sabolová. Bratislava: Veda, USvL SAV, 1999, s. 67-100.

VAJDOVÁ, Libuša. Rumunská literatúra v slovenskej kultúre, 1890 – 1990. Bratislava: Veda, USvL SAV, 2000.

VAJDOVÁ, Libuša. Sedem životov prekladu. Bratislava: Veda, USvL SAV, 2009.

VAJDOVÁ, Libuša. Decadence and the Balkans. In: New Imagined Communities: Identity Build up in Eastern and South Eastern Europe. 2010. Ed. L. Vajdová and R. Gáfrik. Bratislava: Kalligram, USvL SAV 2010, s. 163-177.

VAJDOVÁ, Libuša. Die Übersetzung als Prüfstein kultureller Einstellungen. Zur Rezeption der rumänischen Literatur in der slovakischen Kultur. In: Aufsätze zur Theorie und Geschichte der slovakischen Sprache, Literatur und Kultur. Hrs. Bodo Zelinsky. Nümbrecht: KIRSCH-Verlag, 2012, s. 121-140.

VAJDOVÁ, Libuša a kol. Dionýz Ďurišin a jeho teória prekladu (Preklad v porovnávacom výskume literatúry). In Myslenie o preklade na Slovensku. ed. L. Vajdová. Bratislava: Kalligram, 2014, s. 86-110.

Späť