O štúdiu

Ústav svetovej literatúry SAV zabezpečuje ako externá vzdelávacia inštitúcia v spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Komenského doktorandské štúdium v rámci študijného odboru 2.1.23. teória literatúry a dejiny konkrétnych národných literatúr, ktorý je súčasťou študijného programu LITERÁRNA VEDA.  Štúdium (iba v dennej forme) trvá 4 roky. Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je absolvovanie študijného programu druhého stupňa alebo spojeného programu prvého a druhého stupňa. Bližšie informácie TU.

Termín prijímacích pohovorov na doktorandské štúdium na Ústave svetovej literatúry je 3. júl 2019 o 10.00 h.
Prijímacie pohovory sa budú konať v zasadacej miestnosti ÚSvL SAV (Dúbravská cesta 9, 84104 Bratislava).

Zloženie skúšobnej komisie: prof. PhDr. Mária Bátorová, DrSc. (predsedníčka); doc. PhDr. Katarína Bednárová, CSc.; prof. Mgr. Adam Bžoch, CSc.; prof. PhDr. Mária Kusá, CSc.; prof. PhDr. Ondrej Mészáros, CSc.; prof. PhDr. Ján Zambor, CSc.

 

 

Témy DŠ Ústavu svetovej literatúry SAV  2019

 

Program s Filozofickou fakultou UK:  2.1.23  Teória literatúry a dejiny konkrétnych národných literatúr

Denné štúdium u všetkých

 

Prof. PhDr. Mária Bátorová, DrSc.

  1. Porovnávacia literárna veda a interdisciplinarita. (Teória kontextov, komunikácie a komplexného poznania)
  2. Alternatívna literárna scéna v 20. storočí. („Vnútorná emigrácia“ ako symptón moderny stredoeurópskych literatúr)

 

PhDr. Roman Mikuláš, PhD.

  1. Interdisciplinárne aspekty výskumu metafory v kontexte literárnej vedy
  2. Spôsoby výskumu interdiskurzov v literárnej vede

 

Doc. PhDr. Soňa Pašteková, CSc.

Ruská literatúra a literárna veda

  1. Funkcie mýtu v literatúre a v literárnej vede
  2. Reflexie ruského formalizmu v slovenskej rusistike

 

 

Prof. PhDr. Mária Kusá, CSc.

  • Preklad ruských spoločenskovedných textov v slovenskom kultúrnom priestore. Geopolitické a historické súradnice

 

Dr. Dobrota Pucherová, D. Phil

  • Africká anglofónna literatúra (prípadové štúdie)