Pracovníčky a pracovníci

Franek, Ladislav prof. PhDr., CSc.

Samostatný vedecký pracovník
Tel.: 02/5443 1995
Samostatný vedecký pracovník v ÚSvL SAV v Bratislave, profesor (odbor translatológia) na Katedre romanistiky FF UKF v Nitre. Interdisciplinárne sa venuje výskumu a prednáškam z umeleckého prekladu, hispanoamerickej literatúry, umeleckého prekladu, literárnej teórie, porovnávacej literárnej vedy, štylistiky francúzštiny a španielčiny. Je autorom desiatok štúdií z daných oblastí. Pôsobí zároveň ako prekladateľ umeleckej literatúry z francúzštiny, portugalčiny a španielčiny (vyše 20 knižných prekladov, nositeľ 2 Prémií Literárneho fondu za umelecký preklad v súťaži o Cenu Jána Hollého). V roku 2008 mu Slovenská akadémia vied udelila Čestnú plaketu Ľudovíta Štúra za zásluhy v spoločenských vedách.

Hlavné publikácie:

FRANEK, L.: Štýl prekladu. Vývinovo-teoretická a kritická analýza slovenských prekladov Paula Claudela. Bratislava: Veda, 1997.

FRANEK, L.: Hispánsko-americká literatúra. Bratislava: Metodické centrum mesta Bratislavy, 1998.

FRANEK, L.: Modernita románskych literatúr. Bratislava: Veda, 2005.

FRANEK, L.: Método interdisciplinario de enseñanza. In Interlitteraria – 17. Tartu: University of Tartu Press, 2012, s. 300-313.

FRANEK, L.: Interdisciplinárnosť v symbióze literárnej vedy a umenia. Bratislava: Veda, 2012.

Späť