Pracovníčky a pracovníci

Bžoch, Adam prof. Mgr., CSc.

Tel.: 02/5443 1995
Fax: 02/5443 1995
Hlavné oblasti výskumu:
Literárne kultúry strednej a východnej Európy, dejiny psychoanalýzy a dejiny humanitných vied, výskum konverzácie, novšia nemecká literatúra, novšia nizozemská literatúra

Bibliografia najdôležitejších prác:

BŽOCH, Adam: Psychoanalyse in der Slowakei. Eine Geschichte zwischen Enthusiasmus und Widerstand. Psychosozial Verlag, Giessen 2013, 208 s. ISBN-13: 978-3-8379-2109-0.

BŽOCH, Adam: Walter Benjamin a estetická moderna. Bratislava: Veda a Ústav svetovej literatúry SAV, 1999. 126 s. ISBN 80-224-0587-6.

BŽOCH, Adam: Signály z diaľky. Bratislava: Kalligram, 2004. 205 s. ISBN 80-7149-652-9.

BŽOCH, Adam: Psychoanalýza na periférii. (K dejinám psychoanalýzy na Slovensku.) Bratislava: Kalligram, 2007. 224 s. ISBN 978-80-7149-927-5.

BŽOCH, Adam: Holandské portréty (štúdie, články a úvahy o severonizozemskej literatúre). Bratislava: Kalligram, 2010, 160 s. ISBN: 978-80-8101-399-7.

BŽOCH, Adam: De onmogelijkheden van volwassen worden in De ontdekking van de hemel van Harry Mulisch. In: Volwassen worden. Cultuurverschijnsel en literair motief. (Ed.) Irena Barbara Kalla en Bożena Czarnecka. Wrocław: Neisse Verlag, 2007, s. 15-25. ISBN 978-3-934038-96-7.

BŽOCH, Adam: Einfache visuelle Formen in der Lyrik von Milan Rúfus. In: Intermedialität. Lyrik des 20. Jahrhunderts in Ost-Mittel-Europa III. (Hg.) Alfrun Kliems, Ute Raβloff, Peter Zajac. Leipzig: Frank & Timme GmbH Verlag für wissenschaftliche Literatur, 2007, s. 123-136. ISBN 978-3-86596-022-1.

BŽOCH, Adam: Miroslav Válek und die Poetik des „Kalten Krieges“. In: Sozialistischer Realismus. Lyrik des 20. Jahrhunderts in Ost-Mittel-Europa II. (Ed.) Alfrun Kliems, Ute Raßloff, Peter Zajac. Leipzig: Frank & Timme, 2006, s. 325-334. ISBN 978-3-86596-021-4.

BŽOCH, Adam. William Hogarth a konverzácia. In World Literature Studies : časopis pre výskum svetovej literatúry, 2014, vol. 6 [23], no. 4, p. 3-17. (2014 – Current Contents, SCOPUS). ISSN 1337-9690.

BŽOCH, Adam. Konverzácia ako predmet interdisciplinárneho výskumu. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2014, roč. 61, č. 5, s. 349-371. ISSN 0037-6973.

Späť