Prezentácia zborníka štúdií Magdolny Balogh (Ed.): Szomszédok a kirakatban – A szlovák irodalom recepciója Magyarországon 1990 után (Susedia vo výklade – Recepcia slovenskej literatúry v Maďarsku po roku 1990)

NEW pre JUDIT plagatSrdečne pozývame na prezentáciu zborníka štúdií Magdolny Balogh (Ed.) Szomszédok a kirakatban – A szlovák irodalom recepciója Magyarországon 1990 után (Susedia vo výklade – Recepcia slovenskej literatúry v Maďarsku po roku 1990). V centre záujmu stojí recepcia slovenskej literatúry v maďarskej kultúre po roku 1990 a javy kultúrneho transferu viažuce sa na hosťovanie Slovenska na knižnom veľtrhu v Budapešti v roku 2016. Autorky a autori sa venujú kultúrnemu, kultúrno-diplomatickému, inštitucionálnemu kontextu prijímania, ako aj vybraným literárnym fenoménom slovenskej literatúry, recepcii slovenských autoriek a autorov či textov a otázkam umeleckého prekladu.

Zborník štúdií zahŕňa texty z pera osobností vedy a umeleckého prekladu z rôznych maďarských a slovenských vedeckých a kultúrnych inštitúcií, ktoré odzneli na konferencii Recepcia slovenskej literatúry v Maďarsku po roku 1990 usporiadanej v Budapešti dňa 17. októbra 2017 v rámci projektu Ústavu svetovej literatúry SAV a Literárnovedného ústavu MAV Slovenská a maďarská literatúra v stredoeurópskom kultúrnom priestore 3. – Špecifické národné literárne javy v 20. a 21. storočí, vzájomný transfer literatúry.

Publikáciu predstavia: Mgr. Ivana Taranenková, PhD. (Ústav slovenskej literatúry SAV) a zostavovateľka dr. Magdolna Balogh, PhD. (Literárnovedný ústav CHV MAV, Budapešť).

Ďalší hostia: Renata Deáková, Gábor Hushegyi

KEDY: streda 13. marca 2019 o 14:00

KDE: zasadačka Ústavu svetovej literatúry SAV, Bratislava, Dúbravská cesta 9 (areál SAV na Patrónke)