Prezentácia knihy Jany Truhlářovej (ed.): Anton Vantuch (1921 – 2001) romanista, literárny vedec, kultúrny historik a prekladateľ

Srdečne pozývame na prezentáciu knihy doc. PhDr. Janew VANTUCH POSTER FINny Truhlářovej, CSc. (ed.) Anton Vantuch (1921 – 2001) romanista, literárny vedec, kultúrny historik a prekladateľ, ktorá vznikla v rámci grantového projektu Preklad ako súčasť dejín kultúrneho priestoru III. Knihu predstaví vedecká redaktorka knihy prof. PhDr. Mária Kusá, CSc., editorka doc. PhDr. Jana Truhlářová, CSc. a autorky prof. PhDr. Katarína Bednárová a PhDr. Eva Frimmová, DrSc.

V rozsiahlych štúdiách prof. PhDr. Katarína Bednárová, CSc., PhDr. Eva Frimmová, DrSc., prof. PhDr. Daniel Škoviera, CSc. a editorka knihy doc. PhDr. Jana Truhlářová, CSc. približujú literárnohistorickú činnnosť Antona Vantucha, jeho prácu historika, preklady filozofických diel a beletrie aj jeho pôsobenie na poli skúmania antickej a humanistickej spisby. Významný literárny a kultúrny historik, prekladateľ a pedagóg Anton Vantuch napísal mnoho štúdií, článkov a kníh o francúzskej aj európskej literatúre a histórii, preložil zásadné filozofické a beletristické diela z francúzštiny. Všetky jeho práce majú priekopnícky charakter. Spolu s Jozefom Felixom je zakladateľom slovenskej romanistiky.

Jeho osobnosti a tvorbe sa doteraz venovala len okrajová pozornosť. Kniha sa usiluje po prvýkrát ucelene zhodnotiť dielo tohto ojedinelého vedca a prekladateľa, ktorý vo svojej práci spájal znalosti histórie, filozofie a literatúry a bol jedným z predchodcov dnešných metód skúmania dejín kultúry.

Vantuch sa v knihe javí ako komplexný bádateľ na pomedzí odborov, ktorý systematicky rozvíjal poznanie francúzskej kultúry a prispieval k jej prepojeniu na domáci kontext. Štúdium archívnych materiálov, nepublikovanej korešpondencie a ďalších dokumentov umožnilo objaviť niektoré dosiaľ neznáme skutočnosti o autorovej tvorbe a odhaliť aj širšie súvislosti kultúrneho života v povojnovom Československu. Súčasťou knihy je prvá kompletná bibliografia autorových pôvodných prác a prekladov.

KEDY: streda, 17. apríla 2019 o 14:00

KDE: zasadačka Ústavu svetovej literatúry SAV, Bratislava, Dúbravská cesta 9 (areál SAV na Patrónke)

O autorkách a autorovi knihy

Prof. PhDr. Katarína Bednárová, CSc.

Literárna vedkyňa, translatologička a prekladateľka. V súčasnosti prednáša na Katedre romanistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave dejiny francúzskej literatúry 20. storočia, teóriu literatúry a teóriu prekladu, vedie semináre umeleckého prekladu a prekladovej kritiky. Okrem toho pôsobí v Ústave svetovej literatúry SAV, kde pracuje v Oddelení translatológie. Je členkou výskumného tímu, ktorý sa venuje výskumu dejín prekladu na Slovensku. Vydala prvý zväzok pripravovanej 5-dielnej monografie Dejiny umeleckého prekladu na Slovensku I. Od sakrálneho k profánnemu (2013), na ktorej pracovala súbežne s výskumom dejín prekladu v strednej Európe pre Institut national des langues et des civilisations orientales v Paríži (INALCO). Je autorkou rozsiahlej kapitoly Kontexty slovenského umeleckého prekladu 20. storočia, ktorá je súčasťou Slovníka slovenských prekladateľov umeleckej literatúry 20. storočia (2015), do ktorého napísala aj niekoľko hesiel (I. a II. diel, 2015, 2017). V kolektívnej monografii Dejiny francúzskej literatúry (1995) jej vyšla kapitola Francúzska literatúra druhej polovice dvadsiateho storočia. Aktívne prekladá z francúzskej literatúry (Céline, Vian, Beckett, Tournier, Ernaux a i.).

PhDr. Eva Frimmová, DrSc.

Historička, pracuje v Oddelení novovekých dejín v Historickom ústave Slovenskej akadémie vied. Zaoberá sa knižnou kultúrou 15. a 16. storočia na Slovensku, ako aj kultúrnymi dejinami obdobia renesancie a humanizmu vo vzťahu k Slovensku. Vydala viacero publikácií, napr. Inkunábuly Slovenskej národnej knižnice Matice slovenskej v Martine (Martin, 1988) a Inkunábuly zo slovenských knižníc v zahraničných inštitúciách (Martin, 1996) s Imrichom Kotvanom, ďalej monografie Daniel Basilius (1585 – 1628): Život a dielo (Bratislava, 1997) alebo Rok 1515 v premenách času (na pozadí Bartoliniho diela Odeporicon) (Bratislava, 2015). V domácich i zahraničných vydavateľstvách vyšli jej početné štúdie, hlavne o humanistoch: Petrovi Fradeliovi, Eliášovi Bergerovi, Hieronymovi Balbovi, ale aj o osobnostiach, akým bol Ján Zápoľský či Ambróz Šarkan. Významné sú jej preklady z latinského jazyka – diela z roku 1515 Riccardus Bartholinus: Odeporicon (Bratislava, Trnava, Kraków, 2014); podieľala sa aj na príprave Prameňov k dejinám Slovenska a Slovákov VI. Pod osmanskou hrozbou (Bratislava, 2004) a VII. Turci v Uhorsku (Bratislava, 2005).

Prof. PhDr. Daniel Škoviera, CSc.

Profesor klasickej a semitskej filológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Pôsobí v oblasti výučby klasických jazykov, antickej literatúry, v posledných rokoch sa orientuje viac na novolatinské písomníctvo. Je autorom niekoľkých monografií, učebníc, množstva štúdií, ktoré publikoval v slovenčine, francúzštine a nemčine na Slovensku aj v zahraničí, kritických statí z oblasti prekladu a teórie prekladu antickej literatúry. Ako autor vydal monografie Bardejovčan Valentín Ecchius a jeho učebnica Ars versificandi (2002), Miloslav Okál, prvý slovenský profesor klasickej filológie (2013), je spoluautorom diela Katechizmus Leonarda Stöckela a jeho teologicko-filozofický odkaz (2014), zostavovateľom zväzku Latinský humanizmus v kultúrnych a literárnych dejinách Slovenska (2009), do ktorého napísal aj rozsiahly doslov. Venoval sa prekladom Cicerona, rímskeho historika A. Marcellina, Plutarcha, V. Ecchia, L. Stöckela, J. Sambuca a i. Spolupodieľal sa na medzicirkevnom preklade biblických novozákonných (1995) a deuterokanonických kníh (2007) z pôvodných jazykov.

Doc. PhDr. Jana Truhlářová, CSc.

Romanistka, literárna vedkyňa a vysokoškolská pedagogička. Venuje sa výskumu francúzskej literatúry 19. storočia, je autorkou monografie Krátka próza Guy de Maupassanta (1999), štúdií o tvorbe Émila Zolu, Gustava Flauberta. Zároveň pôsobí v Ústave svetovej literarúry SAV, kde sa zaoberá najmä výskumom dejín prekladu a recepciea a dejinami romanistiky, k čomu publikovala viaceré štúdiea monografiu Na cestách k francúzskej literatúre. Kapitoly z dejín prekladu a recepcie na Slovensku (2008), venovanej niektorým kľúčovým osobnostiam romanistiky a prekladu z francúzštiny, najmä Jozefovi Felixovi a Márii Rázusovej-Martákovej. Je editorkou kolektívnej monografie Jozef Felix a cesta k modernej slovenskej romanistike (2014), vydanej pri príležitosti autorovho storočného jubilea, a ďalších štúdií venovaných osobnostiam Jozefa Felixa a Antona Vantucha na Slovensku aj v zahraničí (Česká republika, Francúzsko, Nemecko). Sporadicky prekladá z francúzštiny spoločenskovednú literatúru (Jacques Le Goff: Život v znamení histórie, 2003; Antoine Compagnon: Démon teórie, 2006).