Štruktúra

Poverený riadením:
doc. Mgr. Róbert Gáfrik, PhD.
tel.: 00421 2 5443 1995  / e-mail: robert.gafrik@savba.sk

Zástupca riaditeľa:
prof. Mgr. Adam Bžoch, CSc.
tel.: 00421 2 5443 1995  / e-mail: adam.bzoch@savba.sk

Vedecká tajomníčka:
PhDr. Jana Cviková, PhD.
e-mail: jana.cvikova@savba.sk

Sekretariát:
Mgr. Ingrid Synaková
tel.: 00421 2 5443 1995 / e-mail: ingrid.synakova@savba.sk

Vedecká rada:
Interné členky a členovia: prof. PhDr. Mária Bátorová, DrSc.; doc. Mgr. Róbert Gáfrik, PhD.; Mgr. Judit Görözdi, PhD.; prof. PhDr. Mária Kusá, CSc. (predsedníčka); PhDr. Libuša Vajdová, CSc.
Externí členovia: prof. PhDr. Anton Eliáš, CSc.; prof. PhDr. Ondrej Mészáros, CSc.

Oddelenie všeobecnej literárnej vedy:
Vedúci oddelenia: Mgr. Roman Mikuláš, PhD.
Členky a členovia: prof. Mgr. Adam Bžoch, CSc.; PhDr. Jana Cviková, PhD., Mgr. Judit Görözdi, PhD.; Mgr. Bogumila Suwara, PhD.; PhDr. Libuša Vajdová, CSc.

Oddelenie porovnávacej literárnej vedy:
Vedúci oddelenia: doc. Mgr. Róbert Gáfrik, PhD.
Členky a členovia: prof. PhDr. Mária Bátorová, DrSc.; prof. PhDr. Ladislav Franek, CSc.; Dr. Dobrota Pucherová, D.Phil.

Oddelenie translatológie:
Vedúca oddelenia: prof. PhDr. Mária Kusá, CSc.
Členky a členovia: prof. PhDr. Katarína Bednárová, CSc.;  doc. PhDr. Soňa Pašteková, CSc.; doc. PhDr. Jana Truhlářová, CSc.

Šéfredaktorka časopisu World Literature Studies:
PhDr. Jana Cviková, PhD.

Odborné pracovníčky:
PaedDr. Veronika Čejková; Mgr. Margareta Kontrišová

Knižnica:
Monika Bugárová