O štúdiu

Ústav svetovej literatúry SAV zabezpečuje ako externá vzdelávacia inštitúcia v spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Komenského doktorandské štúdium v rámci študijného odboru 2.1.23. teória literatúry a dejiny konkrétnych národných literatúr, ktorý je súčasťou študijného programu LITERÁRNA VEDA. Denné štúdium trvá 4 roky a externé štúdium 5 rokov. Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je absolvovanie študijného programu druhého stupňa alebo spojeného programu prvého a druhého stupňa. Bližšie informácie TU.

Zloženie skúšobnej komisie: prof. PhDr. Mária Bátorová, DrSc. (predsedníčka); doc. PhDr. Katarína Bednárová, CSc.; prof. Mgr. Adam Bžoch, CSc.; prof. PhDr. Mária Kusá, CSc.; prof. PhDr. Ondrej Mészáros, CSc.; prof. PhDr. Ján Zambor, CSc.

 

Termín prijímacieho konania na doktorandské štúdium: 3. júl 2017 o 10:00 v Ústave svetovej literatúry SAV na Konventnej 13.

 

Témy dizertačných prác (2017/2018) podľa školiteliek a školiteľov

 

 

Prof. PhDr. Mária Bátorová, DrSc.

  • Slovenská literárna moderna a jej európsky kontext
  • Alternatívna literárna scéna v 20. storočí. („Vnútorná emigrácia“ ako symptóm moderny európskych literatúr)

 

Doc. Róbert Gáfrik, PhD.

  • Emocionálne pôsobenie literatúry
  • Orientalizmus v európskych literatúrach po roku 1945

 

Doc. PhDr. Soňa Pašteková, CSc.

  • Reflexie ruského formalizmu v diele Mikuláša Bakoša
  • Podoby kánonu v literatúre ruského modernizmu

 

Dr. Dobrota Pucherová, D. Phil

  • Africká anglofónna literatúra (prípadové štúdie)

Ak máte záujem sa prihlásiť na túto tému, konzultujte vopred so školiteľkou. Kontakt: dobrota.pucherova@gmail.com

 

Mgr. Bogumila Suwara, PhD.

  • Posthumanizmus v literatúre/e-literatúre a populárnej kultúre

 

Mgr. Roman Mikuláš, PhD.

  • Interdisciplinárne aspekty výskumu metafory v kontexte literárnej vedy
  • Kognitívna estetika vnímania