Prednáška Štefana Timka: Literatúra a jej filmová podoba v stredoeurópskom kontexte

Srdečne pozývame na prednášku Mgr. art. Štefana Timka, PhD. (Ústav stredoeurópskych jazykov a kultúr Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre) s názvom Literatúra a jej filmová podoba v stredoeurópskom kontexte. Prednáška by sa mala v úvode venovať priblíženiu základných teórii vzťahujúcich sa k filmovým adaptáciám literárnych diel. Dôraz bude klásť na priblíženie prác predovšetkým slovenských teoretikov literárneho a filmového umenia venujúcich sa problematike vzťahu literatúry a filmu (Július Pašteka, Jelena Pašteková, Tibor Žilka). Druhá časť prednášky sa bude venovať špecifikám filmovej tvorby v Maďarsku, Poľsku, Českej republike a na Slovensku v kontexte spracovávania literárnych predlôh. Mapovať chce predovšetkým vývoj charakteru filmových adaptácií v týchto krajinách od konca 2. svetovej vojny po súčasnosť.

KEDY: v stredu 13. februára 2019 o 10:30

KDE: zasadačka Ústavu svetovej literatúry SAV, Bratislava, Dúbravská cesta 9 (areál SAV na Patrónke)

Timko fotoMgr. art. Štefan Timko, PhD. (1975) vyštudoval scenáristiku a dramaturgiu na Filmovej a televíznej fakulte Vysokej školy múzických umení v Bratislave (2000). Doktorandské štúdium interne absolvoval v Ústave literárnej a umeleckej komunikácie Filozofickej fakulty UKF v Nitre (2011). Pracoval ako dramaturg v Slovenskom rozhlase Košiciach (2001 – 2006), prednášal rozhlasovú tvorbu na Fakulte dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici (2007 – 2010) a v súčasnosti pôsobí ako odborný asistent v Ústave stredoeurópskych jazykov a kultúr Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre, kde sa venuje predovšetkým stredoeurópskej kinematografii, teatrológii a populárnej kultúre. Je organizátorom piatich ročníkov medzinárodnej konferencie Česká literatúra a film a editorom zborníkov z týchto podujatí. Je autorom monografií Situačná komédia a jej regionálne modely (2012) a Zábavné populárne žánre (2015), spoluautorom vysokoškolských učebníc Úvod do spoločenskovedného myslenia (2015) a Stredoeurópsky areál ako kultúrny fenomén (2015).
Okrem tvorby odborných textov sa aj v súčasnosti podieľa na príprave rozhlasových dramatických, detských i zábavných programov. Za svoju autorskú a dramaturgickú rozhlasovú činnosť získal viacero ocenení (Verš, Dráma, Rozhlasová žatva, Zázračný oriešok, prémie Literárneho fondu a iné).