Pracovníčky a pracovníci

Pašteková, Soňa doc. PhDr., CSc.

Samostatný vedecký pracovník
Tel.: 02/5443 1995
Doc. PhDr. Soňa Pašteková, CSc. (1960) pôsobí ako samostatná vedecká pracovníčka v Ústave svetovej literatúry SAV v Bratislave, kde sa venuje literárnej teórii a historiografii, výskumu dejín ruskej literatúry so zameraním na obdobie ruskej literárnej moderny a avantgardy, otázkam recepcie a dejín umeleckého prekladu z ruskej literatúry na Slovensku.

Osobná stránka: http://www.science.sk/kto-je-kto-v-slovenskej-vede/osobnosti/veda-a-vyskum/2159-sona-pastekova

Hlavné publikácie:

Vedecké monografie

PAŠTEKOVÁ, Soňa: Proces, kánon, recepcia (historiografické, translatologické a interpretačné aspekty skúmania ruskej literatúry). Bratislava: Veda, 2013. 140 s. ISBN 978-80-224-1299-5

PAŠTEKOVÁ, Soňa: Moderné inšpirácie ruskej literatúry. Kultúrno-historické, poetologicko-interpretačné a recepčné súvislosti ruskej literatúry začiatku 20. storočia. Bratislava: Ústav svetovej literatúry SAV, 2006. 152 s. ISBN 80-224-0921-9

PAŠTEKOVÁ, Soňa: Bunin. Andrejev. Jesenin. Štúdie z ruskej moderny a avantgardy. Bratislava: Veda a Ústav svetovej literatúry SAV, 1997. 112 s. ISBN 80-224-0520-5

Kolektívne monografie, slovníky a encyklopédie – spoluautorka

Ruská literatúra v slovenskej kultúre v rokoch 1836-1996. Stručné dejiny umeleckého prekladu na Slovensku. Zv. 3. Ruská literatúra. Bratislava: Ústav svetovej literatúry SAV, 1998. S. ISBN

Európske literárne avantgardy 20. storočia. Ed. Ivan Cvrkal a Soňa Pašteková. Bratislava: Veda, 2005. 312 s. ISBN 80-224-0863-8

Premeny estetického kánonu a čitateľská pamäť. In: Kontinuita a diskontinuita vývinového procesu poézie, prózy a drámy. Premeny estetického kánonu Koncepcie literárnych dejín. Ed. Soňa Pašteková, Dagmar Podmaková. Bratislava: Veda, Ústav svetovej literatúry SAV, Kabinet divadla a filmu SAV, 2007, s. 116- 122. ISBN 978-80-224-0976-6

KRÁTKY slovník ruských spisovateľov. 100 hesiel z ruskej literatúry 11.-20. storočia. Bratislava: Filozofická fakulta Univerzity Komenského a Ústav svetovej literatúry SAV, 2003. 254 s. ISBN 80-223-1807-8

SLOVNÍK ruskej literatúry 11.-20. storočia. Vedúca autor. kolektívu Oľga Kovačičová. Bratislava: Veda, Ústav svetovej literatúry AV, Filozofická fakulta UK, 2007. 584 s. ISBN 978-80-224-0967-4. Číslo grantu 1/3739/07 (heslá ruských spisovateľov.)

Encyclopaedia BELIANA. Malá slovenská encyklopédia. Bratislava: Encyklopedický ústav SAV a Goldpress Publishers, 1993. 822 s. ISBN 80-85584-12-3
(Heslo ruská literatúra vrátane cca 180 hesiel ruských spisovateľov a literárnych pojmov.)

ENCYCLOPAEDIA Beliana. Zv. 1.-6. Bratislava: Veda a Encyklopedický ústav SAV, 2001-2010 (heslá z ruskej literatúry)

Súčasný výskum literárnych procesov v slovenskej a ruskej literárnej vede : Issledovanije literaturnych processov v slovackom i rossijskom literaturovedenii na sovremennom etape. Eds. Eva Maliti, Jurij Azarov. Bratislava: SAP – Slovak Academic Press : Ústav svetovej literatúry SAV, 2012, s. 86-94. ISBN 978-80-89607-01-3.

RUSKÁ LITERATÚRA 18. – 21. STOROČIA. Literárny proces v kultúrno-historických súvislostiach. Bratislava: VEDA, Katedra ruského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Univerzity Komenského a Ústav svetovej literatúry SAV 2013, s. 240. ISBN 978-80-224-1344-2

Podrobný životopis je možné stiahnuť tu.

Späť