Pracovníčky a pracovníci


Vedúca vedecká pracovníčka:
prof. PhDr. Mária Bátorová, DrSc.
e-mail: maria.batorova.sav@gmail.com

Samostatné vedecké pracovníčky a pracovníci:
prof. PhDr. Katarína Bednárová, CSc.
e-mail: katarina.bednarova.60@gmail.com

prof. Mgr. Adam Bžoch, CSc.
e-mail: usvlbzo@savba.sk

prof. PhDr. Ladislav Franek, CSc.
e-mail: usvlfra@savba.sk

doc. Mgr. Róbert Gáfrik, PhD.
e-mail: robert.gafrik@savba.sk

Mgr. Judit Görözdi, PhD.
e-mail: judit.gorozdi@savba.sk

prof. PhDr. Mária Kusá, CSc.
e-mail: masa.kusa@azet.sk

e-mail: usvlmik@savba.sk

e-mail: usvlpas@savba.sk

e-mail: dobrota.pucherova@savba.sk

e-mail: usvlsuw@savba.sk

e-mail: usvltru@savba.sk

e-mail: lvajdova@chello.cz

Vedecké pracovníčky:
PhDr. Jana Cviková, PhD.
e-mail: jana.cvikova@savba.sk

Mgr. Eva Kenderessy, PhD.
e-mail: eva.kenderessy@savba.sk

Interné doktorandky:
Mgr. Nataša Burcinová Hromová (téma: Recepcia kubánskej literatúry na Slovensku)

e-mail: natasaburcinova@gmail.com

Mgr. Barbora Čaputová (téma: Mircea Eliade a paralely v jeho literárnej a religionistickej tvorbe)

e-mail: barbora.caputova@gmail.com

Mgr. Judit Dobrá (téma: Recepcia maďarskej literatúry 20. a 21. storočia na Slovensku)
e-mail: dobryjudit@gmail.com

Mgr. Natália Dukátová (téma: Dejiny prekladu ako súčasť dejín kultúrneho priestoru (prípadové štúdie))

e-mail: bioilusion15@gmail.com

Mgr. Tamara Šimončíková Heribanová (téma: Kabaret, satira a občianska poézia ako potenciál odporu proti totalite (Dielo E. Kästnera vo Weimarskej republike) )

e-mail: tamarasimoncikovaheribanova@gmail.com

Mgr. Zuzana Kopecká (téma: Slovenská a česká literárna moderna a jej európsky kontext)
e-mail: chrenkova.zuzka@gmail.com

Kristína Kállayová, MA (téma: Orientalizmus v detskej literatúre v medzivojnovom období – Hronský – obrazy kolonizátorov a kolonizovaných)
e-mail: k.kallayova@gmail.com

Mgr. Lenka Kubriczká (téma: Alternatívna literárna situácia. Vnútorná emigrácia)
e-mail: lenka.kubriczka@savba.sk

Mgr. Natália Rondziková (téma: Preklad spoločenskovedných textov)
e-mail: natalia.rondzikova@savba.sk

Odborné pracovníčky:
PaedDr. Veronika Čejková
e-mail: veronika.cejkova@savba.sk

Mgr. Margareta Kontrišová
e-mail: margareta.kontrisova@savba.sk

Sekretariát:
Mgr. Ingrid Synaková
e-mail: ingrid.synakova@savba.sk

Knihovníčka:
Monika Bugárová
e-mail: monika.bugarova@savba.sk

//skript nacitava pracovnikov z XML (verzia 6/2016)

//************************** konfiguracia *****************************
//cislo organizacie pre ktoru sa vypisu pracovnici
$institute_no = “66”;
//*********************************************************************

//kompletna adresa pre XML
$requrl = “https://www.sav.sk/export/staff.php?institute_no=”.$institute_no.”&charset=”.$charset.”&user_no=”.$_GET[‘user_no’];
$record = 0;

//nacitanie exportu
$ch = curl_init($requrl);
curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, 0);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
$out = curl_exec($ch);
curl_close($ch);

//PHP funkcia na parsovanie z XML
$xml = simplexml_load_string($out);

//vypis
//if (!$_GET[‘user_no’]) echo ”

“;
foreach ($xml as $value) {if((string)$value->title_last) $dot = “, “; else unset($dot);//vypis do html
if ($_GET[‘user_no’]) {
if ((string)$value->photo) {
$photo_sav_url=”http://www.sav.sk/uploads/users/”.$value->photo;
}
else {
$photo_sav_url=$value->photo_url;
}
echo ”
“;
echo ”

“.$value->name_last.”, “.$value->name_first.” “.$value->title_first.$dot.$value->title_last.”

“;
if ((string)$value->position_sk) echo ”

“.$value->position_sk.”

“;
if ((string)$value->http) echo ”

“;
if ((string)$value->email) echo ”

“;
if ((string)$value->phone) echo ”

Tel.: “.$value->phone.”

“;
if ((string)$value->fax) echo ”

Fax: “.$value->fax.”

“;
if ((string)$value->cv_sk_file) echo ”

“;
echo ”

“;
if ((string)$value->cv_sk AND !(string)$value->cv_sk_file) echo ”
“.$value->cv_sk.””;echo ”

“;echo “Späť“;
} /*else {
if ((string)$value->publication_author_id) $publication_author_line = “&publication_author_id=”.$value->publication_author_id;
else unset($publication_author_line);echo ”
“; echo “”;
echo ”
“.$value->email.”“;
echo ”
“.$value->phone.””;
echo “”;
}*/}
//if (!$_GET[‘user_no’]) echo ”

Meno / Pozícia E-mail Telefón
“.$value->name_last.”, “.$value->name_first.” “.$value->title_first.$dot.$value->title_last.”

“.$value->position_sk.”

“;

?>