List of Publications

Publications in 2020

Publications containing information from an online database of the Central Library of SAS.

Select year reporting publications:
 • BÁTOROVÁ, Mária. Bulgakov znovu svedčí : divadelný román v činohre Slovenského národného divadla. In Literárny týždenník, 2020, roč. XXXIII., č. 5-6, s. 7. ISSN 0862-5999. Typ: BDF
 • BÁTOROVÁ, Mária. Aby tu niečo ostalo… In Slovenské pohľady, 2020, roč. IV.+136, č. 1, s. 33. ISSN 1335-7786. Typ: GII
 • BEDNÁROVÁ, Katarína. Histories of translation(s): On reading the "Histoire des traductions en langue française. XXe siècle". In World Literature Studies : časopis pre výskum svetovej literatúry, 2020, vol. 12, no. 1, p. 115-126. ISSN 1337-9690. Typ: ADNB
 • BEDNÁROVÁ, Katarína. "Zlatý herliansky gejzír". Spomienka venovaná Albertovi Marenčinovi. In Fraktál : literatúra horizontálne a vertikálne, 2020, roč. 3, č. 2, s. 55-57. ISSN 2585-8912. Typ: BDF
 • GÁFRIK, Róbert. Imagining the Orient in Central Europe: An Intercultural Studies Project. In Rebuilding the Profession : Comparative Literature, Intercultural Studies and the Humanities in the Age of Globalization. – Göttingen : V & R unipress, 2020, s. 175-187. ISBN 978-3-8471-1093-4. Typ: AECA
 • HOSTOVÁ, Ivana – KUSÁ, Mária. Communication, compliance and resistance in inter-contextual encounters. In World Literature Studies : časopis pre výskum svetovej literatúry, 2020, vol. 12, no. 1, p. 2-4. ISSN 1337-9690. Typ: BDNB
 • KUBRICZKÁ, Lenka. Pornografickosť a gýčovosť výrazu v poézii Taťjany Lehenovej : nad básnickou zbierkou „Pre vybranú spoločnosť". In Fraktál : literatúra horizontálne a vertikálne, 2020, roč. 3, č. 1, s. 66-74. ISSN 2585-8912. Typ: BDF
 • KUSÁ, MáriaKENDERESSY, Eva. Prezentácia publikácie Rozmanitosť skúmania kultúrnych priestorov. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <https://www.sav.sk/index.php?doc=services-news&source_no=20&news_no=8678>. Typ: GHG
 • PAŠTEKOVÁ, Soňa. O kánone bez kánonu. In Fraktál : literatúra horizontálne a vertikálne, 2020, roč. 3, č. 2, s. 80-82. ISSN 2585-8912. Typ: BDF
 • PUCHEROVÁ, Dobrota. Theorizing Central European Postcoloniality : a Postcommunist Reading of 21st Century Literature from Slovakia. In Taking Stock – Twenty-Five Years of Comparative Literary Research. – Leiden : Brill Rodopi, 2020, s. 307-337. ISBN 978-9004408289. Typ: ABC
 • PUCHEROVÁ, Dobrota. Redefining Female Freedom in Contemporary African Women’s Migrant Writing. In Africa on the Move : Shifting Identities, Histories, Boundaries. – Münster : LIT Verlag, 2020, s. 49-66. ISBN 978-3-6439-1174-2. Typ: AECA
 • VAJDOVÁ, Libuša. Antoine Chalvin – Jean-Léon Muller – Katre Talviste – Marie Vrinat-Nikolov (eds): Histoire de la traduction littéraire en Europe médiane. Des origines à 1989 [The History of Literary Translation in Central Europe. From Its Origins to 1989]. In World Literature Studies : časopis pre výskum svetovej literatúry, 2020, vol. 12, no. 1, p. 127-130. ISSN 1337-9690. Recenzia na: Histoire de la traduction littéraire en Europe médiane. Des origines à 1989 [The History of Literary Translation in Central Europe. From Its Origins to 1989] / Eds. Antoine Chalvin, Jean-Léon Muller, Katre Talviste, Marie Vrinat-Nikolov. – Rennes : Presses universitaires de Rennes, 2019. – ISBN 978-2-7535-7611-7. Typ: EDI
 • World Literature Studies : časopis pre výskum svetovej literatúry. Šéfredaktorka Libuša Vajdová [2009, 2010, 2011]; šéfredaktorka Gabriela Magová [2012, 2013, 2014,]; šéfredaktorka Jana Cviková [2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020], zostavovateľ Róbert Gáfrik [1/2015], zostavovateľka Libuša Vajdová [2/2015], zostavovatelia Roman Mikuláš, Soňa Pašteková [3/2015], zostavovateľ Roman Mikuláš [4/2015], zostavovateľky Mária Kusá, Libuša Vajdová [1/2016], zostavovateľka Judit Görözdi [2/2016], zostavovateľka Bogumila Suwara [3/2016], zostavovateľ Adam Bžoch [1/2017], zostavovateľka Mária Kusá [2/2017], zostavovateľka Bogumila Suwara [3/2017], zostavovateľka Jana Cviková [4/2017], zostavovateľ Róbert Gáfrik [1/2018], zostavovateľ Roman Mikuláš [3/2018], zostavovateľka Dorota Pucherová [4/2018], zostavovateľka Mária Kusá [1/2019]. 4 x ročne. Bratislava : Ústav svetovej literatúry SAV, 2009-. V rokoch 1992-1993 vychádzal pod názvom Slovak Review. ISSN 1337-9690. Typ: FAI