Za Milanom Žitným (11. januára 1948 – 16. apríla 2019)

MilanV utorok 16. apríla 2019 nás navždy opustil náš dlhoročný kolega a priateľ, bývalý pracovník Ústavu svetovej literatúry SAV, doc. PhDr. Milan Žitný, CSc., narodený 11. januára 1948 v Krajnom (okres Myjava).

Patril k popredným slovenským germanistom a nordistom, translatológom, prekladateľom a editorom klasickej nemeckej a moderných severských literatúr. So Slovenskou akadémiou vied bol spätý od roku 1972, keď po štúdiu germanistiky a škandinavistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave nastúpil na študijný pobyt do Ústavu svetovej literatúry a jazykov, kde pod vedením profesora Mikuláša Bakoša absolvoval doktorandské štúdium. V Literárnovednom ústave SAV, ako sa pracovisko nazývalo od roku 1974, obhájil v roku 1980 svoju doktorskú prácu. 

V rokoch 1994 až 1998 a následne aj po roku 2003 prednášal nemeckú literatúru na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského, v rokoch 1998 až 2003 pracoval ako lektor slovenskej literatúry na Ústave slavistiky Univerzity v Kolíne nad Rýnom. V posledných rokoch pôsobil na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. Docent Milan Žitný, ktorý sa od osemdesiatych rokov 20. storočia profiloval ako výrazná osobnosť slovenskej nordistiky, absolvoval viaceré študijné pobyty v Nemecku, Dánsku, Švédsku, Fínsku a Rakúsku. Za svoje priekopnícke prekladateľské a editorské dielo získal viaceré prémie Literárneho fondu (1996, 2002, 2003), Cenu Zory Jesenskej (2002) a Cenu Mateja Bela (2007). Okrem iného bol členom Spoločnosti Selmy Lagerlöfovej v Štokholme a Medzinárodnej Goetheho spoločnosti vo Weimare.

Vo svojej literárnovednej práci sa docent Milan Žitný sústreďoval na niekoľko tematických okruhov. Dlhodobo sa venoval recepcii nemeckej a rakúskej literatúry v slovenskej kultúre a svojím výskumom napĺňal v rámci literárnej translatológie projekt mapovania kultúrnych transferov, ktorý prispieva k poznaniu kultúrnych predpokladov koexistencie a porozumenia národov. Zameral sa aj na výskum recepcie severských literatúr a špeciálne švédskej literatúry v stredoeurópskom priestore. Z tejto oblasti publikoval okrem desiatok štúdií doma i v zahraničí dve knižné práce Severské literatúry v slovenskej kultúre (2012) a Súradnice severských literatúr (2013), ktoré sa stali rukoväťami slovenskej literárnej nordistiky. Erudovanosť docenta Milana Žitného, jeho schopnosť kultúrnej syntézy a kvalitatívneho hodnotenia javov literatúry tvorili predpoklady aj jeho školiteľskej práce. V Ústave svetovej literatúry SAV vyškolil viacerých doktorandov, vďaka čomu prispel k upevneniu pozície slovenskej nordistiky v rámci akademických humanitných štúdií v strednej Európe.

Popri svojej výskumnej práci sa dlhodobo venoval prekladom umeleckej i odbornej literatúry z nemčiny i severských jazykov. V posledných desaťročiach sprístupnil slovenskej verejnosti významnú časť diela nemeckých romantikov, dánskeho filozofa Sörena Kierkegaarda, ale aj pražského nemeckého spisovateľa Franza Kafku, švédskeho dramatika Augusta Strindberga, literárne dielo filmového režiséra Ingmara Bergmana a viacerých významných moderných severských autorov. Týmito prekladmi, ktoré sa vyznačujú výnimočne vysokou jazykovou úrovňou a edičnou kvalitou, docent Milan Žitný výrazne prispel k rozvoju prekladovej kultúry na Slovensku.

V Milanovi Žitnom – v tomto skromnom človeku a mimoriadne rozhľadenom vedcovi – odišla osobnosť, ktorá sa nezmazateľne zapísala do slovenskej kultúry a humanistiky posledných desaťročí. Česť jeho pamiatke!

Adam Bžoch

Foto: Gabriela Magová