O štúdiu

Ústav svetovej literatúry SAV zabezpečuje ako externá vzdelávacia inštitúcia v spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Komenského doktorandské štúdium v rámci študijného odboru 2.1.23. teória literatúry a dejiny konkrétnych národných literatúr, ktorý je súčasťou študijného programu LITERÁRNA VEDA. Denné štúdium trvá 4 roky a externé štúdium 5 rokov. Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je absolvovanie študijného programu druhého stupňa alebo spojeného programu prvého a druhého stupňa. Bližšie informácie TU.

Zloženie skúšobnej komisie: prof. PhDr. Mária Bátorová, DrSc. (predsedníčka); doc. PhDr. Katarína Bednárová, CSc.; prof. Mgr. Adam Bžoch, CSc.; prof. PhDr. Mária Kusá, CSc.; prof. PhDr. Ondrej Mészáros, CSc.; prof. PhDr. Ján Zambor, CSc.

 

Termín prijímacieho konania na doktorandské štúdium: 18. jún 2018 o 13:00 v Ústave svetovej literatúry SAV, Dúbravská cesta 9, 84104 Batislava.

 

Témy dizertačných prác (2018/2019) podľa školiteliek a školiteľov

 

Prof. PhDr. Mária Bátorová, DrSc.

– Alternatívna literárna scéna v 20. storočí  ̶ „Vnútorná emigrácia“ ako symptóm moderny európskych literatúr  (The alternative literary scene in the 20th century  ̶  „Internal exile“ as a sympton of Modernism in European literatures)

 

Mgr. Judit Görözdi, PhD.

  • Dejinnosť v súčasnej maďarskej próze

 

Prof. PhDr. Mária Kusá, CSc.

  • Dejiny prekladu ako súčasť dejín kultúrneho priestoru (Prípadové štúdie)

 

Doc. Mgr. Magda Kučerková, PhD.

  • Prítomnosť mayskej orálnej tradície v súčasnej literatúre Guatemaly (The Presence of Mayan Oral Tradition in the Contemporary Guatemalan Literature)

 

Mgr. Roman Mikuláš, PhD.

  • Interdisciplinárne aspekty výskumu metafory v kontexte literárnej vedy

 

Doc. PhDr. Soňa Pašteková, CSc.

  • Reflexie ruského formalizmu v diele Mikuláša Bakoša
  • Podoby kánonu v literatúre ruského modernizmu

 

Dr. Dobrota Pucherová, D. Phil

  • Africká anglofónna literatúra (prípadové štúdie)

 

PhDr. Libuša Vajdová, CSc.

  • Súčasná moldavská literatúra a jej vzťah k rumunskej literature
  • Postavy cudzincov v rumunskej literatúre a filme