Pracovníčky a pracovníci

Truhlářová, Jana doc. PhDr., CSc.

Samostatný vedecký pracovník
Tel.: 02/5443 1995
Jana Truhlářová je romanistka, literárna vedkyňa a vysokoškolská pedagogička. Venuje sa výskumu francúzskej literatúry 19. storočia. Vyštudovala francúzštinu a portugalčinu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského, kde od roku 1994 prednáša francúzsku literatúru a vedie semináre umeleckého a spoločenskovedného prekladu. Zároveň pôsobí v Ústave svetovej literatúry SAV, kde sa zaoberá výskumom kultúrnych dejín prekladu a recepcie. K tejto problematike publikovala viacero štúdií a monografiu Na cestách k francúzskej literatúre. Kapitoly z dejín prekladu a recepcie na Slovensku (2008), venovanej niekoľkým kľúčových osobnostiam (Mária Rázusová-Martáková a najmä Jozef Felix) a obdobiam prekladania z francúzštiny (40. a 60. roky 20. storočia). Prekladá z francúzštiny, najmä spoločenskovednú literatúru (Jacques Le Goff: Život v znamení histórie, 2003; Antoine Compagnon: Démon teórie, 2006).

Hlavné publikácie:

Truhlářová, Jana : Krátka próza Guy de Maupassanta : kompozičná a typologická analýza. Bratislava : Veda, 1999. 172 s. ISBN 80-224-0559-0

Truhlářová, Jana : Na cestách k francúzskej literatúre : kapitoly z dejín prekladu a recepcie na Slovensku. 1. vyd. Bratislava : Veda, 2008. 212 s. ISBN 978-80-224-1017-5

Truhlářová, Jana (ed): Jozef Felix (1913-1977) a cesta k modernej slovenskej romanistike. Bratislava: Veda, 2014. ISBN: 978-80-224-1346-6

Truhlářová, Jana: Jozef Felix a jeho rekonštruckia francúzskeho renesančného sveta. In: Jozef Felix (1913-1977) a cesta k modernej slovenskej romanistike. Bratislava: Veda, 2014. ISBN: 978-80-224-1346-6, s. 68-95.

Truhlářová, Jana : Jacques Derrida a pojem posvätného v preklade = Jacques Derrida and “the sacred” in translation. In: World literature studies. Roč. 3 (20), č. 4 (2011), s. 12-26.

Truhlářová, Jana: Jozef Felix et sa méthode de traduction dans le Testament de François Villon. (Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského).In: Philologica 62 : studia romanistica. Bratislava : Univerzita Komenského, 2007. S. 66-88. ISBN 978-80-223-2383-3

Truhlářová, Jana : Quelques remarques sur la traduction des textes de la théorie littéraire française en Slovaquie [elektronický dokument. In: Sens (public) [elektronický zdroj]. (13.6.2007), s. 1-11. URL: http://www.sens-public.org/article.php3?id_article=405

Truhlářová, Jana : Émile Zola et le “naturalisme” slovaque. In: Zola en Europe centrale. Valenciennes : Presses Universitaires de Valenciennes, 2011. S. 145-169. ISBN 978-2-36424-004-9

Truhlářová, Jana: Jozef Felix als Übersetzer und Begründer der modernen slovakischen Romanistik. In: Aufsätze zur Theorie und Geschichte der slovakischen Sprache, Literatur und Kultur. Nümbrecht : KIRSCH-Verlag, 2012. S. 140-156. ISBN 978-3-933586-93-3. (ZOE ; Band 3). [Die slovakische Literatur auf der Achse zwischen Ost und West : sympózium. Köln, 25.1.2008]

Truhlářová, Jana: “En famille” – modele perverti, autobiographie cachée ou image vraie de la famille dans les nouvelles de Guy de Maupassant? In: Bednárová, K., Truhlářová, J. (ed): Famille et relations familiales dans les littératures française et francophone. Bratislava : SAP, 2008. S. 135-152. ISBN 978-80-8095-031-6

Späť