Prednáška Anity Račákovej: Špecifiká prekladu literárnej reportáže a transkulturalita

NEW Anita Racakova prednaskaSrdečne pozývame na prednášku Mgr. Anity Račákovej, PhD. s názvom Špecifiká prekladu literárnej reportáže a transkulturalita, ktorá sa koná v rámci grantového projektu Preklad ako súčasť dejín kultúrneho priestoru III.

V úvode prednášky sa bude Anita Račáková venovať krátkej charakteristike literárnej reportáže ‒ žánru, ktorý sa vyznačuje synkretizmom faktografie a subjektívneho, beletrizovaného spracovania objektívnej reality. Prednáška priblíži prostredníctvom analýzy ukážok z prekladov diel Ryszarda Kapuścińského ‒ otca poľskej školy reportáže ‒ špecifiká translácie tohto žánru, vyplývajúce z transkulturality beletrizovaného reportážneho textu, v ktorom autor sprostredkúva cudziu kultúru vnímanú cez filter vlastnej kultúrnej identity (v prípade vybraných Kapuścińského diel ide o vzťah poľskej a etiópskej, ruskej či iránskej kultúry). Bude hľadať odpovede na nasledujúce otázky: Aké podoby môže v prekladoch reportáží nadobúdať transkulturalita? Ktorú z kultúr, vstupujúcich „do hry“, si prekladateľ volí ako smerodajnú? Ako sa vo vzťahu k týmto kultúram identifikuje?

KEDY: streda 6. marca 2019 o 14:00

KDE: zasadačka Ústavu svetovej literatúry SAV, Bratislava, Dúbravská cesta 9 (areál SAV na Patrónke)

Mgr. Anita Račáková, PhD. vyštudovala slovenský jazyk a literatúru ‒ slavistiku (so špecializáciou na poľský jazyk) na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity (1997). Interné doktorandské štúdium v odbore slavistika ‒ slovanské jazyky absolvovala v Slavistickom ústave Jána Stanislava SAV (v tom čase Slavistický kabinet SAV). Od roku 2000 pracuje ako odborná asistentka na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, na Katedre slovanských jazykov Filologickej fakulty, neskôr Fakulty humanitných vied, dnes Filozofickej fakulty. V súčasnosti vedie v rámci študijného programu poľský jazyk a kultúra najmä prekladové a tlmočnícke semináre. Je spolueditorkou zborníka Słowiański dialog kulturowy: studia leksykalne i gramatyczne (Banská Bystrica, 2014), spoluautorkou učebnice Dvojjazyčná učebnica jazykovej komunikácie pre integrovaný záchranný systém v poľsko-slovenskom pohraničí : Dwujęzyczny podręcznik komunikacji językowej dla służb ratowniczych pogranicza polsko-słowackiego (Lublin, 2016), spoluredaktorkou zborníka Terminologia specjalistyczna w teorii i praktyce językoznawców słowiańskich (Kraków, 2017). Podieľala sa na organizovaní piatich medzinárodných polonistických alebo slavistických konferencií.

Venuje sa porovnávaciemu výskumu slovensko-poľských jazykových vzťahov so zameraním na odbornú komunikáciu, odborný text a terminológiu, didaktike odborného poľského jazyka, či hybridite v preklade a terminológii.