Štruktúra

Riaditeľka:
Mgr. Judit Görözdi, PhD.
tel.: 00421 2 5443 1995  / e-mail: judit.gorozdi@savba.sk

Zástupca riaditeľky:
doc. Mgr. Róbert Gáfrik, PhD.
tel.: 00421 2 5443 1995  / e-mail: robert.gafrik@savba.sk

Vedecká tajomníčka:
PhDr. Jana Cviková, PhD.
e-mail: jana.cvikova@savba.sk

Sekretariát:
Mgr. Ingrid Synaková
tel.: 00421 2 5443 1995 / e-mail: ingrid.synakova@savba.sk

Vedecká rada:
Interné členky a členovia: prof. PhDr. Katarína Bednárová, CSc.; prof. Mgr. Adam Bžoch, CSc.; doc. Mgr. Róbert Gáfrik, PhD.; prof. PhDr. Mária Kusá, CSc.; Mgr. Roman Mikuláš, PhD. (predseda)
Externý člen a členka: prof. PhDr. Anton Eliáš, CSc. (Univerzita Komenského); doc. PhDr. Jana Páleníková, CSc. (Univerzita Komenského)

Oddelenie literárnej teórie:
Vedúci oddelenia: Mgr. Roman Mikuláš, PhD.
Členky a členovia: prof. Mgr. Adam Bžoch, CSc.; PhDr. Jana Cviková, PhD., Mgr. Judit Görözdi, PhD.;  doc. Mgr. Ján Jambor PhD.; Mgr. Eva Kenderessy, PhD.; doc. PhDr. Soňa Pašteková, CSc.; Mgr. Bogumila Suwara, PhD.; Mgr. Igor Tyšš, PhD.

Oddelenie porovnávacej literárnej vedy:
Vedúci oddelenia: doc. Mgr. Róbert Gáfrik, PhD.
Členky a členovia: prof. PhDr. Mária Bátorová, DrSc.; Johannes D. Kaminski, PhD; Dr. Dobrota Pucherová, D.Phil.

Oddelenie teórie a dejín umeleckého prekladu:
Vedúca oddelenia: prof. PhDr. Mária Kusá, CSc.
Členky a členovia: prof. PhDr. Katarína Bednárová, CSc.;  Mgr. Silvia Rybárová, PhD.; doc. PhDr. Jana Truhlářová, CSc.

Šéfredaktorka časopisu World Literature Studies:
PhDr. Jana Cviková, PhD.

Odborná pracovníčka:
Mgr. Eva Andrejčáková

Knižnica:
Monika Bugárová