Štruktúra ústavu

Riaditeľ:
prof. Mgr. Adam Bžoch, CSc.
tel.: 00421 2 5443 1995 / fax: 00421 2 5443 1995 / e-mail: adam.bzoch@savba.sk

Zástupca riaditeľa:
doc. Mgr. Róbert Gáfrik, PhD.
tel.: 00421 2 5443 1995 / fax: 00421 2 5443 1995 / e-mail: rgafrik@yahoo.com

Vedecká tajomníčka:
PhDr. Jana Cviková, PhD.
e-mail: jana.cvikova@savba.sk

Sekretariát:
Mgr. Ingrid Synaková
tel.: 00421 2 5443 1995 / fax: 00421 2 5443 1995 / e-mail: ingrid.synakova@savba.sk

Vedecká rada:
Predsedníčka: Mgr. Judit Görözdi, PhD.
Podpredseda: doc. Mgr. Róbert Gáfrik, PhD.
Členky a členovia: prof. PhDr. Mária Bátorová, DrSc.; prof. PhDr. Mária Kusá, CSc.; PhDr. Libuša Vajdová, CSc.

Oddelenie všeobecnej literárnej vedy:
Vedúci oddelenia: Mgr. Roman Mikuláš, PhD.
Členky a členovia: prof. Mgr. Adam Bžoch, CSc.; PhDr. Jana Cviková, PhD., Mgr. Judit Görözdi, PhD.; Mgr. Bogumila Suwara, PhD.; PhDr. Libuša Vajdová, CSc.

Oddelenie porovnávacej literárnej vedy:
Vedúci oddelenia: doc. Mgr. Róbert Gáfrik, PhD.
Členky a členovia: prof. PhDr. Mária Bátorová, DrSc.; prof. PhDr. Ladislav Franek, CSc.; Dr. Dobrota Pucherová, D.Phil.

Oddelenie translatológie:
Vedúca oddelenia: prof. PhDr. Mária Kusá, CSc.
Členky a členovia: doc. PhDr. Katarína Bednárová, CSc; doc. Mgr. Magda Kučerková, PhD.; Mgr. Eva Maliti, CSc.; doc. PhDr. Soňa Pašteková, CSc.; PhDr. Jana Tesařová, CSc.; doc. PhDr. Jana Truhlářová, CSc.; prof. PhDr. Ján Zambor, CSc.

Odborné pracovníčky:
PaedDr. Veronika Čejková
e-mail: veronika.cejkova@savba.sk

Mgr. Margareta Kontrišová

e-mail: margareta.kontrisova@savba.sk